Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2011 z dne 8. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2011 z dne 8. 7. 2011

Kazalo

2580. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Parka vojaške zgodovine ((p)EUP PI 46, PI 47), stran 7891.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B in 80/10 – ZUPUDPP) – v nadaljevanju: ZPNačrt ter 30. člena Statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00 – popr., 24/01, 110/05, 52/07, 29/07 – obvezna razlaga, 54/10) je župan Občine Pivka sprejel
S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Parka vojaške zgodovine ((p)EUP PI 46, PI 47)
1. člen
(uvodna določba)
S tem sklepom se v skladu z ZPNačrt določa vsebino, obliko in način priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Parka vojaške zgodovine (območje (p)EUP PI 46 in PI 47) – v nadaljevanju: OPPN za območje Parka vojaške zgodovine, in sicer območje, način pridobitev strokovnih rešitev, roke za pripravo OPPN za območje Parka vojaške zgodovine, nosilce urejanja prostora in obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN za območje Parka vojaške zgodovine.
2. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo prostorskega načrta)
(1) Območje OPPN za območje Parka vojaške zgodovine se ureja na podlagi Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Pivka (Uradni list RS, št. 79/10) – v nadaljevanju: Odlok o OPN, v katerem je določeno, da se območje ureja z občinskim podrobnim prostorskim načrtom.
(2) Območje OPPN za območje Parka vojaške zgodovine predstavlja območje vzpostavitve muzejsko-turistično-izobraževalnih produktov, pri kateri je potrebno upoštevati skupne, posebne in podrobnejše usmeritve, določene z Odlokom o OPN za posamezno podenoto urejanja prostora in sicer predvsem:
– Ožje območje Parka vojaške zgodovine (PI 46) je namenjeno gradnji javnih objektov znanosti in kulture predvsem gradnji muzejev (rekonstrukciji in novogradnji objektov): za potrebe ureditve novejših tankovsko artilerijskih muzejskih zbirk je predvidena postavitev novih objektov (paviljonov), za dostop do predvidenih območij je potrebno zgraditi nove prometne povezave – dostopne ceste za dostop do območja se zgradi premostitveni objekt čez železniško progo, ureditev in razširitev oklepno-artilerijske muzejske zbirke v muzejskih paviljonih, dopustna je umestitev dopolnilnih dejavnosti muzejskega središča, izravnava terena in vnosi nasipnih materialov kot predpriprava za kasnejšo gradnjo novih objektov oziroma urejenih površin.
– Predvidene so prenovitve in preureditve obstoječih objektov v skladu z osnovno usmeritvijo: ureditev in razširitev oklepno-artilerijske muzejske zbirke v muzejskih paviljonih z novogradnjo dodatnega paviljona, vzpostavitev informacijskega centra z multi medijskimi sobami, razstavnih prostorov na temo strateškega položaja Pivške kotline in utrdbene dediščine v regiji, ureditev gostinskega lokala, ureditev nastanitvenega objekta z doživljajskimi programi in ponudbo za poslovne goste, izgradnja sistema fekalne in meteorne kanalizacije za celoten Park, ureditev centralnega ogrevanja na biomaso, ureditev cest in priključkov na državno cesto z potrebnimi parkirišči in območjem za parkiranje počitniških prikolic in avtodomov s potrebnimi ureditvami, ureditev tematskega parka vojaške zgodovine, odstranitev nekaterih manjših, servisnih in dotrajanih objektov ter ohranitev enostanovanjskih objektov na robu območja.
– V širšem območje Parka vojaške zgodovine (PI 47/1, PI 47/2, PI 47/3, PI 47/4 in PI 47/6) se načrtuje gradnja javnih objektov za šport in rekreacijo: poligona za vojaške uprizoritve kota 110, poligona za vožnjo z vojaškimi starodobniki kot zaprto območje, kjer se izvajajo terenske vožnje s starodobnimi goseničarji in kolesniki, prostor za terenske vožnje, štirikolesniki itd., poligona za paintball, airsoft program kot zaprto območje, kjer se odvijajo airsoft programi, poligona za preživetvene tečaje ter drugih poligonov in dopolnilnih dejavnosti.
– V območju Parka vojaške zgodovine PI 47/5 je načrtovana gradnji javnih objektov znanosti in kulture. Ožje območje arheološkega spomenika sv. Primož je namenjeno ohranjanju kulturne dediščine oziroma njeni prezentaciji v kontekstu arheološkega parka: pri načrtovanju ureditev in rekonstrukcij obstoječih objektov ter javni gospodarski infrastrukturi se upošteva najmanjši možni obseg, oziroma obseg, ki ga dopuščajo kulturo varstveni pogoji ter usmeritve za varovanje narave.
