Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2011 z dne 8. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2011 z dne 8. 7. 2011

Kazalo

Ob-3858/11 , Stran 1681
Ob-3858/11
Na podlagi 13. člena Statuta delniške družbe Vodnogospodarsko podjetje d.d., Ul. Mirka Vadnova 5, Kranj, sklicujem
16. redno letno skupščino delničarjev,
ki bo dne 11. 8. 2011 ob 10. uri, v prostorih družbe na sedežu podjetja Ul. Mirka Vadnova 5, Kranj, z naslednjim dnevnim redom: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine. Predlog sklepa: izvolijo se delovna telesa skupščine po predlogu uprave, ugotovi se prisotnost vabljenega notarja. Obrazložitev: Za delovanje in izvedbo skupščine mora skupščina izvoliti organe skupščine. 2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe VGP d.d. Kranj, poročilom NS in mnenjem NS k revizijskem poročilu za poslovno leto 2010. Predlog sklepa: skupščina se je seznanila z letnim poročilom družbe, mnenjem revizorja k letnemu poročilu in poročilom nadzornega sveta o sprejemu revidiranega letnega poročila za leto 2010. Obrazložitev: Nadzorni svet je letno poročilo in revidirano poročilo za leto 2010 potrdil in pripravil poročilo za skupščino. Skupščina v takem primeru ne sprejema poročila, se pa seznani z letnim poročilom. 3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2010, razrešnice upravi in nadzornemu svetu VGP d.d. Kranj za leto 2010, ter predlog uprave za podelitev nagrad članom NS in izplačilo dividend delničarjem. Predlog sklepa: 1) ustvarjeni bilančni dobiček se razdeli na zakonske rezerve, preostali del dobička ostane nerazporejen; 2) upravi in nadzornemu svetu podeli razrešnico za leto 2010; 3) članom nadzornega sveta se odobri nagrada, po predlogu; 4) delničarjem se izplačajo dividende, po predlogu. 4. Imenovanje revizijske družbe za leto 2011. Predlog sklepa: na podlagi nadzornega sveta se za revizorja za leto 2011 imenuje predlagana revizijska družba. 5. Vprašanja in predlogi delničarjev. Delničarji lahko na skupščini postavljajo vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo dnevnega reda in izvršujejo svojo pravico do obveščenosti. Vse informacije v zvezi s sklicem skupščine, letno poročilo z mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta, popolna besedila listin in predlogov ter druga gradiva, ki bodo obravnavana na skupščini, so delničarjem na voljo v tajništvu družbe, vsak delovni dan od 9. do 12. ure. Pravico do udeležbe in glasovanja na skupščini imajo vsi delničarji, ki so vpisani v knjigo delničarjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine in svojo udeležbo pisno prijavijo tako, da prijava in pooblastilo prispeta na sedež družbe najkasneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine. Prijavljeni udeleženci so se dolžni vsaj pol ure pred začetkom skupščine vpisati v listo udeležencev. Delničarji, katerih deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko predlagajo dopolnitev dnevnega reda v roku 7 dni po dnevu objave sklica skupščine. Rok za vlaganje predlogov nasprotnih sklepov, ki naj bi bili objavljeni, je 7 dni po dnevu objave sklica skupščine. Če skupščina družbe ob sklicanem času ne bo sklepčna, bo seja skupščina ob 13. uri istega dne, ko bo skupščina veljavno odločala, ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Vodnogospodarsko podjetje d.d. Kranj Direktor družbe

AAA Zlata odličnost