Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2011 z dne 8. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2011 z dne 8. 7. 2011

Kazalo

2553. Pravilnik o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v Občini Dravograd, stran 7839.

Na podlagi tretjega odstavka 12. člena Zakona o gostinstvu (ZGos – uradno prečiščeno besedilo – Uradni list RS, št. 93/07 – uradno prečiščeno besedilo), 4. in 11. člena Pravilnika o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (Uradni list RS, št. 78/99, 107/00, 30/06 in 93/07), in 16. člena Statuta Občine Dravograd (Uradni list RS, št. 117/08 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Dravograd sprejel
P R A V I L N I K
o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v Občini Dravograd
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa merila in pogoje, na podlagi katerih občinska uprava Občine Dravograd (v nadaljevanju: občinska uprava) izda soglasje k podaljšanju obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (v nadaljevanju: kmetija).
2. člen
V tem pravilniku uporabljeni pojmi imajo sledeč pomen:
1. Stanovanjsko območje je: območje kjer je z veljavnimi prostorskimi akti Občine Dravograd dopustna stanovanjska gradnja,
2. Druga območja so:
– zaključeni turistični kompleksi,
– območja, namenjena industrijski ali obrtni ali drugi podobni proizvodnji, transportni, skladiščni ali servisni dejavnosti ter hrupnejšim komunalnim dejavnostim.
II. REDNI OBRATOVALNI ČAS
3. člen
(1) Gostinec vloži vlogo za obratovanje v rednem obratovalnem času gostinskega obrata ali kmetije, samostojno v skladu s svojimi poslovnimi interesi, veljavno zakonodajo in ob upoštevanju določb tega pravilnika.
(2) Gostinec vloži vlogo za obratovanje v rednem obratovalnem času 15 dni pred začetkom obratovanja ali spremembo obratovalnega časa.
(3) Gostinec mora k vlogi za obratovanje v rednem obratovalnem času priložiti:
– izpis iz sodnega/poslovnega registra (AJPES), iz katerega je razvidno, da je gostinec registriran za opravljanje gostinske dejavnosti oziroma izjavo, da dovoljuje pristojnemu organu lokalne skupnosti pridobitev podatkov iz uradnih evidenc.
(4) Ne glede na določbo drugega odstavka tega člena se za gostinca ali kmeta, ki opravlja dejavnost v gostinskem obratu, ki nudijo gostom nastanitev, in sestavnih enotah teh obratov (npr. hotelske restavracije) ter kmetiji z nastanitvijo, šteje, da ima prijavljen obratovalni čas, ko razpored obratovalnega časa objavi na vidnem mestu ob vhodu v gostinski obrat.
(5) Gostincu, ki prijavi obratovalni čas v skladu z drugim odstavkom tega člena oziroma ne zaproša za podaljšani obratovalni čas, po prvi potrditvi ni treba za vsako koledarsko leto ponovno prijavljati razporeda obratovalnega časa, če tega ne spreminja in če ni prišlo do sprememb, ki se nanašajo na podatke iz 1. točke 12. člena Pravilnika o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (Uradni list RS, št. 78/99, 107/00, 30/06 in 93/07).
4. člen
(1) Gostinski obrati in kmetije, ki gostom nudijo le jedi in pijače in se nahajajo v stavbah s stanovanji ali v objektih na območju, kjer je z veljavnimi prostorskimi akti Občine Dravograd dopustna stanovanjska gradnja, smejo obratovati le med 6.00 in 22.00 uro.
(2) Na območjih, ki so z veljavnimi prostorskimi akti Občine Dravograd opredeljena kot območja, v katerih ni dopustna stanovanjska gradnja, se za določitev rednega obratovalnega časa upoštevajo določbe Pravilnika o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (Uradni list RS, št. 78/99, 107/00, 30/06 in 93/07).
5. člen
(1) Pristojni organ lokalne skupnosti na predlog gostinca potrdi vlogo za obratovanje v rednem obratovalnem času, kolikor je potrditev vloge utemeljena ter je v skladu z veljavno zakonodajo in določili tega pravilnika. V nasprotnem primeru vlogo zavrne z odločbo.
(2) Nepopolno vlogo pristojni organ lokalne skupnosti zavrže s sklepom.
III. MERILA ZA IZDAJO SOGLASJA K PODALJŠANEMU OBRATOVALNEMU ČASU
6. člen
(1) Kot merila za določitev obratovanja gostinskih obratov in kmetij v podaljšanem obratovalnem času se upoštevajo:
1. območje, kjer se gostinski obrat oziroma kmetija nahaja,
2. vrsta gostinskega obrata in
3. vključenost gostinskega obrata v kulturno-zabavno oziroma športno-rekreacijsko ponudbo.
(2) Gostinec vloži vlogo za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času gostinskega obrata ali kmetije in obratovanje vrta, v skladu s svojimi poslovnimi interesi, veljavno zakonodajo in ob upoštevanju določb tega odloka.
(3) Gostinec vloži vlogo za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času in obratovanje zunaj prostorov 15 dni pred:
– prenehanjem veljavnosti izdane odločbe za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času,
– začetkom obratovanja ali
– spremembo obratovalnega časa.
(4) Če v okviru gostinskega obrata ali kmetije deluje več enot, ki samostojno opravljajo dejavnost, je dolžan gostinec vložiti vlogo za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času ter za obratovanje zunaj prostorov za vsako enoto posebej.
(5) Gostinec mora k vlogi za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času in za obratovanje zunaj prostorov priložiti:
– izpis iz sodnega/poslovnega registra (AJPES), iz katerega je razvidno, da je gostinec registriran za opravljanje gostinske dejavnosti oziroma izjavo, da dovoljuje pristojnemu organu lokalne skupnosti pridobitev podatkov iz uradnih evidenc;
– soglasje večine (75 %) neposrednih uporabnikov stanovanjskih enot (lastnikov oziroma najemnikov), če se gostinski obrat nahaja v večstanovanjskem objektu. Soglasje ne sme biti starejše od 30 dni;
– predložiti mora pisno mnenje krajevne skupnosti na območju katerega se gostinski obrat nahaja in ki ni starejše od 30 dni od dneva vložitve vloge;
– imeti mora poravnane zapadle obveznosti iz naslova občinskih taks in drugih dajatev, ki so določene z odloki za območje Občine Dravograd.
(6) V primeru prve prijave mora gostinec oziroma kmet, ki ni lastnik gostinskega objekta, k vlogi za prijavo podaljšanega obratovalnega časa poleg odločbe o izpolnjevanju pogojev za opravljanje gostinske dejavnosti v gostinskih obratih priložiti še soglasje lastnika gostinskega objekta, v katerem se obrat nahaja. Veljavno je soglasje, ki ob vložitvi vloge za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času ni starejše od 30 dni.
(7) V primeru, da soglasja ni mogoče dati oziroma, da se ugotovi, da so bile pri gostincu evidentirane kršitve javnega reda in miru v smislu prvega odstavka 15. člena tega pravilnika ter kršitve določb tega odloka, pristojni organ lokalne skupnosti vlogo za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času zavrne.
7. člen
Gostincu oziroma kmetu, ki opravlja gostinsko dejavnost na kmetiji (v nadaljevanju: kmet), se izda soglasje k podaljšanju obratovalnega časa glede na vrsto gostinskega obrata in na območje, kjer se nahaja, in sicer:
1. Za restavracije, gostilne, kavarne in izletniške kmetije se lahko odobri naslednje podaljšanje obratovalnega časa:
– na drugih območjih med 5. in 6. uro zjutraj ter med 2. in 3. uro naslednjega dne,
– v stanovanjskem območju med 5. in 6. uro zjutraj ter ob petkih in sobotah med 22. in 2. uro naslednjega dne, vse ostale dni pa med 22. in 24. uro.
2. Za slaščičarne, bare, okrepčevalnice, vinotoče in osmice se lahko odobri naslednje podaljšanje obratovalnega časa:
– na drugih območjih med 5. in 6. uro zjutraj ter med 24. in 1. uro naslednjega dne,
– v stanovanjskem območju med 5. in 6. uro zjutraj ter ob petkih in sobotah med 22. in 1. uro naslednjega dne, vse ostale dni pa med 22. in 24. uro.
3. Za gostinske obrate, ki opravljajo tudi storitve nočnih klubov in diskotek, oziroma gostinske obrate, ki gostom nudijo tudi mehansko ali živo glasbo za ples oziroma družabni program in jo izvajajo v zaprtih prostorih s protihrupno zaščito se lahko odobri naslednje podaljšanje obratovalnega časa:
– na drugih območjih med 24. in 4. uro naslednjega dne,
– v stanovanjskem območju ob petkih in sobotah med 22. in 3. uro naslednjega dne, vse ostale dni med 22. in 1. uro naslednjega dne.
4. Za gostinske terase, letne vrtove in hotelske terase se lahko odobri naslednje podaljšanje obratovalnega časa:
– na drugih območjih ob petkih in sobotah med 22. in 1. uro naslednjega dne, vse ostale dni med 22. in 24. uro,
– v stanovanjskem območju ob petkih in sobotah med 22. in 24. uro naslednjega dne, vse ostale dni med 22. in 23. uro.
8. člen
(1) Gostinski obrati, ki so v večnamenskih objektih (trgovsko-poslovnih centrih, kulturnih ustanovah, športnih objektih ipd.), lahko obratujejo v skladu z veljavnim hišnim redom oziroma programom prireditev.
(2) Obratovalni čas, določen s hišnim redom, se v zaprtih prostorih gostinskega obrata lahko določi do 1. ure naslednjega dne, na gostinski terasi oziroma letnem gostinskem vrtu pa do 24. ure.
9. člen
Pristojni organ lokalne skupnosti lahko gostinskim obratom in kmetijam za vsak dan v obdobju med 1. 6. in 30. 9. izda soglasje za podaljšan obratovalni čas za 1 uro dlje, kot je določeno v 7. členu tega pravilnika.
Gostinskim obratom v eno oziroma večstanovanjski stavbi se lahko navedeno soglasje izda pod pogojem, da neposredni uporabniki stanovanjskih enot s tem soglašajo.
10. člen
Gostinec lahko občasno obratuje tudi dlje od potrjenega obratovalnega časa, in sicer:
– brez soglasja pristojnega organa lokalne skupnosti, v skladu s 13. členom tega pravilnika,
– s soglasjem pristojnega organa lokalne skupnosti.
11. člen
(1) Ne glede na določbe 7. in 8. člena tega pravilnika lahko občinska uprava posameznemu gostinskemu obratu ali kmetiji na podlagi vloge odobri dodatno podaljšanje obratovalnega časa ob prireditvi za zaključeno družbo (poroka, rojstni dan, obletnica, srečanja, dekliščina, fantovščina, sedmina ipd.):
– na drugih območjih med 2. in 5. uro naslednjega dne,
– v stanovanjskem območju ob petkih in sobotah med 22. in 3. uro naslednjega dne, vse ostale dni med 22. in 1. uro naslednjega dne.
(2) Soglasje se izda vedno za posamezno prireditev, ki jo gostinec oziroma kmet organizira in se opravlja v samem gostinskem obratu. Gostinec je dolžan poskrbeti, da v dodatnem podaljšanem obratovalnem času zunanji obiskovalci nimajo vstopa v gostinski obrat oziroma na kmetijo.
(3) Soglasje iz prejšnjega odstavka se lahko izda le za gostinske obrate in kmetije, v katerih v zadnjih šestih mesecih ni bilo kršitev obratovalnega časa ali javnega reda in miru, ugotovljenih s strani policije, pristojnih inšpekcijskih služb oziroma drugih pristojnih organov ter kolikor s strani občanov niso bile v zadnjih šestih mesecih posredovane utemeljene pritožbe o prekomernem hrupu oziroma o kršitvi javnega reda in miru.
(4) Gostinec vloži vlogo za enkratno podaljšanje obratovalnega časa najmanj pet delovnih dni pred načrtovano prireditvijo.
(5) Pogoj za pridobitev soglasja za enkratno podaljšanje obratovalnega časa je veljavno soglasje za obratovanje v rednem ali podaljšanem obratovalnem času, potrjeno s strani pristojnega organa lokalne skupnosti.
