Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2011 z dne 8. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2011 z dne 8. 7. 2011

Kazalo

2581. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Razvojni center narave, stran 7893.

Na podlagi 2. in 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in naslednje spremembe ter dopolnitve), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2 in naslednje spremembe ter dopolnitve) in 17. člena Statuta Občine Poljčane (Uradni list RS, št. 5/07 in 53/10) je Občinski svet Občine Poljčane na 7. redni seji dne 28. 6. 2011 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi javnega zavoda Razvojni center narave
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S ciljem pospeševanja razvoja izobraževanja, znanosti, turizma, kulture in športa na območju Občine Poljčane, s tem odlokom Občina Poljčane (v nadaljnjem besedilu: ustanoviteljica) ustanavlja javni zavod Razvojni center narave (v nadaljnjem besedilu: zavod).
Ustanoviteljica zavoda je Občina Poljčane, Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane. Ustanoviteljske pravice in obveznosti zavoda izvajata župan in občinski svet.
II. STATUSNE DOLOČBE
2. člen
Ime zavoda: Razvojni center narave.
Sedež zavoda: Bistriška cesta 68, 2319 Poljčane.
Zavod je pravna oseba javnega prava s pravicami, obveznostmi in odgovornostjo v pravnem prometu. Javni zavod nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun.
Zavod ima svoj pečat, katerega obliko in vsebino določa statut zavoda. Število posameznih pečatov, njihovo uporabo, način varovanja in uničevanja, ter zaposlene, ki so zanj odgovorni, določi direktor zavoda z navodili.
III. DEJAVNOSTI ZAVODA
3. člen
Javni zavod je ustanovljen za opravljanje naslednjih dejavnosti, ki jih opravlja v javnem interesu kot javno službo:
– pripravlja in izvaja programe na področju izobraževanja,
– pripravlja, organizira in izvaja druge vrste izobraževanj, seminarjev, predavanj, delavnic, okroglih miz in srečanj,
– pripravljanje razvojnih projektov v skladu z zahtevami Evropske unije,
– razvijanje in vzpostavlanje pogojev za izobraževanje za trajnost razvoja občine,
– prijava projektov za razvoj človeških virov v Dravinjski dolini in Občini Poljčane,
– izvaja programe in sodeluje pri izvajanju programov na področju športa,
– izvaja programe in sodeluje pri izvajanju programov na področju kulture in prireditev,
– upravlja s športnimi, kulturnimi in ostalimi objekti in nepremičninami v Občini Poljčane,
– opravlja naloge s področja varstva kulturne in naravne dediščine in upravlja z objekti, ki so bili razglašeni za javno infrastrukturo na področju kulture,
– skrbi za oblikovanje celovite turistične ponudbe območja in promocijo turistične ponudbe,
– skrbi za informiranje in pospešuje turistično dejavnost v občini,
– pripravlja strategijo razvoja turizma,
– sprejem izletnikov, turistov, zaključnih skupin za izobraževalne ter turistične programe,
– posredovanje informacij, brošur, zemljevidov, zgibank itd.,
– koordinacija med ponudniki in izletniki ter turisti in obiskovalci,
– organizira in izvaja prireditveno dejavnost,
– organizira in izvaja informacijsko dejavnost,
– sodeluje in se povezuje z drugimi turističnimi subjekti,
– skrbi za celostno podobo območja, na katerem deluje.
Zavod opravlja tudi vse druge naloge, ki so potrebne za njegov obstoj in opravljanje v prejšnjem odstavku navedenih nalog.
4. člen
Dejavnosti zavoda, v skladu s standardno klasifikacijo dejavnosti, so:
– G 47.8 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah,
– G 47. 990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic,
– J 58.1 Izdajanje knjig, periodike in drugo založništvo,
– J 63.9 Dejavnost tiskovnih agencij, drugo informiranje,
– L 68.2 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin,
– L 68.3 Poslovanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi,
– M 72.190 Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije,
– M 72.200 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike,
– M 73 Oglaševanje in raziskovanje trga,
– N 77.29 Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem in zakup,
– N 82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj,
– P 85.5 Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje, usposabljanje,
– R 91. 03 Varstvo kulturne dediščine.
IV. ORGANI ZAVODA
5. člen
Organi zavoda so:
– direktor,
– svet zavoda,
– strokovni svet.
