Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2011 z dne 8. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2011 z dne 8. 7. 2011

Kazalo

2610. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje IV. faze izgradnje kanalizacije v naselju Zagorje, stran 7969.

Na podlagi tretjega odstavka 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B in 80/10 – ZUPUDPP) – v nadaljevanju ZP Načrt in 17. člena Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07), Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) ter 7. in 16. člena Statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00, 24/01, 110/05, 52/07 in 54/10) je Občinski svet Občine Pivka na 7. redni seji dne 29. 6. 2011 sprejel
O D L O K
o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje IV. faze izgradnje kanalizacije v naselju Zagorje
1. UVODNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina programa opremljanja)
(1) S tem odlokom se sprejme program opremljanja stavbnih zemljišč za območje IV. faze izgradnje kanalizacije za komunalno odpadno vodo v naselju Zagorje.
(2) Program opremljanja iz prvega odstavka tega člena vsebuje:
– Izhodišča za izdelavo programa opremljanja,
– Prikaz načrtovane komunalne opreme, in sicer prikaz IV. faze izgradnje kanalizacije za komunalno odpadno vodo v Zagorju v naselju Zagorje,
– Podlage za odmero komunalnega prispevka.
(3) S tem odlokom se določijo podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka za izgradnjo kanalizacije na območju IV. faze izgradnje kanalizacije za komunalno odpadno vodo v naselju Zagorje, ki ga plačujejo zavezanci za plačilo komunalnega prispevka.
(4) Stroški opremljanja zemljišč s kanalizacijo za komunalno odpadno vodo se določajo na podlagi tega odloka.
2. IZHODIŠČA ZA IZDELAVO PROGRAMA OPREMLJANJA
2. člen
(obračunsko območje)
(1) Obračunsko območje se glede na Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Pivka (Uradni list RS, št. 79/10) nahaja v enoti urejanja prostora ZA 01/4, ZA 04/1, ZA 04/2 in ZA 04/3 v celoti in del enote urejanja prostora ZA 01/1, in sicer jugovzhodni del pod regionalno cesto.
(2) Obračunsko območje obsega je 48.317 m2.
(3) Obračunsko območje je določeno ob predvidenih potekih kanalov kanalizacije za komunalno odpadno vodo F1 in F2 in vključuje 37 obstoječih objektov, ki so navedeni v spodnji preglednici:
+------------------+-------------------+------------------------+
| Zaporedna št.  | Hišna številka  |Parc. št. zemljišča (vse|
|  zavezanca   |   objekta   |  k.o. Zagorje), na  |
|         |          |katerem se nahaja objekt|
+------------------+-------------------+------------------------+
|1         |Zagorje 117    |3606/1, 3606/2     |
+------------------+-------------------+------------------------+
|2         |Zagorje 116    |360/2          |
+------------------+-------------------+------------------------+
|3         |Zagorje 118    |3/3           |
+------------------+-------------------+------------------------+
|4         |Zagorje 118 a   |3/5           |
+------------------+-------------------+------------------------+
|5         |Zagorje 111    |2/2           |
+------------------+-------------------+------------------------+
|6         |Zagorje 113    |1/2           |
+------------------+-------------------+------------------------+
|7         |Zagorje 115    |4/2           |
+------------------+-------------------+------------------------+
|8         |Zagorje 112    |8/2           |
+------------------+-------------------+------------------------+
|9         |Zagorje 110    |10/2          |
+------------------+-------------------+------------------------+
|10        |Zagorje 101    |14/3          |
+------------------+-------------------+------------------------+
|11        |Zagorje 100    |15/4          |
+------------------+-------------------+------------------------+
|12        |Zagorje 102    |12/0, 14/2, 14/7, 7/3  |
+------------------+-------------------+------------------------+
|13        |Zagorje 102 a   |7/3           |
+------------------+-------------------+------------------------+
|14        |Zagorje 102 b   |2239/148        |
+------------------+-------------------+------------------------+
|15        |Zagorje 102 c   |2239/149        |