(3) Pravna podlaga za pripravo OPPN za območje Parka vojaške zgodovine je:
– Odlok o OPN,
– ZPNačrt,
– Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07).
(4) OPPN za območje Parka vojaške zgodovine se pripravlja na pobudo Občine Pivka, z namenom določiti pogoje in rešitve za načrtovanje prostorskih ureditev:
– Muzejsko-depojskega kompleksa Parka vojaške zgodovine (PI 46),
– širšega območja Parka vojaške zgodovine (PI 47) in
– drugih ureditev, ki so potrebne za vzpostavitev turistične infrastrukture.
3. člen
(območje prostorskega načrta)
(1) Območje obsega podenote urejanja prostora PI 46, PI 47/1, PI 47/2, PI 47/3, PI 47/4, PI 47/5 in PI 47/6 in obsega območje starih italijanskih vojašnic v Hrastjah pri Pivki (nekdanja Vojašnica »22 julij« v času Jugoslavije). Obstoječi objekti se nahajajo med državno cesto Pivka–Ilirska Bistrica in železniško progo Pivka–Reka. PI 46 obsega obstoječe območje (cca 5,2 ha) skupaj s predvideno razširitvijo za potrebe postavitve objektov za prezentacijo razširjene zbirke vojaških vozil, ki jih ni mogoče umestiti v obstoječe objekte, razširjeno območje z umestitvijo dejavnosti doživljajskega turizma – poligonov za posamezne dejavnosti pa obsega PI 47.
(2) Obravnavano območje določeno kot ožje območje EUP PI 46 obsega cca 11,8 ha, širše območje PI 47 obsega cca 98 ha.
(3) V območje urejanja bodo, kolikor bo potrebno zaradi izvedbe gospodarske javne infrastrukture, vključene tudi druge parcele.
4. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
(1) Pri pripravi OPPN za območje Parka vojaške zgodovine se upoštevajo predhodno izdelane strokovne podlage in strokovne podlage v izdelavi:
– Geodetski načrt območja,
– Idejne zasnove muzejsko depojskega kompleksa Pivka (izdelovalec Tringrad nova d.o.o., št. proj.: 4/2010) in dopolnitve,
– Idejna zasnova za širše območje Parka Vojaške zgodovine (izdelovalec V prostoru d.o.o., št. proj.: 11/SP-002).
(2) Pri pripravi OPPN za območje Parka vojaške zgodovine se bo upoštevale tudi strokovne podlage za tehnološki postopek izvedbe nasipa na področju Parka vojaške zgodovine v Pivki.
(3) Za pripravo podrobnega načrta se ob upoštevanju podatkov, ki jih morajo zagotoviti nosilci urejanja prostora v okviru prostorskega informacijskega sistema ter njihovih zahtev in drugih podatkov, izdelajo potrebne strokovne podlage z upoštevanjem veljavnih predpisov, navedenih v tretjem odstavku 2. člena.
(4) Strokovno rešitev pripravi izvajalec OPPN za območje Parka vojaške zgodovine, ob upoštevanju strokovnih podlag, navedenih prvem in drugem odstavku tega člena. Poleg njih se pri pripravi upošteva določila Odloka o OPN, regionalne razvojne programe, vse druge že izdelane strokovne podlage, operativne programe, zbirke katastrov GJI ter evidence stavbnih zemljišč.
