Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2011 z dne 8. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2011 z dne 8. 7. 2011

Kazalo

2608. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in standardih v dvojezični srednji šoli, stran 7965.

Na podlagi 84. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr. in 65/09 – popr.) in 24. člena Zakona o posebnih pravicah italijanske in madžarske narodne skupnosti na področju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 35/01 in 102/07) ter s soglasjem Pomurske madžarske samoupravne narodne skupnosti – Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség, minister za šolstvo in šport izdaja
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in standardih v dvojezični srednji šoli
1. člen
(1) V Pravilniku o normativih in standardih v dvojezični srednji šoli (Uradni list RS, št. 85/03, 100/07, 67/08 in 21/11) se v 4. členu za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Učitelju, ki opravlja v šoli naloge tajnika šolske komisije za zaključni izpit, se tedensko število ur pouka lahko zmanjša, in sicer v odvisnosti od števila dijakov zaključnih letnikov izobraževalnih programov za pridobitev poklicne izobrazbe, in sicer:
– za 0,5 ure pouka, če je dijakov do 22,
– za 1 uro pouka, če je dijakov od 23 do 45,
– za 1,5 ure pouka, če je dijakov 46 in več«.
(2) Dosedanji tretji in četrti odstavek postaneta četrti in peti odstavek.
(3) Peti odstavek, ki postane šesti odstavek, se spremeni tako, da se za besedilom »poklicno maturo« doda besedilo »ali naloge tajnika šolske komisije za zaključni izpit«.
(4) Dodata se nova sedmi in osmi odstavek, ki se glasita:
»Učitelju, ki opravlja v šoli naloge organizatorja šolske prehrane, se tedensko število ur pouka lahko zmanjša, in sicer v odvisnosti od števila dijakov, za katere šola organizira šolsko prehrano:
– za 0,5 ure pouka na teden, če je dijakov do 100,
– za 1 uro pouka na teden, če je dijakov od 101 do 200,
– za 1,5 ure pouka na teden, če je dijakov od 201 do 300,
– za 2 uri pouka na teden, če je dijakov 301 do 400.
Ravnatelj lahko za naloge organizatorja šolske prehrane zadolži enega učitelja na šoli.«.
2. člen
(1) Prva alineja 7. člena se spremeni tako, da se glasi:
»– v oddelkih 1. letnika programov nižjega poklicnega, srednjega poklicnega, srednjega strokovnega izobraževanja in gimnazijskega programa, začetnega letnika programov poklicno-tehniškega izobraževanja ter v maturitetnem in poklicnem tečaju za 1 uro pouka na teden,«.
(2) Tretja alineja se spremeni tako, da se glasi:
»– v oddelkih ostalih letnikov, 3. letnika programov nižjega poklicnega izobraževanja in programov srednjega poklicnega izobraževanja z dualno oziroma periodično organizacijo izobraževanja za 0,5 ure pouka na teden.«.
3. člen
Napovedni stavek 7.a člena se spremeni tako, da se glasi:
»Obseg ur za timsko oziroma medpredmetno poučevanje in povezovanje se določi za učitelje z letnim delovnim načrtom šole po naslednjem kriteriju:«.
4. člen
Za 7.a členom se doda nov 7.b člen, ki se glasi:
»7.b člen
delo z nadarjenimi dijaki
Učitelju ali svetovalnemu delavcu se prizna:
– za koordinacijo dela v zvezi z nadarjenimi dijaki, ki vključuje analizo, načrtovanje, spremljanje izvajanja in evalvacijo izvajanja dela z nadarjenimi dijaki, 1 ura pouka letno na dijaka;
– za pripravo individualiziranega programa za dijaka, ki si pridobi status nadarjenega dijaka in si želi delati po individualiziranem programu vzgojno-izobraževalnega dela (INDEP), 2 uri pouka letno na dijaka;
– za mentorsko delo z dijakom iz prejšnje alineje, ki vsebuje izvajanje, svetovanje, spremljanje in sprotno prilagajanje ter letno oceno uspešnosti individualiziranega programa vzgojno-izobraževalnega dela za nadarjenega dijaka, 6 ur pouka letno na dijaka.
Ravnatelj šole opredeli za učitelje oziroma svetovalnega delavca obseg in vsebino posameznih nalog iz prejšnjega odstavka v letnem delovnem načrtu šole.
Šola pošlje ministrstvu, pristojnemu za šolstvo, v skladu z navodili in v rokih, ki jih le-to določi, podatke z ustreznimi dokazili o:
– številu vpisanih dijakov, vključenih v postopek obravnave v skladu s konceptom dela z nadarjenimi dijaki na podlagi poročila o nadarjenosti in
– številu dijakov, za katere je šola pripravila individualizirani program na podlagi njegove pisne izjave in izjave staršev o delu po tem programu.
Obseg sredstev za plačilo ur, povezanih z delom z nadarjenimi dijaki, se določijo s sklepom ministra, pristojnega za šolstvo.«.
5. člen
Besedilo 8. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Strokovnemu delavcu, ki je v šoli določen in izvaja mentorstvo strokovnemu delavcu – pripravniku oziroma drugemu strokovnemu delavcu, ki se pripravlja za opravljanje strokovnega izpita v skladu s predpisom, ki ureja strokovni izpit na področju vzgoje in izobraževanja, pripada dodatek za mentorstvo za 4 ure tedensko v obdobju izvajanja mentorstva.«.
6. člen
Drugi odstavek 9. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Vrednost ure in obseg sredstev za plačilo ur, povezanih z izvajanjem dodatne strokovne pomoči, se določijo s sklepom ministra.«.
