Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2011 z dne 8. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2011 z dne 8. 7. 2011

Kazalo

2588. Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave – Medobčinski inšpektorat Koroške, stran 7899.

Na podlagi 49.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 Odl. US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl. US: U-I-427/06-9, 79/09, 14/10 Odl. US: U-I-267/09-19, 51/10, 84/10 Odl. US: U-I-176/08-10), 16. člena Statuta Občine Črna na Koroškem (Uradni list RS, št. 10/06 in 101/07), 16. člena Statuta Občine Dravograd (Uradni list RS, št. 117/08 – UPB2), 15. člena Statuta Občine Mežica (Uradni list RS, št. 33/07), 17. člena Statuta Občine Mislinja (Uradni list RS, št. 63/10), 15. člena Statuta Občine Muta (MUV, št. 29/07 – UPB1 in 15/10), 16. člena Statuta Občine Podvelka (MUV, št. 1/2006), 17. člena Statuta Občine Prevalje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 18/06, 19/06 – popr., 34/07 in 15/10), 16. člena Statuta Občine Radlje ob Dravi (MUV, št. 25/06), 16. člena Statuta Občine Ravne na Koroškem (Uradni list RS, št. 39/99, 61/01, 65/03, 23/07, 34/10), 5. in 16. člena Statuta Občine Ribnica na Pohorju (MUV, št. 35/2007), 16. člena Statuta MO Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 43/08 – UPB1 in 53/10) ter 15. člena Statuta Občine Vuzenica (MUV, št. 31/2010)
so:
– Občinski svet Občine Črna na Koroškem na 6. redni seji dne 19. 5. 2011
– Občinski svet Občine Dravograd na 5. redni seji dne 14. 4. 2011
– Občinski svet Občine Mežica na 6. redni seji dne 4. 5. 2011
– Občinski svet Občine Mislinja na 5. redni seji dne 12. 5. 2011
– Občinski svet Občine Muta na 3. redni seji dne 21. 4. 2011
– Občinski svet Občine Podvelka na 5. redni seji dne 21. 4. 2011
– Občinski svet Občine Prevalje na 5. redni seji dne 7. 4. 2011
– Občinski svet Občine Radlje ob Dravi na 6. redni seji dne 23. 5. 2011
– Občinski svet Občine Ravne na Koroškem na 7. redni seji dne 18. 5. 2011
– Občinski svet Občine Ribnica na Pohorju na 7. redni seji dne 9. 6. 2011
– Občinski svet MO Slovenj Gradec na 7. redni seji dne 23. 5. 2011 ter
– Občinski svet Občine Vuzenica na 6. redni seji dne 21. 4. 2011 sprejeli:
O D L O K
o ustanovitvi organa skupne občinske uprave – Medobčinski inšpektorat Koroške
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) S tem odlokom se ustanavlja »Medobčinski inšpektorat Koroške« (v nadaljevanju: inšpektorat), kot organ skupne občinske uprave za izvrševanje nalog občinske uprave na področju občinske inšpekcije, občin ustanoviteljic:
– Občine Črna na Koroškem, Center 101, 2393 Črna na Koroškem
– Občine Dravograd, Trg 4. julija 7, 2370 Dravograd
– Občine Mežica, Trg Svobode 1, 2392 Mežica
– Občine Mislinja, Šolska cesta 34, 2382 Mislinja
– Občine Muta, Glavni trg 17, 2366 Muta
– Občine Podvelka, Podvelka 13, 2363 Podvelka
– Občine Prevalje, Trg 2 a, 2391 Prevalje
– Občine Radlje ob Dravi, Mariborska cesta 7, 2360 Radlje ob Dravi
– Občine Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem
– Občine Ribnica na Pohorju, Ribnica na Pohorju 1, 2364 Ribnica na Pohorju
– MO Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec ter
– Občine Vuzenica, Mladinska ulica 1, 2367 Vuzenica.
2. člen
(1) S tem odlokom so določene pravice in obveznosti občin ustanoviteljic in njihovih organov v razmerju do skupne uprave in v medsebojnih razmerjih.
