Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2011 z dne 8. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2011 z dne 8. 7. 2011

Kazalo

2604. Uredba o toplogrednih plinih, dejavnostih in napravah, za katere je treba pridobiti dovoljenje za izpuščanje toplogrednih plinov oziroma izvajati monitoring emisij toplogrednih plinov, stran 7945.

Na podlagi četrtega odstavka 118. člena in šestega odstavka 139.a člena ter za izvrševanje 126.b člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08 in 108/09) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o toplogrednih plinih, dejavnostih in napravah, za katere je treba pridobiti dovoljenje za izpuščanje toplogrednih plinov oziroma izvajati monitoring emisij toplogrednih plinov
1. člen
Ta uredba v skladu z Direktivo 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. oktobra 2003 o vzpostavitvi sistema za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov v Skupnosti in o spremembi Direktive Sveta 96/61/ES (UL L št. 275 z dne 25. 10. 2003, str. 32), zadnjič spremenjeno z Direktivo 2009/29/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o spremembi Direktive 2003/87/ES z namenom izboljšanja in razširitve sistema Skupnosti za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov (UL L št. 140 z dne 5. 6. 2009, str. 63) določa:
– toplogredne pline, dejavnosti in vrste naprav, za katere morajo njihovi upravljavci pridobiti dovoljenje za izpuščanje toplogrednih plinov v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja, in
– vrste letalskih dejavnosti, za katere morajo operatorji zrakoplovov izvajati monitoring emisij toplogrednih plinov v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja.
2. člen
Pojma, uporabljena v tej uredbi, imata naslednji pomen:
1. zgorevanje je oksidacija goriv ne glede na to, kako se toplota, električna ali mehanska energija, proizvedena s tem postopkom, uporablja, in vse druge neposredno povezane dejavnosti, vključno s čiščenjem odpadnih plinov;
2. toplogredni plini so ogljikov dioksid (CO(2)), metan (CH(4)), dušikov oksid (N(2)O), fluorirani ogljikovodiki (HFC), perfluorirani ogljikovodiki (PFC) in žveplov heksafluorid (SF(6)) ter druge naravne in antropogene plinske sestavine ozračja, ki absorbirajo in ponovno oddajajo infrardeče sevanje.
3. člen
Dejavnosti, toplogredni plini in vrste naprav, za katere morajo njihovi upravljavci pridobiti dovoljenje za izpuščanje toplogrednih plinov v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja, so določene v Prilogi 1, ki je sestavni del te uredbe.
4. člen
(1) Ne glede na določbo prejšnjega člena lahko pridobi dovoljenje za izpuščanje toplogrednih plinov in se vključi v sistem trgovanja s pravicami do emisije toplogrednih plinov tudi upravljavec naprave, v kateri poteka zgorevanje goriva, če ima naprava skupno nazivno vhodno toplotno moč od 15 MW do 20 MW, pri čemer se za ugotavljanje praga zmogljivosti naprave uporabljajo 1. do 5. točka Priloge 1 te uredbe.
(2) Ministrstvo, pristojno za varstvo okolja (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), zaprosi Evropsko komisijo za vključitev v sistem trgovanja s pravicami do emisije toplogrednih plinov za naprave iz prejšnjega odstavka.
(3) Če Evropska komisija odobri vključitev naprav iz prejšnjega odstavka v sistem trgovanja s pravicami do emisije toplogrednih plinov, ministrstvo z objavo v svetovnem spletu pozove upravljavce naprav iz prvega odstavka tega člena, da v 30 dneh od objave predložijo vlogo za pridobitev dovoljenja za izpuščanje toplogrednih plinov.
5. člen
(1) Upravljavec naprave, ki ima dovoljenje za izpuščanje toplogrednih plinov, lahko predlaga ministrstvu, da se njegova naprava izključi iz sistema trgovanja s pravicami do emisije toplogrednih plinov, če:
1. so emisije v poročilu o emisijah toplogrednih plinov iz te naprave za vsako od treh predhodnih let manjše od 25 000 ton ekvivalenta ogljikovega dioksida,
2. ima naprava med izvajanjem dejavnosti izgorevanja nazivno vhodno toplotno moč pod 35 MW, brez emisij iz biomase, in
3. bo izvajal ukrepe, ki bodo dosegli enakovreden prispevek k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov, določen v predpisu, ki ureja okoljsko dajatev za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida.
(2) Poleg upravljavcev naprav iz prejšnjega odstavka lahko izključitev iz sistema trgovanja s pravicami do emisije toplogrednih plinov predlagajo tudi bolnišnice, če izvajajo ukrepe iz 3. točke prejšnjega odstavka.
(3) Ministrstvo obvesti Evropsko komisijo o predlogu za izključitev naprav iz prvega in drugega odstavka tega člena najpozneje do 30. septembra 2011.
(4) Obvestilo iz prejšnjega odstavka vsebuje seznam naprav iz prvega in drugega odstavka tega člena in opredelitev sprejetih enakovrednih ukrepov iz 3. točke prvega odstavka tega člena.
(5) Ministrstvo obvestilo iz prejšnjega odstavka preden obvesti Evropsko komisijo objavi na svoji spletni strani in javnosti omogoči, da v roku 30 dni od objave poda pripombe.
(6) Če Evropska komisija po devetih mesecih od dneva objave iz prejšnjega odstavka ne poda ugovora, se šteje, da je izključitev iz sistema trgovanja s pravicami do emisije toplogrednih plinov odobrila.
6. člen
Letalska dejavnost, za katero mora operator zrakoplova izvajati monitoring emisij toplogrednih plinov v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja, je določena v Prilogi 2, ki je sestavni del te uredbe.
7. člen
(1) Za odobritev iz tretjega odstavka 4. člena te uredbe se šteje Odločba Komisije z dne 8. aprila 2005 o enostranski vključitvi dodatnih dejavnosti iz Slovenije v sistem trgovanja s pravicami do emisije skladno s 24. členom Direktive 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta.
(2) Ministrstvo na podlagi odločbe iz prejšnjega odstavka najpozneje v devetih mesecih od uveljavitve te uredbe pisno pozove upravljavca naprave, ki ima dovoljenje za izpuščanje toplogrednih plinov, izdano na podlagi Uredbe o toplogrednih plinih, dejavnostih in napravah, za katere je treba pridobiti dovoljenje za izpuščanje toplogrednih plinov oziroma izvajati monitoring emisij toplogrednih plinov (Uradni list RS, št. 30/10), in z rokom veljavnosti do 31. decembra 2012, da v 30 dneh od poziva vloži vlogo za podaljšanje dovoljenja v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja.
8. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o toplogrednih plinih, dejavnostih in napravah, za katere je treba pridobiti dovoljenje za izpuščanje toplogrednih plinov oziroma izvajati monitoring emisij toplogrednih plinov (Uradni list RS, št. 30/10).
9. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-28/2011
Ljubljana, dne 7. julija 2011
EVA 2011-2511-0075
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti