Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2011 z dne 8. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2011 z dne 8. 7. 2011

Kazalo

2572. Odlok o spremembah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Litija, stran 7878.

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00, 51/02, 72/05, 60/07, 76/08, 79/09, 51/10), 4., 26. in 30. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04, 20/06, 70/08, 108/09), 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 7/03, 86/04, 44/05, 40/06, 115/06, 17/08, 108/09, 45/10, 9/11), 16. člena Statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 18/04, 33/06, 139/06 in 12/11) je Občinski svet Občine Litija na 6. redni seji dne 8. 6. 2011 sprejel
O D L O K
o spremembah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Litija
1. člen
Četrti odstavek 9. člena Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Litija (Uradni list RS, št. 2/02) se spremeni tako, da se glasi:
»Ustrezne občinske upravne službe lahko z odločbo zahtevajo odstranitev odpadkov, ki so odloženi izven posod za odpadke in niso v tipiziranih označenih vrečah. Odstranitev teh odpadkov gre v breme povzročitelja, kolikor ta ni znan pa v breme lastnika zemljišča, v primeru, da izvaja posest druga oseba, pa v breme osebe, ki izvaja posest.«
2. člen
33. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Z globo 3.000 EUR se kaznuje za prekrške izvajalec javne službe, če:
1. ne organizira odvoza kosovnih odpadkov skladno s programom ali naročilom oziroma ob odvozu ne očisti odjemnih mest (6. člen),
2. ne očisti odjemnega mesta, če so ga pri praznjenju posod za odpadke onesnažili (15. člen),
3. ne praznijo posod za odpadke, skladno z razporedom odvoza (23. člen),
4. na zahtevo povzročiteljev ali pristojnih inšpekcijskih služb ne čistijo in vzdržujejo posod za odpadke, dotrajanih posod ne nadomeščajo z novimi ali rabljenimi (21. člen),
5. ne priskrbijo ustreznih posod na območjih, kjer je uvedeno ločeno zbiranje odpadkov (22. člen),
6. odvažajo odpadke z neprimernimi vozili (24. člen),
7. ne opravijo odvoza odpadkov najkasneje po prenehanju ovire ali višje sile (24. člen),
8. odlaga odpadke izven določenega odlagališča oziroma mesta na odlagališču, ki ga določi upravljalec, odlaga na odlagališče nenevarnih odpadkov nevarne odpadke in odpadke za katere si ni pridobil strokovnega mnenja,
9. ne obvešča povzročiteljev o ekoloških otokih in zbirno-reciklažnih centrih ter razporedom odvoza kosovnih in nevarnih komunalnih odpadkih (6. člen, 13. člen),
10. ne uredi ekoloških otokov in zbirno-reciklažnih centrov v skladu s tem odlokom (11. člen, 12. člen),
11. ne vodi katastra in evidenc (17. člen).
Z globo 1.000 EUR se kaznuje tudi odgovorna oseba izvajalca javne službe, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.«
3. člen
34. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Z globo 3.000 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če kot povzročitelj:
1. se ne vključi v odvoz odpadkov,
2. odlaga posebne odpadke, ki vsebujejo nevarne snovi v posode za komunalne odpadke (7. člen),
3. ne vzdržuje zbirnega in odjemnega mesta, skladno z navodili izvajalcev (10. člen),
4. v času odvoza ne pripelje posod za odpadke na odjemno mesto in jih po izpraznitvi ne vrne na zbirno mesto (14. člen),
5. ne odlaga odpadkov v posode za odpadke (8. člen),
6. ne odlaga odpadkov v ustrezne tipizirane posode za ločeno zbiranje odpadkov (8. člen),
7. odlaga odpadke izven odlagališča odpadkov (28. člen),
8. odlaga na odlagališče nenevarnih odpadkov nevarne odpadke (25. člen),
9. onemogoča ali ovira dostop do odjemnega mesta ali ekološkega otoka (15. člen),
10. ne najavi javne prireditve in čistilne akcije (18. člen),
11. kuri komunalne odpadke,
12. odlaga odpadke v tipizirane posode na javnih površinah.
Z globo 500 EUR se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika in posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, če kot povzročitelj stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.«
Z globo 500 EUR se kaznuje fizična oseba – posameznik, če kot povzročitelj stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.«
4. člen
35. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Z globo 1.000 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost ali fizična oseba – posameznik, ki opravlja dejavnost organiziranja kulturnih, športnih in drugih prireditev na prostem, če ne poskrbi za čiščenje prostora po končani prireditvi ter za odvoz odpadkov.«
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-3/2011
Litija, dne 8. junija 2011
Župan
Občine Litija
Franci Rokavec l.r.

AAA Zlata odličnost