Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2011 z dne 8. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2011 z dne 8. 7. 2011

Kazalo

Ob-3870/11 , Stran 1643
Ob-3870/11
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Ministrstvo), na podlagi: – četrtega odstavka 29. člena Uredbe o izvajanju Programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2011–2013 (Uradni list RS, št. 4/11 in 40/11, v nadaljevanju: Uredba), – Uredbe Komisije (ES) št. 917/2004 z dne 29. aprila 2004 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 797/2004 o ukrepih za izboljšanje splošnih pogojev za proizvajanje in trženje čebelarskih proizvodov (UL L št. 163 z dne 30. 4. 2004, str. 83), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (EU) št. 726/2010 z dne 12. avgusta 2010 o spremembi Uredbe (ES) št. 917/2004 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 797/2004 o ukrepih za izboljšanje splošnih pogojev za proizvajanje in trženje čebelarskih proizvodov (UL L št. 213 z dne 13. 8. 2010, str. 29), – Uredbe Sveta (ES) št. 1290/2005 z dne 21. junija 2005 o financiranju skupne kmetijske politike (UL L št. 209 z dne 11. 8. 2005, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Sveta (ES) št. 473/2009 z dne 25. maja 2009 o spremembi Uredbe (ES) št. 1698/2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in Uredbe (ES) št. 1290/2005 o financiranju skupne kmetijske politike (UL L št. 144 z dne 9. 6. 2009, str. 3), – Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode (uredba o enotni SUT), (UL L št. 299 z dne 16. 11. 2007, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (EU) št. 513/2010 z dne 15. junija 2010 o spremembi Priloge VI k Uredbi Sveta (ES) št. 1234/2007 v zvezi s prilagoditvijo kvot od tržnega leta 2010/2011 dalje v sektorju sladkorja (UL L št. 150 z dne 16. 6. 2010, str. 40) in – Sklepa Komisije z dne 14. 9. 2010 o odobritvi programa za izboljšanje proizvodnje in trženja čebelarskih proizvodov, ki ga je predložila Slovenija v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 797/2004 (Uradno obvestilo Stalnega predstavništva Republike Slovenije pri Evropski uniji, Bruselj, S-G, Greffe (2007) D/205049 z dne 14. 9. 2010), in vseh sprememb, ki jih je Komisija odobrila, objavlja
javni razpis
za oddajo vlog v okviru ukrepa subvencioniranje vzrejevalcev čebeljih matic za leto 2011
1. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev v okviru ukrepa subvencioniranje vzrejevalcev čebeljih matic. Skupna višina nepovratnih sredstev, namenjena za izvajanje ukrepov v okviru ukrepa subvencioniranje vzrejevalcev čebeljih matic znaša do 29.615 EUR. Sredstva bremenijo proračunski postavki Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano: – PP 9443 – Program ukrepov v čebelarstvu – 07- 13 – EU, v višini do 14.807,50 EUR, – PP 9448 – Program ukrepov v čebelarstvu – 07- 13 – slovenska udeležba, v višini do 14.807,50 EUR. Delež prispevka Evropske unije v celotnih javnih izdatkih znaša 50% upravičenih stroškov. 2. Vlagatelji Vlagatelji za ukrep Subvencioniranje vzrejevalcev čebeljih matic so vzrejevalci, ki so povečali vzrejo kakovostnih plemenskih (rodovniške in gospodarske) čebeljih matic v letu 2010 najmanj za 5 odstotkov glede na vpisane čebelje matice v izvorno rodovniško knjigo v preteklem programskem letu, kar pomeni, da so bile vzrejene od 1. 5. 2009 do 31. 8. 2010 ter izpolnjujejo podrobneje predpisane pogoje za dodelitev sredstev, opredeljene v četrtem poglavju tega javnega razpisa. 3. Predmet podpore Predmet podpore je dodelitev nepovratnih sredstev vzrejevalcem čebeljih matic, če so povečali vzrejo kakovostnih plemenskih (rodovniške in gospodarske) čebeljih matic v letu 2010 najmanj za 5 odstotkov glede na vpisane čebelje matice v izvorno rodovniško knjigo v preteklem programskem letu, kar pomeni, da so bile vzrejene od 1. 5. 2009 do 31. 8. 2010. 4. Pogoji za dodelitev javnih sredstev 4.1 Pogoji za dodelitev javnih sredstev morajo biti izpolnjeni že ob vložitvi vloge. Vlagatelj lahko pridobi sredstva za Subvencijo čebeljih matic v okviru ukrepa Subvencioniranje vzrejevalcev čebeljih matic samo na podlagi ene odobrene vloge. 