+------------------+-------------------+------------------------+
|16        |Zagorje 104 a   |2239/150        |
+------------------+-------------------+------------------------+
|17        |Zagorje 104 b   |2239/153        |
+------------------+-------------------+------------------------+
|18        |Zagorje 94     |15/7          |
+------------------+-------------------+------------------------+
|19        |Zagorje 94 a    |15/7          |
+------------------+-------------------+------------------------+
|20        |Zagorje 94 b    |15/6          |
+------------------+-------------------+------------------------+
|21        |Zagorje 103    |15/9          |
+------------------+-------------------+------------------------+
|22        |Zagorje 104    |15/2          |
+------------------+-------------------+------------------------+
|23        |Zagorje 105    |17/1          |
+------------------+-------------------+------------------------+
|24        |Zagorje 106    |3595/1         |
+------------------+-------------------+------------------------+
|25        |Zagorje 90     |3598/3         |
+------------------+-------------------+------------------------+
|26        |Zagorje 114    |6/3           |
+------------------+-------------------+------------------------+
|27        |Zagorje 119    |21/1, 21/3       |
+------------------+-------------------+------------------------+
|28        |Zagorje 89     |3590/6         |
+------------------+-------------------+------------------------+
|29        |Zagorje 79     |40/4          |
+------------------+-------------------+------------------------+
|30        |Zagorje 86     |20/4          |
+------------------+-------------------+------------------------+
|31        |Zagorje 76     |38/2          |
+------------------+-------------------+------------------------+
|32        |Zagorje 89 a    |3590/4         |
+------------------+-------------------+------------------------+
|33        |Zagorje 87     |26/3          |
+------------------+-------------------+------------------------+
|34        |Zagorje 89 b    |3589/4         |
+------------------+-------------------+------------------------+
|35        |Zagorje 89 c    |3589/1         |
+------------------+-------------------+------------------------+
|36        |Zagorje 88     |22/2          |
+------------------+-------------------+------------------------+
|37        |Zagorje 88 a    |68/6          |
+------------------+-------------------+------------------------+
3. PRIKAZ NAČRTOVANE KOMUNALNE OPREME, IN SICER PRIKAZ IV. FAZE IZGRADNJE KANALIZACIJE V NASELJU ZAGORJE
3. člen
(načrtovana komunalna oprema)
(1) Program opremljanja je izdelan na podlagi projektne dokumentacije: IZ, PGD, PZI – Ureditev kanalizacije v Zagorje IV. faza, ki jo je izdelal Krasinvest d.o.o., Sežana v juliju 2010.
(2) Na podlagi dokumentacije, navedene v prejšnjem odstavku tega člena je opredeljena novogradnja kanalizacije za komunalno odpadno vodo in delno za meteorno vodo. Ta program opremljanja obravnava zgolj eno vrsto komunalne opreme, in sicer novogradnjo kanalizacije za komunalno odpadno vodo.
(3) Nova fekalna kanalizacija se bo navezovala na obstoječ kanalizacijski sistem na severu območja tega programa opremljanja (na jašek ob spomeniku na zemljišču s parc. št. 441/3 k.o. Zagorje) in bo razdeljena na severni del kanalizacije (kanal F1 s priključnimi kanali F1.1, F1.2, F1.3), ki se bo gravitacijsko odvajal v obstoječo kanalizacijo in na jugovzhodni del kanalizacije (kanal F2 s priključnimi kanali F2.1, F2.2, F2.2.1 in F2.3) katerih vode se bodo prečrpavale preko črpališča in 231,00 m dolgega tlačnega voda v jašek FJ3 kanala F1.3.
4. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
4. člen
(skupni stroški)
(1) V skupnih stroških komunalne opreme se upošteva stroške načrtovane komunalne opreme – izgradnja IV. faze kanalizacije za komunalno odpadno vodo, in sicer stroške:
– Izdelave projektne dokumentacije v višini 15.696,23 EUR brez DDV oziroma 18.835,50 EUR z DDV.
– Izdelave DIIP v višini 700,00 EUR brez DDV oziroma 840 EUR z DDV.
– Izdelave geodetskega posnetka v višini 6.587,07 EUR brez DDV oziroma 7.904,46 EUR z DDV.
– Gradnje komunalne opreme v višini 117.665,90 EUR brez DDV oziroma 141.199,08 EUR z DDV.