Direktor
6. člen
Zavod zastopa, predstavlja in vodi direktor, ki odgovarja za zakonitost in strokovnost dela zavoda.
Med začasno odsotnostjo nadomešča direktorja delavec zavoda, ki ga pooblasti direktor.
7. člen
Direktor mora pri vodenju poslov ravnati z javnimi sredstvi s skrbnostjo vestnega gospodarja.
Naloge direktorja so:
– načrtuje, organizira in vodi delo zavoda,
– sprejema strateški načrt in program razvoja zavoda,
– sprejema program dela,
– sprejema akt o organizaciji dela,
– sprejema akt o sistemizaciji delovnih mest,
– sprejema kadrovski načrt,
– sprejema načrt nabav osnovnih sredstev in investicijskega vzdrževanja,
– sprejema druge akte, ki urejajo posamezna vprašanja v zvezi z delovanjem zavoda,
– poroča ustanoviteljici in svetu o zadevah, ki pomembno vplivajo na delovanje zavoda,
– pripravi letno poročilo,
– opravlja druge naloge, določene z zakonom in ustanovitvenim aktom.
K aktom iz druge, tretje, četrte in sedme alineje daje soglasje svet zavoda, k aktu o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest ter h kadrovskemu načrtu pa župan.
8. člen
Direktorja imenuje svet zavoda na podlagi javnega razpisa ter s soglasjem ustanoviteljice.
Svet zavoda si pridobi soglasje le za tistega kandidata ali kandidatko, ki izpolnjuje pogoje in ki ga svet sam predlaga za imenovanje. Soglasje ustanoviteljice je obvezujoče.
Če ustanoviteljica ne da soglasja v 30 dneh od prejema zaprosila, se šteje, da je soglasje pozitivno.
Ko svet pridobi soglasje, imenuje direktorja z večino glasov vseh članov sveta.
Mandat direktorja traja štiri leta in je po izteku te dobe lahko ponovno imenovan.
9. člen
Za direktorja zavoda je lahko imenovan, kdor izpolnjuje naslednje pogoje:
– najmanj visoko strokovno izobrazbo in pet let delovnih izkušenj,
– izpolnjuje druge pogoje, ki jih določa zakon.
Svet zavoda
10. člen
Zavod upravlja svet zavoda.
Svet zavoda ima pet članov, ki ga sestavljajo:
– dva predstavnika ustanoviteljice (predstavnik občinskega sveta in predstavnik občinske uprave),
– predstavnik delavcev zavoda,
– dva predstavnika uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti.
Predstavnika ustanoviteljice imenuje občinski svet v skladu s svojim statutom.
Predstavnika delavcev imenujejo delavci zavoda v skladu z zakonom in na način, ki ga določi interni akt zavoda.
Predstavnika uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti imenuje občinski svet na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Mandat članov sveta traja štiri leta, z možnostjo ponovnega imenovanja.
11. člen
Prvo konstitutivno sejo sveta zavoda skliče direktor v roku 30 dni po imenovanju vseh predstavnikov sveta zavoda.
Člani sveta zavoda na konstitutivni seji izmed sebe izvolijo predsednika in namestnika predsednika.
Kandidata za ti dve mesti lahko predlaga vsak član sveta.
12. člen
Članu sveta zavoda preneha mandat pred potekom dobe, za katero je bil imenovan, če:
– sam zahteva razrešitev,
– zaradi daljše odsotnosti ali drugih razlogov ne more več opravljati funkcije člana sveta,
– ga odpokliče organ, ki ga je imenoval v svet zavoda,
– predstavniku delavcev zavoda preneha delovno razmerje v zavodu.
Ko svet zavoda ugotovi, da je članu iz razlogov, ki so navedeni v prejšnjem odstavku tega člena, prenehal mandat, o tem takoj obvesti pristojne za imenovanje oziroma izvolitev novega člana.
13. člen
Svet zavoda opravlja naslednje naloge:
– sprejme statut in splošne akte, za katere je tako določeno v tem odloku ali v statutu,
– sprejme letni program dela po posameznih področjih in finančni načrt ter spremlja njihovo izvrševanje,
– sprejme zaključni račun zavoda,
– razpisuje in imenuje direktorja zavoda,
– sklepa pogodbo o zaposlitvi z direktorjem,
– predlaga ustanoviteljici spremembo ali razširitev dejavnosti,
– daje ustanoviteljici in direktorju zavoda predloge in mnenja o posameznih vprašanjih ter opravlja druge z zakonom ali aktom o ustanovitvi oziroma s statutom ali pravili zavoda določene zadeve.