7. člen
Za 9. členom se doda nov 9.a člen, ki se glasi:
»9.a člen
koordinacija dela z dijaki s posebnimi potrebami
Za koordinacijo dela z dijaki s posebnimi potrebami ravnatelj šole določi dodatno število strokovnih delavcev na delovnem mestu svetovalnega delavca, in sicer v odvisnosti od števila dijakov z odločbami o usmeritvi.
Na podlagi števila dijakov z odločbami o usmeritvi se določi število oddelkov, ki so merilo za sistemizacijo delovnega mesta svetovalnega delavca za koordinacijo dela z dijaki s posebnimi potrebami v šoli. Število oddelkov se določi tako, da se število dijakov z odločbami o usmeritvi pomnoži s 4, zmnožek pa deli s 26.
Če je na ta način izračunano skupno število oddelkov iz prejšnjega odstavka decimalno število, se pet in več desetink zaokroži navzgor do celega števila.
Za vsak oddelek, določen po kriterijih iz drugega in tretjega odstavka tega člena, ravnatelj šole določi za koordinacijo dela z dijaki s posebnimi potrebami dodatno 0,05 strokovnega delavca na delovnem mestu svetovalnega delavca.«.
8. člen
(1) V 13. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»V uporabno neto čistilno talno stavbno površino iz prejšnjega odstavka se ne všteva kvadratura zunanjih prostorov ter kvadratura prostorov, ki ni namenjena izvajanju srednješolskih izobraževalnih programov in vzgojnega programa dijaških domov (kvadratura sob v dijaških domovih, ki so namenjene bivanju dijakov in sobe, ki se oddajajo študentom in drugim zunanjim uporabnikom, predavalnice in drugi prostori višje strokovne šole kot organizacijske enote, za katere šola prejema sredstva po študentu, prostori, ki so namenjeni opravljanju druge dejavnosti, in prostori, ki nimajo funkcionalne uporabe).«.
(2) Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek, njegov napovedni stavek pa se spremeni tako, da se glasi:
»Ravnatelj šole sistemizira v odvisnosti od števila oddelkov na delovnem mestu tehničnega delavca – vzdrževalca učne tehnologije s srednjo strokovno izobrazbo ali na delovnem mestu vzdrževalca računalniške opreme z visoko strokovno izobrazbo VII/1 (v nadaljnjem besedilu: vzdrževalec učne tehnologije V oziroma računalniške opreme VII/1) naslednje število delavcev, in sicer:«.
(3) Za novim četrtim odstavkom se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»Ravnatelj šole lahko sistemizira delovno mesto vzdrževalca računalniške opreme VII/1 in glede tega delovnega mesta ravna v skladu s prejšnjim odstavkom, če delovno mesto tehničnega delavca – vzdrževalca učne tehnologije V ni zasedeno oziroma nima sklenjene pogodbe o opravljanju storitev za opravljanje del, vezanih na delovno mesto tehničnega delavca – vzdrževalca učne tehnologije V.«.
(4) Dosedanji četrti, peti in šesti odstavek postanejo šesti, sedmi in osmi odstavek.
9. člen
(1) V 14. členu se v prvem odstavku besedna zveza »največ 18 dijakov« nadomesti z besedno zvezo »največ 14 dijakov«.
(2) Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»V oddelku 1. letnika programa srednjega poklicnega, srednjega strokovnega izobraževanja, gimnazijskega programa, poklicnega in maturitetnega tečaja ter programa poklicno tehničnega izobraževanja je največ 16 dijakov – novincev.«.
(3) Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»V oddelkih gimnazijskega programa in poklicnega ter maturitetnega tečaja je lahko največ 24 dijakov, če to omogočajo prostorski pogoji.«.
10. člen
Spremeni se besedilo enajstega odstavka 15. člena tako, da se glasi:
»(11) Ekskurzija
Spremljevalec dijakov na strokovni ekskurziji, določeni z izobraževalnim programom, spremlja skupino 15 dijakov.
Za oblikovanje skupin in vodenje planinskih izletov pri izvajanju pohodniških in gorniških vsebin se smiselno uporabljajo normativi, ki veljajo za vodnike Planinske zveze Slovenije. Skupine pri plavanju oziroma smučanju, če so določene v učnih načrtih posameznih izobraževalnih programov, štejejo 12 dijakov.«.
11. člen
Za 15. členom se doda nov 15.a člen, ki se glasi:
»15.a člen
(novi oziroma prenovljeni programi)
Za nove oziroma prenovljene izobraževalne programe poklicnega in strokovnega izobraževanja, pripravljene in sprejete po Izhodiščih za pripravo izobraževalnih programov (1997, 2001), velja pri splošno-izobraževalnih in strokovno-teoretičnih predmetih ter praktičnem pouku praviloma ista velikost skupin, kot velja za neprenovljene oziroma iztekajoče se programe. Način določanja števila skupin je tak kot velja za iztekajoče se izobraževalne programe.«.
12. člen
Do začetka uporabe tega pravilnika se uporablja Pravilnik o normativih in standardih v dvojezični srednji šoli (Uradni list RS, št. 85/03, 100/07 in 67/08).
13. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. septembra 2011 dalje, razen določb 9. člena, ki se pričnejo postopoma uporabljati od 1. septembra 2012.
Št. 0070-34/2011
Ljubljana, dne 12. maja 2011
EVA 2011-3311-0047
dr. Igor Lukšič l.r.
Minister
za šolstvo in šport
 
Soglašam!
 
Ferenc Horváth l.r.
Predsednik Pomurske madžarske
samoupravne narodne skupnosti –
Muravidéki Magyar Önkormányzati
Nemzeti Közösség

AAA Zlata odličnost