Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2006 z dne 31. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2006 z dne 31. 3. 2006, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

1396. Sklep o ugotovitvi prenehanja funkcije ministra

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

1397. Uredba o požarni taksi
1398. Uredba o nadzoru izvajanja predpisov o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni opremi
1399. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o činih in poviševanju v Slovenski vojski
1400. Uredba o spremembah Uredbe o programih kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja za leti 2005 in 2006
1401. Uredba o določitvi zunanje meje priobalnega zemljišča Bohinjskega jezera
1402. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o lokacijskem načrtu za vzporedni plinovod M 1/1 na odseku Kidričevo–Rogatec
1432. Uredba o spremembah Uredbe o izvedbi rednega letnega javnega razpisa za sofinanciranje projektov iz proračunske postavke za avdiovizualne medije

Sklepi

1403. Sklep o določitvi obsega pravic za sklepanje varčevalnih pogodb za varčevanje v nacionalni stanovanjski varčevalni shemi za leto 2006
1404. Sklep o odprtju Konzulata Republike Slovenije v Izmirju
1405. Sklep o imenovanju častnega konzula Republike Slovenije v Izmirju

MINISTRSTVA

1406. Pravilnik o načinu valorizacije vrednosti kapitala pri obdavčevanju dobička iz kapitala po ZDoh-1
1407. Pravilnik o izobraževanju, izpopolnjevanju in usposabljanju pooblaščenih uradnih oseb v Davčni upravi Republike Slovenije
1408. Pravilnik o pogojih in nalogah opravljanja javne službe zdravstvenega varstva rastlin
1409. Pravilnik o cenah storitev javne službe zdravstvenega varstva rastlin
1410. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pogojih glede zdravstvene ustreznosti posamičnih krmil, krmnih mešanic, premiksov in krmnih dodatkov
1411. Pravilnik o spremembah Pravilnika o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje goveje virusne diareje (BVD) – mukozne bolezni (MB) (Diarrhoea viralis bovum – Morbus mucosae bovum)
1412. Pravilnik o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja
1413. Navodilo o postopku in načinu ravnanja z osebami, ki v času trajanja začasne zaščite nezakonito vstopijo v Republiko Slovenijo
1414. Odločba o podelitvi statusa društva v javnem interesu
1433. Količnik uskladitve preživnin in nadomestil preživnin za leto 2006
1434. Pravilnik o spremembi Pravilnika o izvajanju 29. člena Zakona o davku na dodano vrednost

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1415. Sklep o kriterijih, merilih in postopku za določanje višine sredstev za prilagoditev prostorov in delovnih sredstev ter usposabljanja za zaposlitev za delovne invalide

OBČINE

Benedikt

1416. Sklep o uvrstitvi direktorja Občinske uprave Občine Benedikt v plačni razred

Bled

1417. Odlok o proračunu Občine Bled za leto 2006

Dobje

1418. Odlok o proračunu Občine Dobje za leto 2006

Ivančna Gorica

1419. Sklep o ukinitvi javnega dobra v k. o. Polica

Kobarid

1420. Odlok o proračunu Občine Kobarid za leto 2006

Krško

1421. Odlok o proračunu Občine Krško za leto 2006

Kungota

1422. Odlok o proračunu Občine Kungota za leto 2006

Ljubljana

1423. Odlok o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2006
1424. Cenik za posamezne tarifne skupine plina

Logatec

1431. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za ureditveno območje naselja Logatec

Markovci

1425. Sklep o javni razgrnitvi predloga sprememb in dopolnitev občinskega lokacijskega načrta za del območja P13-O1 Novi Jork (območje GP Project-ing) – skrajšani postopek

Nova Gorica

1426. Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2005

Zavrč

1427. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Zavrč za leto 2005
1428. Program priprave občinskega lokacijskega načrta za območje P24P1 Zavrč (obrtna cona)

Zreče

1429. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Zreče za leto 2005
1430. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o komunalnih taksah v Občini Zreče

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidenca statutov sindikatov

Odločbe in sklepi po ZPOmK

Objave po 64. členu Zakona o medijih

Sklepi o privatizaciji

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja

Objave sodišč

Sodni register, vpisi po ZGD

Preklici

AAA Zlata odličnost