Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2011 z dne 8. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2011 z dne 8. 7. 2011

Kazalo

2577. Pravilnik o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju Občine Moravske Toplice, stran 7885.

Na podlagi tretjega odstavka 12. člena Zakona o gostinstvu (Uradni list RS, 93/07 – UPB2), 4. in 11. člena Pravilnika o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (Uradni list RS, št. 78/99, 107/00, 30/06, 93/07) in 16. člena Statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 11/99, 2/01, 69/02 in 28/03) je Občinski svet Občine Moravske Toplice na 8. redni seji dne 23. 6. 2011 sprejel
P R A V I L N I K
o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju Občine Moravske Toplice
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Ta pravilnik določa merila in pogoje na podlagi katerih pristojni organ lokalne skupnosti (v nadaljevanju: občinska uprava) izda soglasje k podaljšanju obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju Občine Moravske Toplice.
2. člen
Podaljšani obratovalni čas gostinskih obratov je tisti obratovalni čas, ki je daljši od rednega obratovalnega časa, ki ga določa Pravilnik o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost. Gostinec oziroma kmet določi podaljšani obratovalni čas gostinskega obrata ali kmetije samostojno v skladu s svojimi poslovnimi interesi in ob upoštevanju določb tega pravilnika.
II. PODALJŠANI OBRATOVALNI ČAS
3. člen
Kot merila za določitev obratovanja gostinskih obratov in kmetij v podaljšanem obratovalnem času se upoštevajo naslednje značilnosti območja Občine Moravske Toplice:
– možnosti, ki jih gostinski obrat nudi za spodbujanje razvoja turizma v občini (kulturne, športne, turistične prireditve in programi ter druge zabavne prireditve),
– potrebe gostov,
– območje, kjer se gostinski obrat oziroma kmetija nahaja,
– varstvo pred hrupom,
– krajevni običaji ob praznikih in dela prostih dnevih,
– vrsta gostinskega obrata,
– interesi gostincev in kmetov.
4. člen
(1) Gostinskim obratom in kmetijam se lahko odobri naslednji podaljšan obratovalni čas:
a. gostišča, prenočišča, gostilne, kavarne, slaščičarne, okrepčevalnice, bari, obrati za pripravo in dostavo jedi, vinotoči, izletniške kmetije, gostinski obrati v sklopu igralnic in drugi gostinski obrati:
– v stanovanjskem območju: od nedelje do četrtka najdlje do 24. ure, ob petkih, sobotah ter dnevom pred prazniki, najdlje do 3. ure naslednjega dne;
– izven stanovanjskega območja: ni omejitve.
b. Nočni bari, diskoteke:
– v stanovanjskem območju: od nedelje do četrtka najdlje do 1. ure naslednjega dne, ob petkih, sobotah ter dnevom pred prazniki do 4. ure naslednjega dne,
– izven stanovanjskega območja: ni omejitev.
c. Gostinske terase in letni vrtovi smejo obratovati v enakem obratovalnem času kot sam gostinski obrat.
(2) Gostinski obrati in kmetije, ki se nahajajo v stanovanjskem območju, lahko obratovalni čas, določen po prejšnjem odstavku tega člena, podaljšajo za 1 uro, če vlogi priložijo pisno soglasje vseh stanovalcev, ki dejansko prebivajo v območju 50 m od gostinskega obrata oziroma kmetije.
(3) Gostinec, ki gostinsko dejavnost opravlja v stanovanjskem objektu, mora obratovati v skladu z veljavnim hišnim redom oziroma v soglasju z upravljavcem stanovanj v večstanovanjskih stavbah in soglasjem vseh lastnikov stanovanjskih stavb.
(4) Podaljšani obratovalni čas gostinskega obrata v večnamenskem objektu (trgovsko poslovni centri ipd), mora biti določen v skladu z obratovalnim časom večnamenskega objekta, določenim na temelju pisnega soglasja večine najemnikov in lastnikov prostorov.
(5) Gostinski obrati oziroma kmetije iz tega člena lahko pričnejo z obratovalnim časom ob 5. uri.
(6) Šteje se, da se gostinski obrat oziroma kmetija nahaja izven stanovanjskega območja, če je od prvega stanovanjskega objekta oddaljen več kot 100 m.
5. člen
(1) Gostinec oziroma kmet, ki opravlja gostinsko dejavnost, mora zaprositi za podaljšanje obratovalnega časa, na predpisanem obrazcu za prijavo obratovalnega časa gostinskega obrata (kmetije), najmanj 15 dni pred:
– začetkom novega koledarskega leta za naslednje leto,
– začetkom obratovanja,
– spremembo obratovalnega časa,
– spremembo osnovnih podatkov gostinskega obrata, ki so sestavni del veljavnega obrazca.
(2) Občina Moravske Toplice izda soglasje za podaljšani obratovalni čas gostinskega obrata za obdobje enega koledarskega leta.
(3) Po preteku te dobe mora gostinec ali kmet vlogo obnoviti, sicer mu pravica do podaljšanja obratovalnega časa gostinskega obrata preneha veljati.
