Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2011 z dne 8. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2011 z dne 8. 7. 2011

Kazalo

2557. Sklep o začetku postopka sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Š1/a »Centov hrib« (Kavka), stran 7845.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09) in 30. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 89/04) je župan Občine Ivančna Gorica dne 23. 6. 2011 sprejel
S K L E P
o začetku postopka sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Š1/a »Centov hrib« (Kavka)
1. Ocena stanja in razlogi
Za območje »Centov hrib« (Kavka) je bil sprejet Občinski podrobni prostorski načrt v letu 2008. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Š1/a »Centov hrib« (Kavka) je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 103/08.
Postopek sprememb in dopolnitev se začenja na pobudo lastnika zemljišča znotraj omenjenega območja.
2. Območje sprememb in dopolnitev
Spremembe in dopolnitev OPPN se nanašajo na parc. št. 715/1, k.o. Šentvid.
3. Način pridobitve strokovnih rešitev
Spremembe in dopolnitve OPPN se nanašajo le na posamičen poseg v prostor, ki ne vpliva na celovitost načrtovanih prostorskih ureditev ter na rabo sosednjih zemljišč in objektov. Zato se postopek sprememb in dopolnitev vodi po skrajšanem postopku, v skladu z 61.a členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt-A, Uradni list RS, št. 108/09).
4. Roki
+------------------------------------+---------------+----------+
|Faza                |  Nosilec  |  Rok  |
+------------------------------------+---------------+----------+
|Sklep o začetku postopka      |   župan   |junij 2011|
+------------------------------------+---------------+----------+
|Objava sklepa v uradnem glasilu in |  uprava OIG | 7 dni  |
|svetovnem spletu, MOP        |        |     |
+------------------------------------+---------------+----------+
|Priprava osnutka          | izdelovalec | 14 dni |
+------------------------------------+---------------+----------+
|Poziv nosilcem urejanja prostora za | izdelovalec | 15 dni |
|pridobitev smernic         |        |     |
+------------------------------------+---------------+----------+
|Analiza smernic, izdelava strokovnih| izdelovalec | 10 dni |
|podlag in dopolnitev osnutka    |        |     |
+------------------------------------+---------------+----------+
|Javno naznanilo o javni razgrnitvi |  uprava OIG | 7 dni  |
|in javni obravnavi dopolnjenega   |        |     |
|osnutka; objava v svetovnem spletu |        |     |
|in na krajevno običajen način    |        |     |
+------------------------------------+---------------+----------+
|Javna razgrnitev in javna obravnava |  uprava OIG | 15 dni |
+------------------------------------+---------------+----------+
|Priprava stališč do pripomb in   | izdelovalec | 10 dni |
|predlogov              |        |     |
+------------------------------------+---------------+----------+
|Sprejem stališč na seji OS oziroma | občinski svet |     |
|župan                |        |     |
+------------------------------------+---------------+----------+
|Objava stališč in pisna seznanitev |  uprava OIG | 7 dni  |
|lastnikov parcel          |        |     |
+------------------------------------+---------------+----------+
|Oblikovanje predloga na podlagi   | izdelovalec | 10 dni |
|stališč               |        |     |
+------------------------------------+---------------+----------+
|Pridobitev mnenj nosilcev urejanja | izdelovalec | 15 dni |
|prostora              |        |     |
+------------------------------------+---------------+----------+
|Priprava usklajenega predloga    | izdelovalec | 10 dni |
+------------------------------------+---------------+----------+
|Sprejem predloga na seji OS     | občinski svet |     |
+------------------------------------+---------------+----------+
|Objava odloka v uradnem glasilu   |  uprava OIG | 7 dni  |
+------------------------------------+---------------+----------+
5. Nosilci urejanja prostora
Nosilci urejanja prostora, ki morajo podati smernice za pripravo OPPN in mnenje k dopolnjenemu predlogu, so:
– RS, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,
– Občina Ivančna Gorica, Sokolska 8, 1295 Ivančna Gorica,
– Ministrstvo za kulturo, Uprava RS za kulturno dediščino, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana,
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Ljubljana, Tržaška 4, Ljubljana,
– Javno komunalno podjetje Grosuplje, Cesta na Krko 7, 1290 Grosuplje,
– Elektro Ljubljana d.d., PE Elektro Ljubljana okolica, Slovenska c. 58, 1516 Ljubljana,
– Telekom Slovenije, PE Ljubljana, Cigaletova 15, 1000 Ljubljana.
V postopek se vključi tudi druge nosilce urejanja prostora, če se v okviru priprave dokumenta ugotovi, da upravljajo ali so odgovorni za posamezno področje.
6. Obveznosti v zvezi s financiranjem
Stroške izdelave OPPN nosi lastnik zemljišča, ki je predmet sprememb in dopolnitev, v celoti.
Št. 3505-0007/2007-8
Ivančna Gorica, dne 23. junija 2011
Župan
Občine Ivančna Gorica
Dušan Strnad l.r.

AAA Zlata odličnost