(2) Vsi izrazi, ki so uporabljeni v samostalniški obliki moškega spola, so tako oblikovani zaradi boljše preglednosti besedila, dejansko pa se smiselno uporabljajo v oblikah moškega in ženskega spola.
(3) Ustanoviteljske pravice občin, razen sprejema sprememb in dopolnitev tega odloka ter zagotavljanja proračunskih sredstev za delovanje inšpektorata, za kar so pristojni občinski sveti, izvršujejo župani občin ustanoviteljic.
(4) Župani občin ustanoviteljic nadzorujejo delo ter dajejo skupne usmeritve glede splošnih vprašanj organiziranja in delovanja inšpektorata ter na predlog vodje inšpektorata sprejmejo kadrovski načrt skupne občinske uprave.
3. člen
(1) Inšpektorat ima status organa skupne občinske uprave občin iz 1. člena tega odloka.
Sedež inšpektorata je v Občini Dravograd, na naslovu Trg. 4. julija 7, 2370 Dravograd (sedežna občina).
(2) Inšpektorat ima žig okrogle oblike, z napisom: »Medobčinski inšpektorat Koroške«.
(3) Upravni in drugi akti, ki jih izdajajo pooblaščene uradne osebe inšpektorata, imajo v glavi napis: »Medobčinski inšpektorat Koroške, sedež inšpektorata: Trg 4. julija 7, 2370 Dravograd«. Sestavni del glave sta tudi telefonska številka inšpektorata in naslov elektronske pošte.
II. NALOGE INŠPEKTORATA
4. člen
(1) Inšpektorat opravlja upravne in strokovne naloge občinskih uprav občin ustanoviteljic, in sicer naloge občinske inšpekcije. Svoje naloge opravlja inšpektorat v skladu z zakoni, podzakonskimi predpisi in predpisi občin ustanoviteljic.
(2) Inšpektorat opravlja za občine ustanoviteljice inšpekcijski nadzor iz določil odlokov in drugih splošnih aktov predvsem na naslednjih področjih:
1. varstvo okolja,
2. urejenost naselij,
3. ravnanje z odpadki,
4. ravnanje s plodno zemljo,
5. javne poti in druge prometne površine,
6. zelene in druge javne površine, objekti in naprave,
7. vodni viri, potoki in jarki,
8. oskrba naselij z vodo,
9. odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda,
10. označevanje cest, ulic, trgov, naselij in zgradb,
11. neprometni znaki, reklamni napisi in plakatiranje,
12. pokopališki red,
13. tržni red,
14. zimska služba,
15. izobešanje zastav,
16. druga področja, ki so določena s predpisi občine ustanoviteljice ali s predpisi države.
(3) Inšpekcijski nadzor je nadzor nad izvajanjem oziroma spoštovanjem predpisov. Inšpekcijski nadzor izvršujejo inšpektorji kot uradne osebe s posebnimi pooblastili in odgovornostmi.
(4) Občinski inšpektor po tem odloku je inšpektor z nazivom v skladu s sistemizacijo ter z Aktom o notranji organizaciji in sistemizaciji inšpektorata.
(5) Pogoji, katere mora izpolnjevati oseba za opravljanje nalog inšpekcijskega nadzora, so določeni z zakonom in sistemizacijo.
5. člen
Pri izvrševanju nalog nastopa inšpektorat kot organ tiste občine ustanoviteljice, v katere krajevno pristojnost zadeva spada.
6. člen
(1) Inšpektorat je prekrškovni organ občin ustanoviteljic inšpektorata.
(2) Pooblaščene uradne osebe inšpektorata vodijo prekrškovni postopek in odločajo o prekrških iz občinske pristojnosti, določenih z zakoni in odloki občin ustanoviteljic. Seznam predpisov, ki vsebujejo pooblastila uradnih oseb prekrškovnega organa, objavi vsaka občina ustanoviteljica na svoji spletni strani.
(3) Plačane globe za prekrške, ki jih izreče inšpektorat, so prihodek proračuna občine, na območju katere je prekršek storjen oziroma katere predpis je bil kršen.