4.2 Splošni pogoji za dodelitev podpore za ukrep Subvencioniranje vzrejevalcev čebeljih matic: – vlagatelj mora izpolniti pogoj iz druge točke tega javnega razpisa; – vlagatelj mora predložiti popolno vlogo za dodelitev podpore po tem javnem razpisu. Vlogi morajo biti priložene vse priloge in dokazila, ki so navedena v razpisni dokumentaciji tega javnega razpisa; – vlagatelj mora biti imetnik transakcijskega računa. 4.3 Za dodelitev subvencije za ukrep Subvencioniranje vzrejevalcev čebeljih matic morajo vlagatelji izpolnjevati naslednje pogoje: – vlagatelj mora biti vpisan v register čebelnjakov (v nadaljnjem besedilu: CRČ) najpozneje dan pred oddajo vloge; – vlagatelj mora v CRČ sporočati podatke o številu čebeljih družin v svojih čebelnjakih v skladu s predpisom, ki ureja označevanje čebelnjakov; – vlagatelj, ki je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ne sme biti v stečajnem postopku, v postopku prisilne poravnave ali v postopku likvidacije; – vlagatelj mora priložiti kopijo odločbe ministrstva o odobritvi vzrejališča čebeljih matic za leto 2011 in potrdilo o vzreji za posamezno vzrejno sezono za katero vlaga vlogo; – vlagatelj mora priložiti potrdilo o številu čebeljih matic, ki so vpisane v izvorno rodovniško knjigo v skladu s predpisom, ki ureja zootehniške standarde za plemensko kranjsko čebelo, v preteklem programskem letu, ki ga prejme od druge priznane rejske organizacije; – vlagatelj mora priložiti potrdilo o pravilni izvedbi direktnega testa v letu 2010, ki ga prejme od druge priznane rejske organizacije; – vlagatelji se zavežejo, da bodo vzrejali čebelje matice še najmanj pet let po prejeti pomoči, razen ob morebitni višji sili ali izrednih okoliščinah. Kot višja sila ali izredne okoliščine po tem javnem razpisu štejejo zlasti: smrt prejemnika sredstev, dolgotrajna nezmožnost prejemnika sredstev za delo, razlastitev velikega dela kmetijskega gospodarstva, če tega ni bilo mogoče pričakovati na dan prevzema obveznosti, uničenje čebelnjakov na kmetijskem gospodarstvu zaradi nesreče, kužna živalska bolezen, ki prizadene vse čebelje družine ali njihov del; – o višji sili ali izrednih okoliščinah mora prejemnik sredstev ali njegova pooblaščena oseba pisno ali v elektronski obliki obvestiti Agencijo Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljevanju: Agencija), in predložiti ustrezna dokazila v desetih delovnih dneh od dneva, ko je prejemnik sredstev oziroma njegova pooblaščena oseba to zmožna storiti; – prejemnik sredstev mora hraniti dokumentacijo, ki je bila podlaga za dodelitev sredstev še najmanj pet let od datuma prejema sredstev po tem ukrepu. 5. Višina subvencije Subvencija vzrejevalcem čebeljih matic, ki uveljavljajo subvencijo za gospodarske čebelje matice znaša 1,5 € na čebeljo matico, za rodovniške čebelje matice pa subvencija znaša 5 €. Na podlagi Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 103/10 in 9/11 – ZUKD-1) bo Agencija pri izdaji odločb za ukrep subvencioniranje čebeljih matic upoštevala obveznost obračuna akontacije dohodnine izplačanih sredstev. 6. Vloga 6.1 Vloga mora biti izpolnjena na obrazcu iz razpisne dokumentacije in oddana z izpolnjenimi podatki o vlagatelju, vključno s podpisano in v primeru pravne osebe žigosano izjavo vlagatelja iz razpisne dokumentacije ter z vsemi prilogami in dokazili v skladu s razpisno dokumentacijo tega javnega razpisa. 6.2 Vloge, ki ne bodo vložene s skladu z napotili iz prejšnjega odstavka, in ki ne bodo dopolnjene v skladu z morebitnim pozivom za dopolnitev, se bodo zavrgle s sklepom. 6.3 Informacije v zvezi z javnim razpisom je možno dobiti na agenciji, tel. 01/580 77 92, vsak ponedeljek, sredo in petek od 9. do 12. ure, v sredo pa tudi v popoldanskem času, od 14. do 16. ure. Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov: aktrp@gov.si. Razpisna dokumentacija se objavi na spletni strani ministrstva – http://www.mkgp.gov.si/ in agencije – http://www.arsktrp.gov.si/ (v nadaljevanju: spletna stran). Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu RS. Obvestilo o zaprtju tega razpisa bo objavljeno na spletni strani ministrstva. 