Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2011 z dne 8. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2011 z dne 8. 7. 2011

Kazalo

Ob-3856/11 , Stran 1680
Ob-3856/11
Na podlagi točke 7.2 Statuta družbe Gorenjska predilnica d.d. Škofja Loka, Kidričeva c. 75, uprava sklicuje
13. sejo skupščine
delniške družbe Gorenjska predilnica d.d. Škofja Loka,
ki bo v četrtek, 25. 8. 2011 ob 10.30, v prostorih notarke Marjane Bešter Tičar na Šolski ulici 2 v Škofji Loki, z naslednjim dnevnim redom: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev prisotnosti in izvolitev delovnih teles skupščine. Predlog sklepa: ugotovi se, da je skupščina sklepčna in lahko veljavno odloča. Na predlog uprave se za predsednika skupščine izvoli Mihael Savnik, za preštevalca glasov se izvoli Marta Razinger. Na skupščini bo navzoča vabljena notarka Marjana T. Bešter. 2. Predlog uprave za uporabo bilančnega dobička poslovnega leta 2010 s predlogom podelitve razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2010 in seznanitev delničarjev s prejemki članov uprave in nadzornega sveta v letu 2010. Obrazložitev sklepa: Na 31. seji nadzornega sveta družbe dne 23. 6. 2011 je bil obravnavan predlog uporabe bilančnega dobička ter razrešnica upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2010 in pregledani ter preverjeni prejemki uprave ter članov nadzornega sveta za poslovno leto 2010. Predlog sklepa: a) Skupščina sprejme predlog o uporabi bilančnega dobička za leto 2010. Bilančni dobiček družbe znaša 462.804,00 EUR. Skupščina sprejme sklep: – bilančni dobiček v znesku 462.804,00 EUR se razporedi za pokrivanje izgube iz preteklih let. b) Skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu, s katero potrjuje in odobrava delo teh dveh organov družbe v poslovnem letu 2010. c) Skupščina oziroma delničarji se seznanijo s prejemki članov uprave in nadzornega sveta, ki so jih ti za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2010. 3. Imenovanje revizorske družbe za poslovno leto 2011. Predlog sklepa: na predlog nadzornega sveta se za pooblaščeno revizijsko družbo za leto 2011 imenuje Renoma družba za revizijo in svetovanje d.o.o., Kamniška ulica 25, 1000 Ljubljana. Obvestilo delničarjem: 1. Dostop do gradiva za skupščino, predlogi sklepov z obrazložitvami in informacije v zvezi s skupščino: – Gradivo za skupščino, vključno z letnim poročilom, poročilom nadzornega sveta v zvezi z letnim poročilom in preveritvijo letnega poročila ter poročilo o delu nadzornega sveta v letu 2010, predlogom ugotovitve in uporabe bilančnega dobička za poslovno leto 2010 s predlogom razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2010 ter informacija o prejemkih članov uprave in nadzornega sveta ter druga gradiva iz drugega odstavka 297.a člena ZGD – 1 so po objavi skupščine delničarjem na voljo za vpogled Gorenjska predilnica Škofja Loka d.d., Kidričeva 75, Škofja Loka, vsak delavnik od 9. do 12. ure od dneva sklica skupščine do vključno 22. 7. 2011 ter od 16. 8. do 24. 8. na sedežu družbe. 2. Pravice in predlogi delničarjev ter druga obvestila: – Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala družbe, lahko sedem dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa obrazložitev take točke dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD – 1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega skica skupščine. Delničarji lahko zahteve za dodatne točke dnevnega reda pošljejo družbi po pošti na naslov: Gorenjska predilnica Škofja Loka d.d., Kidričeva 75, 4220 Škofja Loka. – Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov ali volilne predloge. Uprava družbe bo na enak način, kot ta sklic skupščine, objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo družbi poslani v sedmih dneh po objavi tega skica skupščine in bodo razumno utemeljeni in za katere bo delničar – predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. – Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD – 1 le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog. Delničarji lahko svoje predloge pošljejo družbi po pošti na naslov: Gorenjska predilnica Škofja Loka d.d., Kidričeva 75, 4220 Škofja Loka. – Zahteve za dodatno točko dnevnega reda, predlogi sklepov ter volilni predlogi, ki se družbi posredujejo po pošti, morajo vsebovati lastnoročni podpis predlagatelja, kot fizične osebe oziroma pri pravnih osebah lastnoročni podpis njenega zastopnika in žig oziroma pečat pravne osebe, če le-tega ta uporablja, pri čemer ima družba pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblaščenca ali zastopnika delničarja, ki je pravna oseba, ki posredujejo družbi zahtevo ali predlog po pošti. – Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti v skladu s 305. členom ZGD – 1 in zahtevajo podatke o zadevah družbe, če so ti pomembni za presojo točk dnevnega reda. 3. Pogoji za udeležbo delničarjev na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice: – Upravičenci do udeležbe na skupščini družbe so vsi delničarji družbe imetniki delnic družbe z glasovalno pravico, ki bodo upravi družbe svojo udeležbo najavili tako, da se prijavijo v tajništvu družbe, najkasneje 4 dni pred zasedanjem skupščine na naslov: Gorenjska predilnica Škofja Loka d.d., Kidričeva 75, 4220 Škofja Loka, tj. do dne 21. 8. 2011 do 24. ure in so na ta dan vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev. – Pooblaščenec oziroma zastopnik delničarja mora za udeležbo na skupščini predložiti pisno pooblastilo. Delničarji oziroma njihovi zastopniki ali pooblaščenci se morajo na zahtevo družbe izkazati z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pravnih oseb pa tudi z izpiskom iz sodnega oziroma drugega ustreznega registra. – Udeleženci skupščine se ob prihodu na skupščino prijavijo pred vhodom v sejno sobo, kjer bodo s podpisom na seznamu delničarjev potrdili svojo prisotnost in prevzeli glasovnice. O vseh točkah dnevnega reda se glasuje z glasovnicami. · Skupščina je sklepčna, če je na njej zastopanih najmanj 15% glasov. · V primeru nesklepčnosti skupščine na napovedani in objavljeni dan, bo na podlagi točke 7.7 statuta nova seja skupščine naslednjega dne, tj. 26. 8. 2011 ob isti uri, z istim dnevnim redom, v prostorih notarke Marjane Bešter Tičar na Šolski ulici 2 v Škofji Loki. Skupščina bo v tem primeru veljavno sklepala ne glede na višino zastopanega kapitala.
Gorenjska predilnica d.d., Škofja Loka predsednik uprave Boštjan Bokal

AAA Zlata odličnost