III. VODENJE INŠPEKTORATA IN IZOBRAZBA VODJE INŠPEKTORATA
7. člen
(1) Inšpektorat vodi in predstavlja vodja inšpektorata, ki ima status uradnika na položaju in ga v skladu z Zakonom o javnih uslužbencih imenuje župan Občine Dravograd, po predhodnem soglasju večine županov ostalih občin ustanoviteljic.
(2) Vodja inšpektorata mora imeti izobrazbo, kot jo določajo področni predpisi za naziv inšpektor svetnik, opravljeno usposabljanje za imenovanje v naziv, strokovni izpit za inšpektorja, opravljen izpit za vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku.
(3) Naloge vodje inšpektorata so:
– inšpektorat predstavlja navzven,
– organizira opravljanje nalog inšpektorata,
– opravlja organizacijske naloge, ki so potrebne za redno, pravočasno, strokovno in učinkovito delo,
– zaposlenim v sklopu inšpektorata daje splošna navodila v zvezi z izvajanjem nadzora,
– nastopa pred občinskimi sveti posameznih občin in na zahtevo svetov ali njihovih delovnih teles podaja poročila,
– izvršuje najzahtevnejši inšpekcijski nadzor.
(4) Vodja inšpektorata odgovarja za izvrševanje upravnih nalog, ki spadajo v krajevno pristojnost posamezne občine, županu in tajniku občine/direktorju občinske uprave te občine, za delo inšpektorata v celoti pa skupaj vsem županom občin ustanoviteljic.
8. člen
(1) Župan sedežne občine v skladu s predhodnim soglasjem županov občin ustanoviteljic sprejme akt o sistemizaciji delovnih mest v inšpektoratu. Župan sedežne občine v skladu s kadrovskim načrtom, ki ga skupaj določijo župani občin ustanoviteljic, odloča o sklenitvi in prenehanju delovnega razmerja ter o napredovanju zaposlenih v inšpektoratu.
(2) Sedežna občina ima za javne uslužbence inšpektorata status delodajalca.
(3) Pravice in obveznosti delodajalca izvršuje župan sedežne občine. Župani občin ustanoviteljic lahko pisno pooblastijo vodjo inšpektorata, da izvršuje pravice in obveznosti delodajalca.
(4) Javni uslužbenci, ki so zaposleni v inšpektoratu, sklenejo delovno razmerje v Občini Dravograd.
IV. OPRAVLJANJE STROKOVNIH IN TEHNIČNIH NALOG
9. člen
Strokovne in tehnične naloge za inšpektorat opravlja občinska uprava sedežne občine. Ostale občine ustanoviteljice so dolžne kriti te stroške in stroške uporabe prostora in opreme sedeža inšpektorata, v skladu z dogovorom iz 12. člena tega odloka.
V. IZLOČITEV INŠPEKTORJA
10. člen
O izločitvi vodje inšpektorata ali zaposlenega v inšpektoratu odloča tajnik občine/direktor občinske uprave, v katere krajevno pristojnost zadeva spada, ki v primeru izločitve določi drugega pristojnega inšpektorja.
VI. FINANCIRANJE INŠPEKTORATA
11. člen
(1) Sredstva za delo inšpektorata občine ustanoviteljice zagotavljajo v svojih proračunih.
(2) Sredstva za delovanje inšpektorata zagotavljajo občine ustanoviteljice praviloma v razmerju števila prebivalcev posamezne občine do števila vseh prebivalcev občin ustanoviteljic.
(3) Kadar vsebina dela to narekuje, se lahko stroški delijo tudi glede na dejanski obseg dela, ki se izvaja za posamezno občino.
(4) Od ustanovitve inšpektorata dalje, vodja inšpektorata vsaki dve leti, v mesecu januarju, uskladi razmerje iz drugega odstavka tega člena in sicer s podatki o prebivalstvu po posameznih občinah, ki jih na dan 1. 1. tekočega leta posreduje Statistični urad RS in predloži županom v podpis dodatek k dogovoru županov. Prvič se odstotek prebivalstva uskladi januarja 2013.
(5) Inšpektorat je neposredni uporabnik občinskega proračuna Občine Dravograd.