5. člen
(roki za pripravo in posamezne faze)
Postopek priprave in sprejem OPPN za območje Parka vojaške zgodovine bo potekal po naslednjem terminskem planu:
+-------+---------------------------------+---------------------+
|    |        Faza       | Predvideni termini |
+-------+---------------------------------+---------------------+
|1.   |Sprejem in objava sklepa     |julij 2011      |
|    |o začetku priprave OPPN     |           |
+-------+---------------------------------+---------------------+
|2.   |Priprava osnutka OPPN      |avgust 2011     |
+-------+---------------------------------+---------------------+
|3.   |Pridobitev smernic NUP      |september 2011    |
|    |in obvestila MOP, ali je potrebna|           |
|    |izvedba celovite presoje vplivov |           |
|    |na okolje            |           |
+-------+---------------------------------+---------------------+
|4.   |Priprava dopolnjenega osnutka  |oktober 2011     |
|    |OPPN za javno razgrnitev *    |           |
+-------+---------------------------------+---------------------+
|5.   |Javna razgrnitev in javna    |november 2011    |
|    |obravnava            |           |
+-------+---------------------------------+---------------------+
|6.   |Priprava in sprejem stališč   |december 2011    |
|    |do pripomb in predlogov     |           |
|    |z javne razgrnitve        |           |
+-------+---------------------------------+---------------------+
|7.   |Sprejem OPPN v 1. branju     |december 2011    |
|    |na seji Občinskega sveta Občine |           |
|    |Pivka              |           |
+-------+---------------------------------+---------------------+
|8.   |Priprava predloga OPPN      |januar 2012     |
+-------+---------------------------------+---------------------+
|9.   |Pridobitev mnenj NUP **     |februar 2012     |
+-------+---------------------------------+---------------------+
|10.  |Priprava usklajenega predloga  |marec 2012      |
|    |OPPN               |           |
+-------+---------------------------------+---------------------+
|11.  |Obravnava in sprejem usklajenega |april 2012      |
|    |predloga OPPN na seji Občinskega |           |
|    |sveta Občine Pivka        |           |
+-------+---------------------------------+---------------------+
|12.  |Objava odloka OPPN        |april 2012      |
|    |v Uradnem listu RS        |           |
+-------+---------------------------------+---------------------+
Opombe:
* vsi predvideni termini od faze št. 4 naprej so določeni ob hipotezi, da izvedbe celovite presoje vplivov na okolje ne bo potrebna
** kolikor izvedbe celovite presoje vplivov na okolje ne bo potrebna, potrdila MOP o sprejemljivosti vplivov na okolje ni potrebno.
6. člen
(nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki sodelujejo pri pripravi OPPN)
(1) Državni in lokalni nosilci urejanja prostora, ki predložijo smernice za načrtovanje in mnenja glede načrtovanih prostorskih ureditev iz njihove pristojnosti, ki sodelujejo v postopku priprave OPPN za območje Parka vojaške zgodovine so:
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Kardeljeva ploščad 21, Ljubljana;
– Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, ARSO, Sektor za vodno gospodarstvo, Območna pisarna Koper, Pristaniška 12, Koper;
– Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, Ljubljana;
– Zavod za varstvo kulturne dedišcine, OE Nova Gorica, Delpinova 16, Nova Gorica;
– Zavod za varstvo narave, OE Nova Gorica, Delpinova 16, Nova Gorica;
– Javno podjetje Kovod Postojna, vodovod, kanalizacija, d.o.o., Jeršice 3, Postojna;
– Elektro Primorska, PE Sežana, Partizanska 47, Sežana;
– Telekom Slovenije, PE Koper, Kolodvorska 9, Koper;
– Občina Pivka, Kolodvorska cesta 5, Pivka (za podrocje občinskih cest);
– Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Sektor za gospodarjenje z nepremičninami, Vojkova cesta 61, Ljubljana;
– Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, Ljubljana;
– ELES Elektro – Slovenija, d.o.o, Ljubljana, Hajdrinova 2, Ljubljana;
– druge občinske gospodarske javne službe ter drugi organi in organizacije, kolikor bi se v postopku priprave OPPN izkazalo, da so tangirani. Dodatni nosilci urejanja prostora se določijo z dopolnitvijo tega sklepa.
(2) Navedeni nosilci urejanja prostora morajo na vlogo pripravljavca v 30 dneh po prejemu vloge podati smernice za pripravo OPPN za območje Parka vojaške zgodovine. Če nosilci urejanja prostora v roku iz prejšnjega stavka ne dajo smernic, se šteje, da jih nimajo, pri čemer pa mora pripravljavec upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo veljavni predpisi.
(3) Občina pripravi predlog OPPN za območje Parka vojaške zgodovine na podlagi sprejetega stališča do pripomb in predlogov javnosti z javne razgrnitve ter ga pošlje nosilcem urejanja prostora, da ji v roku 30 dni predložijo mnenja k njenemu predlogu. Če jih ne predložijo, občina nadaljuje s pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta.
7. člen
(financiranje)
Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN za območje Parka vojaške zgodovine gredo iz proračuna Občine Pivka za leto 2011 in 2012.
8. člen
(določitev objave)
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije ter na spletnem naslovu http://www.pivka.si.
9. člen
(uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-1/2011-42
Pivka, dne 29. junija 2011
Župan
Občine Pivka
Robert Smrdelj l.r.

AAA Zlata odličnost