7. Rok in način prijave 7.1 Vlogo je potrebno poslati s priporočeno pošto na naslov: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana (velja poštni žig), od dne objave tega javnega razpisa v Uradnem listu RS, do objave obvestila o zaprtju javnega razpisa, ki bo objavljeno na spletnih straneh ministrstva in agencije (v primeru, da bodo porabljena vsa sredstva za ukrep pred iztekom tržnega leta EU 2011) oziroma najkasneje do 31. avgusta 2011. Vlagatelj lahko vlogo vloži tudi na vložišču agencije. 7.2 Vloge, vložene pred objavo tega javnega razpisa in vloge, vložene po objavi Obvestila o zaprtju javnega razpisa, oziroma ki bodo vložene po 31. avgustu 2011, se bodo zavrgle. 7.3 Vloge, ki ne bodo poslane s priporočeno pošto na naslov agencije oziroma vložene na vložišču agencije, se bodo zavrgle. 7.4 Na ovojnici vloge mora biti razviden datum in čas (ura, minuta) oddaje priporočene vloge na pošti, označen s strani pošte oziroma vložišča agencije, ime, priimek in naslov vlagatelja, navedena KMG-MID številka ter oznaka javnega razpisa, na katerega se prijavlja za podporo: Ne odpiraj – Vloga na javni razpis: Subvencioniranje vzrejevalcev čebeljih matic 8. Obravnava vlog in postopek odobritve 8.1 Agencija odpira in obravnava vloge ter zahteva odpravo njihovih pomanjkljivosti po vrstnem redu oddaje vlog, oziroma po vrstnem redu popolnih vlog, ki izpolnjujejo predpisane pogoje do porabe razpoložljivih sredstev za ukrep. 8.2 Če je skupna višina zaprošenih sredstev višja od razpoložljivih sredstev, Agencija v primeru, da imata zadnji dve ali več popolnih in vsebinsko ustreznih vlog na ovojnici enak datum in čas (ura, minuta) oddaje popolne vloge, izvede žrebanje o določanju vrstnega reda teh prispelih vlog. 8.3 Žrebu lahko prisostvuje tudi vlagatelj. O dnevu žrebanja so vlagatelji obveščeni pisno. 8.4 Tričlansko komisijo, ki nadzira žrebanje in osebo, ki žrebanje vodi, imenuje predstojnik agencije izmed javnih uslužbencev, zaposlenih na agenciji. 8.5 Žrebanje se opravi v uradnih prostorih agencije. O žrebanju se sestavi zapisnik. Zapisnik podpišejo člani komisije, ki so nadzirali žrebanje, oseba, ki je vodila žrebanje, in vlagatelji, če so prisotni. 8.6 Odpiranje vlog ni javno. 8.7 V primeru nepopolne vloge se za datum in čas prejema dopolnitve vloge štejeta datum in čas (ura, minuta) oddaje dopolnitve na pošti ali oddaje v vložišču agencije. Ko agencija prejme dopolnjeno vlogo, se dopolnjena vloga ponovno pregleda. 8.8 Če je vloga po dopolnitvi popolna, se po vrstnem redu uvrsti na konec seznama popolnih vlog in dobi zaporedno številko. 8.9 Poziv za dopolnitev vloge zaradi manjkajočega pečata, številk uradnih dokumentov ali evidenc ne vpliva na uvrstitev na seznam prejetih ali popolnih vlog. 8.10 Če se vloga, ki je bila pozvana na dopolnitev ne dopolni v celoti v roku, se s sklepom zavrže. 8.11 Rok za dopolnitev vloge je praviloma osem dni po vročitvi poziva za dopolnitev. 8.12 Izpolnjevanje pogojev vloge se preverja po vrstnem redu časa oddaje popolne vloge. 8.13 Vloga, ki je popolna in izpolnjuje predpisane pogoje, vendar razpoložljiva sredstva ne zadoščajo za dodelitev sredstev v celoti, se lahko odobri do višine razpoložljivih sredstev, če se vlagatelj s tem strinja. V nasprotnem primeru se vloga zavrne in ponovi postopek iz tega odstavka z naslednjo vlogo. 8.14 Sredstva se vlagatelju odobrijo z odločbo, ki jo izda agencija. 8.15 Z odločbo je na podlagi predloženih ustreznih dokazil določena višina odobrenih sredstev. Vlagatelj, ki mu je bila izdana odločba o odobritvi sredstev, postane upravičenec. 8.16 Sredstva agencija izplača na transakcijski račun upravičenca. 8.17 Sredstva se ne odobrijo vlagatelju, ki je za iste upravičene stroške, kot jih navaja v vlogi za pridobitev sredstev po javnem razpisu, že prejel sredstva Evropske unije ali javna sredstva Republike Slovenije. V slednje se prišteva tudi javna sredstva iz naslova lokalne samouprave. 8.18 Sredstva se ne dodelijo za dejavnosti zunaj območja Republike Slovenije. 8.19 Pred izdajo odločbe se lahko opravi kontrola na kraju samem. Kontrola na kraju samem ali inšpekcijski pregled se lahko opravi tudi 5 let po zaključku ukrepa oziroma po izplačilu. 8.20 Prejemnik sredstev mora dokumentacijo, ki je bila podlaga za pridobitev sredstev hraniti še najmanj pet let po prejemu sredstev na transakcijski račun.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost