Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2011 z dne 8. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2011 z dne 8. 7. 2011

Kazalo

2576. Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec, stran 7884.

Na podlagi prvega odstavka 48. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07), 20. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB2, 25/08 in 36/10) in 16. člena Statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 11/99, 2/01, 69/02 in 28/03) je Občinski svet Občine Moravske Toplice na 8. seji dne 23. 6. 2011 sprejel
P R A V I L N I K
o sprejemu otrok v vrtec
UVODNA DOLOČBA
1. člen
Ta pravilnik ureja postopek sprejemanja otrok, sestavo in način dela komisije za sprejem otrok ter kriterije za sprejem otrok v vrtec.
VPIS OTROKA V VRTEC
2. člen
(1) Vrtec vpisuje in sprejema predšolske otroke v svoje programe na podlagi prijav in prostih mest vse leto.
(2) Vrtec lahko sprejme otroka, ko je dopolnil starost najmanj 11 mesecev, če starši ne uveljavljajo več pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela.
(3) Starši oziroma skrbniki otroka (v nadaljevanju: starši) vpišejo otroka v vrtec tako, da oddajo vlogo na predpisanem obrazcu.
(4) Vlogo za vpis otroka v vrtec dobijo starši na upravi vrtca ali na spletni strani vrtca.
(5) Vlogo za vpis otroka v vrtec vložijo starši na sedežu (upravi) vrtca osebno ali priporočeno po pošti.
3. člen
(1) Vrtec najmanj enkrat letno objavi javni vpis novincev za naslednje šolsko leto, ki ga uskladi z občino ustanoviteljico.
(2) Vrtec starše pisno obvesti o datumu vključitve otroka v vrtec ter o drugih pogojih za sprejem otroka v vrtec.
(3) Starši morajo ob vključitvi otroka v vrtec predložiti potrdilo pediatra o zdravstvenem stanju otroka.
4. člen
(1) Če je v vrtcu dovolj prostih mest, odloča o sprejemu otrok ravnatelj vrtca ali od njega pooblaščena oseba.
(2) Če je v vrtec vpisanih več otrok, kot je v vrtcu oziroma v posamezni enoti prostih mest, odloča o njihovem sprejemu komisija za sprejem otrok na podlagi kriterijev iz tega pravilnika. V tem primeru vrtec staršem dodeli šifro otroka.
SESTAVA IN NAČIN DELA KOMISIJE
5. člen
(1) Komisijo za sprejem otrok (v nadaljevanju: komisija) imenuje ravnatelj s posebnim sklepom.
(2) Komisijo sestavlja 5 članov, in sicer:
– dva predstavnika zavoda, ki ju predlaga ravnatelj,
– predstavnik staršev, ki ga predlaga svet staršev,
– predstavnik občinske uprave občine ustanoviteljice, ki ga predlaga župan in
– predstavnik soustanovitelja Madžarske narodne samoupravne skupnosti Občine Moravske Toplice, ki ga predlaga predsednik sveta MNSS.
(3) Člani komisije so imenovani za štiri leta in so lahko imenovani največ dvakrat zaporedoma. Mandat predstavnika staršev je vezan na vključenost otroka v vrtec.
6. člen
Delo komisije vodi predsednik, ki ga člani komisije izvolijo iz svojih vrst na prvi seji. Komisija obravnava vloge na svoji seji v skladu z določili zakona, ki ureja splošni upravni postopek, z uporabo skrajšanega ugotovitvenega postopka.
7. člen
(1) Na seji komisije so lahko prisotni samo člani komisije, oseba, ki vodi postopek, in zapisnikar.
(2) Komisija lahko preverja pravilnost podatkov, navedenih v vlogah, pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov, ki jih vodijo v skladu z zakonom. Če komisija ugotovi nepravilnosti podatkov, navedenih v vlogi, odloči na podlagi podatkov, pridobljenih pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov.
8. člen
(1) Komisija odloča o sprejemu otrok praviloma enkrat letno do 30. maja za naslednje šolsko leto.
