Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2011 z dne 8. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2011 z dne 8. 7. 2011

Kazalo

2591. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu mestne Občine Slovenj Gradec za leto 2011, stran 7907.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US, 45/94 – odločba US, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odločba US, 44/96 – odločba US, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 59/99 – odločba US, 70/00, 100/00 – sklep US, 16/02 – sklep US, 51/02), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 in 109/08) in 7. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 43/08 – UPB) je Svet Mestne občine Slovenj Gradec na 8. redni seji dne 27. 6. 2011 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu mestne Občine Slovenj Gradec za leto 2011
1. člen
V Odloku o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2011 (Uradni list RS, št. 110/10) se prvi odstavek 2. člena spremeni tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določi v
naslednjih zneskih:
+--------+------------------------------------+-----------------+
|A    |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV    |      v EUR|
+--------+------------------------------------+-----------------+
|KONTO  |NAZIV KONTA             | REBALANS 1/2011|
+--------+------------------------------------+-----------------+
|1    |2                  |        3|
+--------+------------------------------------+-----------------+
|    |I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) |  24.704.173,32|
+--------+------------------------------------+-----------------+
|    |TEKOČI PRIHODKI (70+71)       |  14.810.869,98|
+--------+------------------------------------+-----------------+
|70   |DAVČNI PRIHODKI (700+703+704)    |  11.542.355,98|
+--------+------------------------------------+-----------------+
|700   |DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK     |   9.301.251,00|
+--------+------------------------------------+-----------------+
|703   |DAVKI NA PREMOŽENJE         |   1.494.211,00|
+--------+------------------------------------+-----------------+
|704   |DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE  |    746.893,98|
+--------+------------------------------------+-----------------+
|71   |NEDAVČNI PRIHODKI          |   3.268.514,00|
|    |(710+711+712+713+714)        |         |
+--------+------------------------------------+-----------------+
|710   |UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD  |   1.809.500,00|
|    |PREMOŽENJA             |         |
+--------+------------------------------------+-----------------+
|711   |TAKSE IN PRISTOJBINE        |     8.700,00|
+--------+------------------------------------+-----------------+
|712   |GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI    |    36.000,00|
+--------+------------------------------------+-----------------+
|713   |PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN    |    20.213,00|
|    |STORITEV              |         |
+--------+------------------------------------+-----------------+
|714   |DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI       |   1.394.101,00|
+--------+------------------------------------+-----------------+
|72   |KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)    |   4.244.184,76|
+--------+------------------------------------+-----------------+
|720   |PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH    |   3.604.184,76|
|    |SREDSTEV              |         |
+--------+------------------------------------+-----------------+
|722   |PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN   |    640.000,00|
|    |NEOPREDM. SRED.           |         |
+--------+------------------------------------+-----------------+
|73   |PREJETE DONACIJE (730)       |    103.323,00|
+--------+------------------------------------+-----------------+
|730   |PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV  |    103.323,00|
+--------+------------------------------------+-----------------+
|74   |TRANSFERNI PRIHODKI (740)      |   5.545.795,58|
+--------+------------------------------------+-----------------+
|740   |TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH    |   5.545.795,58|
|    |JAVNOFINAN. INSTITUC.        |         |
+--------+------------------------------------+-----------------+
|741   |PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA    |       0,00|
|    |PRORAČUNA IZ SREDSTEV EVROPSKE UNIJE|         |
+--------+------------------------------------+-----------------+
|    |II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)  |  26.606.106,64|
+--------+------------------------------------+-----------------+
|40   |TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)|   5.419.369,36|
+--------+------------------------------------+-----------------+
|400   |PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM  |   1.082.513,00|
+--------+------------------------------------+-----------------+
|401   |PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOC.   |    162.333,00|
|    |VARNOST               |         |
+--------+------------------------------------+-----------------+
|402   |IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE    |   4.044.496,04|
+--------+------------------------------------+-----------------+
|403   |PLAČILA DOMAČIH OBRESTI       |    125.512,32|
+--------+------------------------------------+-----------------+
|409   |REZERVE               |     4.515,00|
+--------+------------------------------------+-----------------+
|41   |TEKOČI TRANSFERI          |   6.505.706,00|
|    |(410+411+412+413+414)        |         |
+--------+------------------------------------+-----------------+
|410   |SUBVENCIJE             |    46.500,00|
+--------+------------------------------------+-----------------+
|411   |TRANSFERI POSAMEZNIKOM,       |   3.025.235,00|
|    |GOSPODINJSTVOM           |         |
+--------+------------------------------------+-----------------+
|412   |TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZ. IN |   1.183.888,00|
|    |USTANOVAM              |         |
+--------+------------------------------------+-----------------+
|413   |DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI    |   2.235.083,00|
+--------+------------------------------------+-----------------+
|414   |TEKOČI TRANSFERI V TUJINO      |    15.000,00|
+--------+------------------------------------+-----------------+
|42   |INVESTICIJSKI ODHODKI (420)     |  14.562.141,69|
+--------+------------------------------------+-----------------+
|420   |NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV |  14.562.141,69|
+--------+------------------------------------+-----------------+
|43   |INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)    |    118.889,59|
+--------+------------------------------------+-----------------+
|430   |INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM|    118.889,59|
|    |UPORABNIKOM             |         |
+--------+------------------------------------+-----------------+
|    |III. PRORAČUNSKI          |  –1.901.933,32|
|    |PRIMANJKLJAJ/PRESEŽEK (I. – II.)  |         |
+--------+------------------------------------+-----------------+
|B    |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB |         |
+--------+------------------------------------+-----------------+
|75   |IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN|    200.000,00|
|    |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750)  |         |
+--------+------------------------------------+-----------------+
|750   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL    |    200.000,00|
+--------+------------------------------------+-----------------+
|44   |V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE    |    200.000,00|
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV (440)      |         |
+--------+------------------------------------+-----------------+
|440   |DANA POSOJILA            |    200.000,00|
+--------+------------------------------------+-----------------+
|    |VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN |       0,00|
|    |SPREMEMBE KAPITAL. DELEŽEV (IV.- V.)|         |
+--------+------------------------------------+-----------------+
|C    |RAČUN FINANCIRANJA         |         |
+--------+------------------------------------+-----------------+
|50   |VII. ZADOLŽEVANJE (500)       |   2.082.249,07|
+--------+------------------------------------+-----------------+
|500   |DOMAČE ZADOLŽEVANJE         |   2.082.249,07|
+--------+------------------------------------+-----------------+
|55   |VIII. ODPLAČILO DOLGA (550)     |   1.073.646,00|
+--------+------------------------------------+-----------------+
|550   |ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA      |   1.073.646,00|
+--------+------------------------------------+-----------------+
|    |IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA  |   –893.330,25|
|    |RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)  |         |
+--------+------------------------------------+-----------------+
|    |X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII. – VIII.) |   1.008.603,07|
+--------+------------------------------------+-----------------+
|    |XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) |   1.901.933,32|
+--------+------------------------------------+-----------------+
|    |XII. STANJE SRED. NA RAČUNIH NA DAN |    893.330,25|
|    |31. 12. PRETEKLEGA LETA       |         |
+--------+------------------------------------+-----------------+
                                «
2. člen
11. člen se spremeni, tako, da se glasi:
»Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v računu financiranja se Mestna občina Slovenj Gradec za proračun leta 2011 lahko zadolži do višine 2.082.249,97 evrov.«
3. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-69/2011
Slovenj Gradec, junij 2011
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Matjaž Zanoškar l.r.

AAA Zlata odličnost