Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2011 z dne 8. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2011 z dne 8. 7. 2011

Kazalo

2550. Odlok o začasnem ukrepu za zavarovanje v planski celoti BS 9/1 Videm - Dol, stran 7835.

Na podlagi drugega odstavka 81. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr., 58/03 – ZZK-1, 33/07 – ZPNačrt, 108/09 – ZGO-1C, 80/10 – ZUPUDPP) in 15. člena Statuta Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 48/10) je Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani na 6. seji dne 22. 6. 2011 sprejel
O D L O K
o začasnem ukrepu za zavarovanje v planski celoti BS 9/1 Videm - Dol
1. člen
(Uvodne ugotovitve)
Ta odlok določa ukrep o začasnem zavarovanju urejanja prostora za parcele št. 199/2, 200/2, 200/3, 201/3, 202/2, 202/4, 202/5 in 203/2, vse k. o. Dol pri Ljubljani.
2. člen
(Podlaga predvidene prostorske ureditve v prostorske aktu)
Odlok o začasnem ukrepu za zavarovanje v planski celoti BS 9/1 Videm - Dol se sprejema za območje morfološke enote m.e. 2A/7, ki še ni določeno s strategijo prostorskega razvoja občine in, ki je bilo opredeljeno v Programu priprave sprememb strategije prostorskega razvoja Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 39/06).
3. člen
(Območje začasnih ukrepov)
Območje začasnih ukrepov zajema parcele št. 199/2, 200/2, 200/3, 201/3, 202/2, 202/4, 202/5 in 203/2, vse k. o. Dol pri Ljubljani.
4. člen
(Vrsta začasnih ukrepov)
Na območju, kjer se nahajajo začasni ukrepi, veljajo naslednji ukrepi:
– prepovedana je parcelacija zemljišč;
– prepovedano je nasipavanje zemljišč;
– prepovedana je izdaja gradbenih dovoljenj;
– prepovedana je gradnja novih objektov;
– prepovedana je postavitev začasnih in pomožnih objektov;
– prepovedana je postavitev reklamnih znamenj, turističnih oznak in spominskih obeležij;
– prepovedana je postavitev ograj;
– prepovedana je ureditev parkirišč za tovornjake;
– prepovedana je gradnja garaž;
– prepovedane so rušitve in nadomestna gradnja.
Dovoljeno pa je:
– izdaja gradbenih dovoljenj za gradnjo objektov in naprav za potrebe komunale, prometa in zvez;
– gradnja za potrebe obrambe in zaščite;
– izvajati geodetska in druga pripravljalna dela, potrebna za izdelavo predvidenega prostorskega akta oziroma njegovih sprememb in dopolnitev.
5. člen
(Čas veljavnosti začasnih ukrepov)
Začasni ukrepi veljajo do sprejetja novega Občinskega prostorskega načrta Občine Dol pri Ljubljani (OPN).
6. člen
(Postopki zaznambe v zemljiški knjigi)
V 30 dneh od uveljavitve odloka, občina prične s postopki zaznambe začasnih ukrepov v zemljiški knjigi.
7. člen
(Objava odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-0001/2011-2
Dol pri Ljubljani, dne 22. junija 2011
Župan
Občine Dol pri Ljubljani
Primož Zupančič l.r.

AAA Zlata odličnost