(2) Komisija mora obravnavati vse prijave za vpis otrok v naslednjem šolskem letu, ki so vložene do 30. aprila koledarskega leta.
(3) Pri oblikovanju oddelka mora vrtec upoštevati predpisane normative za oblikovanje oddelkov.
9. člen
(1) O poteku seje komisije se vodi zapisnik, ki mora vsebovati predvsem naslednje podatke:
– čas in kraj zasedanja komisije;
– udeležba na seji;
– kratek potek dela komisije;
– sprejete sklepe komisije, katerih obvezni del je prednostni vrstni red.
(2) Zapisnik je potrebno hraniti v dokumentaciji vrtca, skladno z veljavnimi predpisi.
KRITERIJI ZA SPREJEM OTROK V VRTEC IN VRSTNI RED OTROK
10. člen
(1) Komisija za sprejem otrok najprej izmed vpisanih otrok izbere tiste otroke, za katere so starši priložili odločbo o usmeritvi ali strokovno mnenje komisije za usmerjanje ali potrdilo centra za socialno delo o ogroženosti otroka zaradi socialnega položaja družine.
(2) Komisija odloča o sprejemu ostalih otrok v vrtec na podlagi naslednjih kriterijev:
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |         Kriterij        | Število točk|
+------+-----------------------------------------+-------------+
| 1. |Starši imajo skupaj z otrokom stalno   |   30   |
|   |prebivališče na območju občine      |   15   |
|   |ustanoviteljice:             |       |
|   |– oba starša               |       |
|   |– eden od staršev            |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
| 2. |Otrok, ki mu je bil odložen vstop v   |   20   |
|   |osnovno šolo               |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
| 3. |Otrok, vpisan v enoto vrtca v kraju   |       |
|   |stalnega prebivališča          |   20   |
+------+-----------------------------------------+-------------+
| 4. |Otrok, vpisan v enoto vrtca v šolskem  |   10   |
|   |okolišu                 |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
| 5. |Otrok, katerega starši so zaposleni:   |       |
|   |– oba starša               |   10   |
|   |– eden od staršev            |   5   |
+------+-----------------------------------------+-------------+
| 6. |Otrok je bil v preteklem šolskem letu  |       |
|   |uvrščen na čakalni seznam, pa v vrtec  |   10   |
|   |ni bil sprejet              |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
| 7. |Otrok živi v enoroditeljski družini,   |       |
|   |kar dokazuje potrdilo o družinski    |   10   |
|   |skupnosti                |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
| 8. |Otrok pred vstopom v šolo        |   10   |
+------+-----------------------------------------+-------------+
| 9. |V želeni enoti vrtca je že vključen   |       |
|   |otrokov brat ali sestra         |   20   |
+------+-----------------------------------------+-------------+
| 10. |Sprejem dvojčkov ali trojčkov      |   7   |
+------+-----------------------------------------+-------------+
| 11. |Družina ima več vzdrževanih otrok:    |       |
|   +-----------------------------------------+-------------+
|   |4 otroci ali več             |   6   |
|   +-----------------------------------------+-------------+
|   |3 otroci                 |   5   |
|   +-----------------------------------------+-------------+
|   |2 otroka                 |   4   |
+------+-----------------------------------------+-------------+
11. člen
(1) Komisija na podlagi kriterijev iz predhodnega člena tega pravilnika določi prednostni vrstni red tako, da razvrsti vse vpisane otroke po doseženem številu točk, od najvišjega do najnižjega.
(2) Če več otrok doseže enako število točk, komisija pri določitvi prednostnega vrstnega reda upošteva naslednje dodatne kriterije po naslednjem zaporedju:
– prednost ima starejši otrok;
– prednost ima otrok, ki prej vstopa v vrtec.
12. člen
Če starši oddajo nepopolno vlogo ali če vrtec zaradi uporabe kriterijev za sprejem potrebuje še druge podatke, lahko starše pozove k odpravi pomanjkljivosti ali dopolnitvi vloge tudi po elektronski pošti, telefonu ali ustno, če starši pridejo v vrtec. O tem se napiše uradni zaznamek. Če vloga ni dopolnjena, se jo obravnava in o sprejemu otroka odloči na podlagi podatkov, ki jih vsebuje vloga.