(2) V skupnih stroških komunalne opreme – izgradnja IV. faze kanalizacije za komunalno odpadno vodo se ne upošteva stroškov gradnje meteorne kanalizacije, stroškov rekonstrukcije cest in stroškov nepredvidenih del.
(3) Skupni stroški komunalne opreme za ta program opremljanja ob upoštevanju prejšnjih dveh odstavkov tega člena znašajo 140.649,20 EUR brez DDV oziroma 168.779,04 EUR z DDV.
5. člen
(obračunski stroški)
Viri financiranja investicije so sredstva iz občinskega proračuna v letu 2010 in 2011 ter sredstva iz komunalnega prispevka, ki predstavljajo obračunske stroške investicije. Višina obračunskih stroškov na obračunskem območju je 18 % skupnih stroškov, in sicer 30.380,23 EUR.
6. člen
(preračun stroškov na površino stavbnih zemljišč oziroma na neto tlorisno površino objektov)
(1) Za odmero komunalnega prispevka se zavezancem obračunske stroške preračuna na merske enote to je na površino stavbnega zemljišča, namenjenega gradnji in na neto tlorisno površino objektov.
(2) Cena opremljanja kvadratnega metra stavbnega zemljišča (Cpi) in neto tlorisne površine objekta (Cti) se določi ob predpostavki, da so gradbene parcele in neto tlorisne površine objektov posameznega zavezanca enake.
(3) Za obračun komunalnega prispevka se uporabita faktorja:
– Deleža parcele (Dpi) = 0,5.
– Neto tlorisne površine (Dti) = 0,5.
(4) Glede na prejšnje odstavke tega člena sledi, da je obračunski strošek na posameznega objekt oziroma zavezanca 821,09 EUR.
(5) Komunalni prispevek se odmeri vsem zavezancem po uradni dolžnosti pod pogojem, da je priključitev tehnično izvedljiva.
(6) Zavezancem se upošteva znižanje plačila komunalnega prispevka v višini plačanih sredstev upravičene cene/m3 za kanalščino in čiščenje od 1. 1. 2001 do 31. 12. 2009.
(7) Za obstoječi objekt Zagorje 116, ki je v fazi priprave programa opremljanja prazen, se ne upošteva obveznosti priključevanja. Za ta objekt velja, da kolikor pride v uporabo, obveznost priključitve velja v roku 6 mesecev, stroške priključitve se plača v enkratnem znesku pred priključitvijo.
7. člen
(predvideni terminski plan realizacije)
Komunalna oprema, ki je predmet tega programa opremljanja bo dokončana do 30. 6. 2011.
8. člen
(zavezanci za plačilo komunalnega prispevka)
(1) Zavezanci za odmero komunalnega prispevka so lastniki obstoječih objektov, ki so navedeni v 2. členu tega odloka.
(2) Obveznost priključitve za vse lastnike objektov je določena z Odlokom o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih vod na območju Občine Pivka (Uradni list RS, št. 107/00, 90/02, 73/08 in 1/10) pod pogojem, da je priključitev tehnično izvedljiva. Priključki do obstoječih objektov se bodo izvajali sočasno z gradnjo navedenih kanalov.
9. člen
(osnova za revalorizacijo komunalnega prispevka)
(1) Cene v tem odloku veljajo na dan uveljavitve programa opremljanja.
(2) Pri odmeri se stroški indeksirajo ob uporabi povprečnega letnega indeksa cen za posamezno leto z indeksom GZS: gradbena dela – ostala nizka gradnja.
10. člen
(način plačila)
(1) Odmerjeni znesek do 400 EUR zavezanci plačajo v treh enakih obrokih, nad 400 EUR pa v šestih enakih obrokih.
(2) Prvi obrok zapade v plačilo 30 dni po prejemu odločbe o odmeri komunalnega prispevka, sledeči obroki zapadejo v plačilo z zamikom 30 dni od predhodnega.
5. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
11. člen
Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje IV. faze izgradnje kanalizacije v naselju Zagorje je na vpogled na Občini Pivka.
12. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9000-7/2011
Pivka, dne 29. junija 2011
Župan
Občine Pivka
Robert Smrdelj l.r.

AAA Zlata odličnost