(6) Način delitve potrebnih sredstev občine ustanoviteljice za vsako proračunsko leto posebej določijo v letnem programu dela in finančnem načrtu s prilogo, ki vsebuje delitev stroškov po posameznih področjih oziroma posameznih nalogah in posameznih občinah.
(7) Letni program dela in finančni načrt s prilogo za posamezno občino sprejmejo občinski sveti občin ustanoviteljic hkrati s svojim proračunom na predlog vodje inšpektorata.
(8) Finančni načrt inšpektorata, ki ga na predlog vodje inšpektorata soglasno potrdijo župani občin ustanoviteljic, je vključen v proračun sedežne občine.
(9) Občine soustanoviteljice zagotavljajo svoj delež sredstev za delovanje inšpektorata v finančnih načrtih svojih občinskih uprav na posebni postavki. Finančni načrt inšpektorata je priloga k njihovim proračunom.
(10) Odredbodajalec za sredstva finančnega načrta inšpektorata je vodja inšpektorata.
VII. DOGOVOR ŽUPANOV
12. člen
Župani občin ustanoviteljic z Dogovorom uredijo način izvrševanja medsebojnih pravic, obveznosti in odgovornosti, določenih z odlokom.
VIII. IZSTOP OBČINE IZ INŠPEKTORATA
13. člen
(1) Namero za izstop iz inšpektorata mora občina ustanoviteljica pisno podati sedežni občini najmanj 12 mesecev pred izstopom. Podlaga za izstop posamezne občine ustanoviteljice je sklep občinskega sveta občine, ki želi izstopiti.
(2) Občina ustanoviteljica lahko izstopi, ko poravna vse obveznosti do inšpektorata na podlagi odloka o ustanovitvi in dogovora iz 12. člena odloka.
(3) V tem primeru je občina, ki izstopa iz organa, dolžna zagotavljati sredstva za delovanje inšpektorata v ustreznem deležu do poteka odpovednega roka in pokriti stroške morebitnih presežnih javnih uslužbencev.
(4) Če ena občina izstopi in če se druge občine strinjajo, da ostane število javnih uslužbencev nespremenjeno, občina, ki izstopi, nima obveznosti niti pravic do javnih uslužbencev.
(5) V primeru, da je število uslužbencev presežno za preostale občine, ima občina, ki je izstopila, obveznosti do presežka javnih uslužbencev.
IX. PRENEHANJE INŠPEKTORATA
14. člen
(1) Inšpektorat lahko občine ustanoviteljice ukinejo s soglasno odločitvijo z Odlokom o prenehanju veljavnosti Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave – Medobčinski inšpektorat Koroške. Odlok o prenehanju inšpektorata mora vsebovati obveznosti občin do javnih uslužbencev zaposlenih v inšpektoratu, v skladu z zakonskimi določili.
(2) V primeru prenehanja delovanja inšpektorata vsaka občina ustanoviteljica, iz katere so bili v inšpektorat prevzeti njeni javni uslužbenci, prevzame javne uslužbence nazaj.
Tem zaposlenim se ne sme poslabšati položaj glede na položaj, ki so ga imeli v inšpektoratu.
X. PRISTOP OBČINE K INŠPEKTORATU
15. člen
(1) V primeru, da želi k inšpektoratu pristopiti nova občina ustanoviteljica, mora ta svojo namero o pristopu podati vsem občinam ustanoviteljicam. Občinski svet občine ustanoviteljice sprejme sklep o tem, ali se strinja s priključitvijo nove občine. Nova občina je sprejeta, če se s priključitvijo strinjajo občinski sveti vseh občin ustanoviteljic in sprejmejo nov odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave.
(2) O skupnem sprejetem sklepu glede širitve občino interesentko obvesti sedežna občina.
XI. PREVZEM NALOG IN PRISTOJNOSTI
16. člen
(1) Inšpektorat prevzame od občin ustanoviteljic naloge in pristojnosti na področju iz prvega odstavka 4. člena tega odloka.
(2) Inšpektorat prične z delom z dnem pričetka uporabe tega odloka. Občine ustanoviteljice zagotovijo sredstva za začetek dela, sedežna občina pa zagotovi opremo, najkasneje do pričetka uporabe tega odloka.