6. člen
Gostinski obrat oziroma kmetija lahko brez soglasja občinske uprave obratuje dlje kot traja njihov obratovalni čas na dan pred prazniki, določenimi z zakonom ter ob pustovanju in martinovanju (vsakič po enkrat), ob drugih priložnostih pa le ob soglasju občinske uprave.
7. člen
(1) Če občinska uprava v postopku ugotovi, da:
– je vloga za prijavo podaljšanega obratovalnega časa popolna,
– so upoštevane vse določbe tega pravilnika,
– je obratovalni čas določen v skladu z merili tega pravilnika, potrdi obrazec in ga najkasneje v 15 dneh vrne gostincu ali kmetu, eno kopijo zadrži za svojo evidenco, drugo pa posreduje območni enoti pristojnega tržnega inšpekcijskega organa.
(2) Če pa občinska uprava v postopku ugotovi, da kateri izmed v prejšnjem odstavku navedenih pogojev ni izpolnjen, z odločbo deloma ali v celoti zavrne prijavljeni podaljšani obratovalni čas.
8. člen
Razpored obratovalnega časa (rednega in podaljšanega) mora biti objavljen na vidnem mestu ob vhodu v gostinski obrat. Na enak način mora biti objavljeno tudi obvestilo o začasnem zaprtju gostinskega obrata najmanj sedem dni pred tem. Potrjen razpored obratovalnega časa (rednega in podaljšanega) mora gostinec hraniti v gostinskem obratu tako, da je dostopen inšpekcijskemu organu.
9. člen
Izredno enkratno podaljšanje obratovalnega časa
(1) Gostinec oziroma kmet lahko ne glede na določbe predhodnih členov tega pravilnika ter ne glede na že izdano soglasje k podaljšanemu obratovalnemu času, zaprosi za posebno soglasje za prekoračitev podaljšanega obratovalnega časa v izjemnih primerih.
(2) Posebno soglasje za podaljšan obratovalni čas gostinskega obrata ali kmetije je možno pridobiti, kadar se v gostinskem obratu ali kmetiji odvijajo različne prireditve zaprtega tipa (svečanosti ob poroki, obletnicah, športne prireditve, proslave, različna srečanja, degustacije, veselice ipd.).
(3) Enkratno soglasje za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času se izda za točno določen dan oziroma dneve, za obdobje največ enega meseca.
(4) Gostinski obrat ali kmetija lahko v primeru izrednega enkratnega podaljšanja obratovalnega časa obratuje najdlje do 5. ure naslednjega dne.
(5) Gostinec oziroma kmet mora za pridobitev enkratnega soglasja vložiti pisno vlogo na predpisanem obrazcu, najkasneje v roku 5 delovnih dni pred dogodkom.
(6) Če je bilo izdano enkratno soglasje za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času za zgoraj navedene dogodke v prostorih obrata, je gostinec ali kmet dolžan poskrbeti, da v tem času v gostinski obrat ali kmetijo nimajo vstopa zunanji obiskovalci.
(7) Vloga za posebno soglasje se lahko zavrne iz razlogov 10. člena tega pravilnika.
III. PREKLIC SOGLASJA O OBRATOVANJU V PODALJŠANEM OBRATOVALNEM ČASU
10. člen
(1) Podaljšanje obratovalnega časa gostinskega obrata se gostincu oziroma kmetu med letom z odločbo prekliče oziroma odvzame ali skrajša na redni obratovalni čas, v naslednjih primerih:
– če pristojni organ nadzora v postopku ugotovi, da gostinski obrat oziroma kmetija večkrat obratuje preko dovoljenega podaljšanega obratovalnega časa,
– če so zaznamovane ponavljajoče in utemeljene pisne pritožbe najmanj 3 prizadetih občanov ali bližnjih stanovalcev v območju 50 m od gostinskega obrata oziroma kmetije, zaradi kršitve javnega reda in miru na območju, kjer se gostinski obrat oziroma kmetija nahaja,
– če je bilo v času podaljšanega obratovalnega časa gostinskega obrata oziroma kmetije več kot 3-krat posredovano s strani policije oziroma pristojnih inšpekcijskih organov.
(2) Gostinec oziroma kmet, kateremu je bilo soglasje po prvem odstavku tega člena preklicano oziroma odvzeto ali skrajšano na redni obratovalni čas, ne more pridobiti novo soglasje pred pretekom enega leta od dneva preklica soglasja.
IV. NADZOR
11. člen
Nadzor nad uresničevanjem določb tega pravilnika opravljajo pristojni inšpekcijski organi in policija.
12. člen
Za vsa vprašanja, ki niso opredeljena s tem pravilnikom, se smiselno uporabljajo določbe Zakona o gostinstvu in Pravilnika o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost.
V. KONČNE DOLOČBE
13. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o merilih za izdajo soglasja za podaljšan obratovalni čas gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost, v Občini Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 113/00).
14. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-00028/2011-6
Moravske Toplice, dne 23. junija 2011
Župan
Občine Moravske Toplice
Alojz Glavač l.r.

AAA Zlata odličnost