Svet zavoda sprejme statut zavoda z dvotretjinsko večino vseh članov.
14. člen
Svet zavoda je sklepčen, če je navzočih več kot polovica članov sveta, odločitve pa sprejema z večino glasov prisotnih članov.
O imenovanju in razrešitvi direktorja odloča svet zavoda z večino glasov vseh članov sveta.
Podrobnejše delovanje uredi svet zavoda s poslovnikom.
Strokovni svet
15. člen
Strokovni svet je kolegijski strokovni organ zavoda.
Sestavo, način imenovanja, trajanje mandata in naloge članov strokovnega sveta določa statut zavoda.
POGOJI ZA OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI TER VIRI, NAČINI IN POGOJI ZA PRIDOBIVANJE SREDSTEV ZA DELO
16. člen
Ustanoviteljica zagotavlja prostorske pogoje za opravljanje dejavnosti v skladu z zakonom in minimalnimi standardi.
Premoženje, s katerim upravlja zavod in ga uporablja za opravljanje dejavnosti, je last ustanoviteljice.
Javni zavod je dolžan uporabljati in upravljati s premoženjem s skrbnostjo dobrega gospodarja.
Nepremičnine se zavodu prenesejo v upravljanje s sklepom župana v skladu z zakonodajo s področja ravnanja s stvarnim premoženjem.
16. člen
Zavod pridobiva sredstva za delo:
– na javnih razpisih resornih ministrstev,
– s ponudbo na trgu, s plačili uporabnikov za storitev,
– od sponzorjev in donatorjev,
– od ustanoviteljice v dogovorjeni višini,
– iz drugih zakonskih virov ter drugih virov po programu zavoda.
17. člen
Z odlokom o proračunu ustanoviteljica določi letno višino sredstev za pokrivanje dejavnosti zavoda na podlagi programa dela in finančnega načrta zavoda
RAZPOLAGANJE S PRESEŽKOM PRIHODKOV NAD ODHODKI IN NAČIN KRITJA PRIMANJKLJAJA
18. člen
Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod doseže pri opravljanju svoje dejavnosti, sme zavod uporabljati za opravljanje in razvoj svoje dejavnosti, za druge namene pa le po predhodnem soglasju ustanoviteljice.
19. člen
Če odhodki presegajo prihodke pri izvajanju javne službe, krije primanjkljaj sredstev zavod iz lastnih sredstev ali ustanoviteljica na osnovi analize stanja, ki jo pripravi direktor.
Zavod mora dokazati, da je primanjkljaj nastal iz naslova programov, ki jih je po zakonu in sprejetem letnem programu dolžna financirati ustanoviteljica ter da je zavod ravnal gospodarno in v skladu s sprejetimi programi dela.
MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI USTANOVITELJICE IN ZAVODA
20. člen
Ustanoviteljica ima do zavoda naslednje pravice in obveznosti:
– ugotavlja skladnost programa dela, finančnega načrta in razvojnih načrtov s plani ustanoviteljice,
– daje soglasje k imenovanju direktorja,
– spremlja skladnost porabe sredstev z letnimi programom in finančnim načrtom,
– daje soglasje za dodatna sredstva, ki niso predvidena v letnem planu,
– sprejema odloke, ki so potrebni za delovanje javnega zavoda,
– odloča o statusnih spremembah,
– opravlja druge naloge, določene s tem odlokom in drugimi predpisi.
21. člen
Zavod je dolžan ustanoviteljici vsako leto poročati o poslovanju zavoda in posredovati druge podatke, ki so potrebni za izvrševanje ustanoviteljske funkcije.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
22. člen
Župan imenuje vršilca dolžnosti direktorja, da opravi pripravo za začetek dela in vpis v sodni register ter skliče prvo sejo zavoda, in sicer za dobo največ enega leta.
23. člen
Člane sveta zavoda se imenuje v roku 90 dni od uveljavitve tega odloka.
Svet zavoda sprejme statut najkasneje v treh mesecih po svojem konstituiranju.
24. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Poljčane, dne 28. junija 2011
Župan
Občine Poljčane
Stanislav Kovačič l.r.

AAA Zlata odličnost