13. člen
(1) Otroci se vključujejo v enote vrtca s prednostnega vrstnega reda glede na starost, prosto mesto v posameznem oddelku in glede na program vrtca, ki se izvaja v oddelku.
(2) Vrtec v osmih dneh po seji komisije glede na število prostih mest po posameznih oddelkih in enotah vrtca in v skladu s prednostnim vrstnim redom odloči, koliko otrok bo sprejetih v vrtec. Otroci, ki niso sprejeti v vrtec, se uvrstijo na čakalni seznam.
(3) Vrtec izda v osmih dneh po seji komisije šifriran prednosti vrstni red, iz katerega izhaja seznam sprejetih otrok in čakalni seznam, ki se objavi na oglasni deski in na spletni strani vrtca.
(4) Seznam sprejetih otrok in čakalni seznam vsebujeta podatke, določene v Zakonu o vrtcih.
(5) Vrtec pošlje staršem v osmih dneh po seji komisije obvestilo z izpisom vseh podatkov iz seznama sprejetih otrok ali čakalnega seznama za njihovega otroka z navadno poštno pošiljko in po elektronski pošti, če so starši navedli elektronski naslov, na katerega želijo prejemati obvestila vrtca.
(6) Zoper obvestilo o prednostnem vrstnem redu lahko starši v 15 dneh po vročitvi obvestila vložijo ugovor na svet vrtca, ki o ugovoru odloči v 15 dneh po prejemu ugovora, v skladu z zakonom. Ugovor se lahko vloži zaradi nepravilnega upoštevanja kriterijev. Ugovor na kriterij in težo posameznega kriterija ni dopusten.
(7) Glede na to, da vrtec deluje v enotah na več lokacijah, komisija za sprejem praviloma odloča na podlagi prijav za prvo želeno enoto na prijavnici.
(8) Kolikor vrtec otroka ne more vključiti v enoto na želeni lokaciji, ponudi staršem možnost vključitve njihovega otroka na drugi lokaciji.
(9) Otroci, ki so že vključeni v vrtec in katerih starši so oddali pisno vlogo za premestitev otroka na drugo lokacijo, imajo prednost pred še nesprejetimi otroki.
14. člen
(1) Ko je v vrtcu odločeno o vseh ugovorih staršev zoper obvestilo o prednostnem vrstnem redu, vrtec staršem otrok, ki so sprejeti v vrtec, pošlje poziv k sklenitvi pogodbe o medsebojnih pravicah in obveznostih med vrtcem in starši.
(2) Če starši ne podpišejo pogodbe z vrtcem v 15 dneh od vročitve poziva, se šteje, da so umaknili vlogo za vpis otroka v vrtec.
(3) V primeru iz prejšnjega odstavka vrtec pozove k sklenitvi pogodbe starše naslednjega otroka po vrstnem redu iz čakalnega seznama.
15. člen
(1) Če otrok do konca šolskega leta ni bil sprejet ali ne bo mogel biti sprejet v vrtec zaradi pomanjkanja prostih mest, starši lahko podaljšajo vlogo za naslednje šolsko leto. Pri tem se za datum oddaje vloge upošteva oddaja prve vloge.
(2) Izpisani otrok nima prednosti pri morebitnem ponovnem sprejemu v vrtec.
16. člen
Starši lahko otroka izpišejo iz vrtca kadarkoli to želijo, vendar morajo predložiti pisno izjavo o izpisu do 25. v mesecu za naslednji mesec, na obrazcu Vloga za izpis otroka, ki jo oddajo na upravi vrtca.
KONČNA DOLOČBA
17. člen
(1) Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
(2) Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec, št. 007-00002/2009 (Uradni list RS, št. 24/09).
Št. 602-00018/2011-3
Moravske Toplice, dne 23. junija 2011
Župan
Občine Moravske Toplice
Alojz Glavač l.r.

AAA Zlata odličnost