(6) Pri izdaji soglasja iz prvega odstavka tega člena se smiselno upoštevajo določbe 8. člena tega pravilnika.
12. člen
Ne glede na določbe 7. člena tega pravilnika se lahko obratovalni čas gostinskih obratov in kmetij izjemoma podaljša v času večje prireditve v Občini Dravograd (veselice, lokalni prazniki, plesi, proslave društev, zaključki ob koncu leta, koncerti in podobno), za prireditev, ki je priglašena s strani organizatorja in so zanjo pridobljena vsa potrebna dovoljenja in soglasja. Tedaj lahko gostinski obrati na območju, kjer potekajo prireditve obratujejo do ure, ki je določena kot čas trajanja prireditve v odločbi, s katero upravna enota dovoli javno prireditev oziroma v priglasitvi prireditve na policijski postaji.
13. člen
Gostinski obrati oziroma kmetije lahko brez soglasja občinske uprave obratujejo dlje, kot traja njihov obratovalni čas na dan pred prazniki, določenimi z zakonom, ter ob pustovanju in martinovanju (vsakič po enkrat), v skladu z določbami 7., 8., 9., 11. in 12. člena tega pravilnika.
14. člen
Soglasje za podaljšani obratovalni čas gostinskega obrata in kmetije občinska uprava praviloma izda za obdobje enega koledarskega leta, razen v primerih iz 11. člena tega pravilnika, ko soglasje izda za enkratno prireditev.
IV. PREKLIC SOGLASJA ZA OBRATOVANJE V PODALJŠANEM OBRATOVALNEM ČASU
15. člen
(1) Občinska uprava lahko po uradni dolžnosti ali na zahtevo uradne osebe, pristojne za nadzor nad izvajanjem določb tega pravilnika, prekliče soglasje za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času oziroma soglasja za določen čas ne izda v primeru:
– ponavljajočih se kršitev javnega reda in miru v gostinskih obratih in kmetiji ter njihovi neposredni bližini,
– ponavljajočih se utemeljenih pisnih pritožb bližnjih stanovalcev,
– večkratnega posredovanja s strani policije oziroma pristojnih inšpekcijskih organov,
– če se ugotovi, da je gostinec vsaj dvakrat v zadnjih 12 mesecih kršil določila zakona v zvezi s poslovanjem v določenem obratovalnem času,
– zaradi preklica soglasja lastnika gostinskega obrata ali nosilca gostinske dejavnosti.
(2) Z odločbo o preklicu soglasja o podaljšanem obratovalnem času ali obratovanja zunaj prostorov pristojni organ lokalne skupnosti določi ustrezno spremenjen obratovalni čas.
(3) V primeru preklica soglasja na podlagi prve, druge, tretje in četrte alinee prvega odstavka tega člena gostinec oziroma kmet za določen čas ne more ponovno pridobiti tega soglasja. Gostinec oziroma kmet lahko ponovno zaprosi za podaljšani obratovalni čas po preteku šestih mesecev od dneva preklica soglasja.
(4) V primeru preklica izdanega soglasja k obratovanju gostinskega obrata oziroma kmetije v podaljšanem obratovalnem času občinska uprava v odločbi določi ustrezno spremenjeni obratovalni čas.
V. NADZOR NAD IZVAJANJEM ODLOKA
16. člen
Uresničevanje določb tega pravilnika nadzorujejo pristojni tržni inšpekcijski organ in policija.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
17. člen
(1) Za vsebine, ki jih ta odlok ne obravnava, se uporabljajo določbe veljavnega državnega predpisa o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost.
(2) Gostinec oziroma kmet mora uskladiti obratovalni čas gostinskega obrata, ki v času uveljavitve tega pravilnika obratuje v daljšem obratovalnem času, kot določa ta pravilnik, v šestih mesecih od dneva uveljavitve tega pravilnika.
18. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov (MUV, št. 3/00, 18/03).
19. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0009/2011
Dravograd, dne 2. junija 2011
Županja
Občine Dravograd
Marijana Cigala l.r.

AAA Zlata odličnost