(3) Z dnem, ko inšpektorat prične z delom, prevzame inšpektorat inšpektorje, ki imajo na dan 1. 11. 2010, sklenjene pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas v občinskih upravah občin ustanoviteljic ter v inšpektoratu, ustanovljenem z Odlokom o ustanovitvi organa skupne občinske uprave – Medobčinski inšpektorat Koroške (Uradni list RS, št. 69/09).
(4) Javnim uslužbencem iz prejšnjega odstavka se izda sklepe v skladu z aktom o sistemizaciji delovnih mest v inšpektoratu ter se jim v podpis predloži pogodbe o zaposlitvi oziroma anekse.
(5) Prevzetim inšpektorjem se položaj, ki ga pridobijo z zaposlitvijo v inšpektoratu, ne more poslabšati glede na položaj, ki so ga imeli v občinski upravi občine ustanoviteljice oziroma v inšpektoratu.
XII. DOLOČITEV KADROVSKEGA NAČRTA IN SISTEMIZACIJE
17. člen
(1) Najkasneje v treh tednih po zadnji objavi tega odloka v uradnem glasilu določijo župani občin ustanoviteljic kadrovski načrt.
(2) Župan sedežne občine v skladu s predhodnim soglasjem županov občin ustanoviteljic sprejme akt o sistemizaciji delovnih mest v inšpektoratu.
XIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
18. člen
(1) Začete zadeve in postopki občin ustanoviteljic se z dnem pričetka uporabe tega odloka nadaljujejo v na novo nastalem inšpektoratu.
(2) Vodja inšpektorata ustanovljenega z Odlokom o ustanovitvi organa skupne občinske uprave – Medobčinski inšpektorat Koroške (Uradni list RS, št. 69/09) nadaljuje z delom na tem delovnem mestu po tem odloku.
19. člen
Ta odlok je sprejet, ko ga v enakem besedilu sprejmejo občinski sveti vseh občin ustanoviteljic. Odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, Uradnem glasilu slovenskih občin ter v Medobčinskem uradnem vestniku. Veljati začne petnajsti dan po objavi v uradnem glasilu posamezne občine, uporabljati pa se začne 1. septembra 2011.
Številka sklepa: 0320-0008/2010
Črna na Koroškem, dne 19. maja 2011
Županja
Občine Črna na Koroškem
mag. Romana Lesjak l.r.
Številka sklepa: 032-0004/2010-41-5
Dravograd, dne 14. aprila 2011
Županja
Občine Dravograd
Marijana Cigala l.r.
Številka sklepa: 032-24/2011-6
Mežica, dne 4. maja 2011
Župan
Občine Mežica
Dušan Krebel l.r.
Številka sklepa: 061-1/2010
Mislinja, dne 12. maja 2011
Župan
Občine Mislinja
Franc Šilak l.r.
Številka sklepa: 00704-0019/2011-1
Muta, dne 21. aprila 2011
Župan
Občine Muta
Boris Kralj l.r.
Številka sklepa: 032-0002/2011-2
Podvelka, dne 21. aprila 2011
Župan
Občine Podvelka
Anton Kovše l.r.
Številka sklepa: 0611-0001/2009-13
Prevalje, dne 7. aprila 2011
Župan
Občine Prevalje
dr. Matija Tasič l.r.
Številka sklepa: 014-0005/2009-09
Radlje ob Dravi, dne 23. maja 2011
Župan
Občine Radlje ob Dravi
Alan Bukovnik l.r.
Številka sklepa: 032-0007/2011
Ravne na Koroškem, dne 18. maja 2011
Župan
Občine Ravne na Koroškem
mag. Tomaž Rožen l.r.
Številka sklepa: 061-0001/2011-12
Ribnica na Pohorju, dne 9. junija 2011
Župan
Občine Ribnica na Pohorju
Srečko Geč l.r.
Številka sklepa: 032-31/2011
Slovenj Gradec, dne 23. maja 2011
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Matjaž Zanoškar l.r.
Številka sklepa: 032-0005/2011-4
Vuzenica, dne 21. aprila 2011
Župan
Občine Vuzenica
Franc Franjo Golob l.r.

AAA Zlata odličnost