Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2006 z dne 31. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2006 z dne 31. 3. 2006

Kazalo

Št. 6037-4/2006 Ob-9084/06 , Stran 2461
1. Naziv in sedež uporabnika proračunskih sredstev: Ministrstvo za šolstvo in šport Republike Slovenije, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo). 2. Predmet javnega razpisa Predmet razpisa je sofinanciranje projektov, ki jih izvajajo društva in zveze društev v skladu s cilji vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji, navedenimi v 2. členu Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. Projekti morajo biti vsebinsko naravnani v: – podporo naravoslovju in tehniki, – vzpodbujanje poklicnega in strokovnega izobraževanja, – podporo vzgojnemu, socializacijskemu in razvojnemu konceptu vrtcev in šol, – vzpodbujanje bralne kulture. 3. Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji projektov a) Na ta razpis se lahko prijavijo zveze društev in društva, ki: – so registrirana pri pristojnem organu (kar dokažejo s kopijo izpiska iz registra, iz katere je razvidno, da je predlagatelj registriran kot društvo ali zveza društev – izpisek ne sme biti starejši od enega leta in mora odražati dejansko stanje), – opravljajo dejavnost na razpisnem področju (kar dokažejo s kopijo temeljnega akta društva), – izvajajo projekte, ki so v skladu s cilji vzgoje in izobraževanja, navedenimi v 2. členu Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter opredeljeni v predmetu javnega razpisa, – v svoje projekte vključujejo vsaj eno izmed navedenih skupin: predšolske otroke, učence, dijake, vajence, študente višjih šol, strokovne delavce s področja vzgoje in izobraževanja ter starše, – v prijavi za vsak prijavljeni projekt iz lastnih oziroma drugih virov zagotovijo višino sredstev, ki bo skupaj s predvidenim deležem sofinanciranja po tem razpisu zadoščala za izvedbo celotnega projekta, prijavljenega za šolsko leto 2006/2007, – so, če so bili pogodbena stranka ministrstva v letu 2005, izpolnili vse svoje obveznosti do ministrstva. Posamezno društvo lahko prijavi največ en projekt, posamezna zveza društev pa največ dva projekta. Društva, vključena v zveze društev, ali enote zvez društev ne morejo biti samostojni prijavitelji brez soglasja zveze društev, pri čemer lahko ena zveza društev prijavi največ dva projekta skupaj z društvi, ki so njeni člani. Izjemoma lahko zveze društev prijavijo tri projekte, če je eden izmed projektov namenjen bralni kulturi. Društva in zveze na razpis ne morejo prijaviti projektov, na katere se nanaša razpis Ministrstva za šolstvo in šport za sofinanciranje državnih in mednarodnih tekmovanj iz znanja za učence, dijake in študente. Društva in zveze na razpis prav tako ne morejo prijaviti projektov: – povezanih s strokovnim izpopolnjevanjem strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju, – povezanih z izvedbo kongresov, simpozijev, seminarjev ali sejemskih dejavnosti, – povezanih z izdajo knjig in periodike, – ki se nanašajo na redno delo strokovnih delavcev v VIZ (npr. učna pomoč učencem/dijakom). Razpis ne velja za projekte ter društva in zveze s področja športne dejavnosti. b) Vloga na razpis mora vsebovati: – izpolnjena prijavna obrazca A in B, – fotokopijo akta o registraciji zveze društev oziroma društva; fotokopija ne sme biti starejša od enega leta, – fotokopijo temeljnega akta društva oziroma zveze društev. 4. Merila za izbiro prejemnikov sredstev Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Točkovnik za dodelitev sredstev Vrednost točke se določi tako, da se vrednost razpisnih sredstev deli s seštevkom vseh točk, dobljenih pri vrednotenju na javni razpis prijavljenih projektov, ki izpolnjujejo pogoje za sofinanciranje. Ministrstvo bo sofinanciralo projekte, ki bodo zbrali več kot 60% mogočih točk oziroma od 112 do 185 točk. Postopek in merila za izbiro prejemnikov sredstev so sestavni del razpisne dokumentacije in so dosegljivi na spletni strani, navedeni v 12. točki tega razpisa. 5. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa Okvirna višina sredstev javnega razpisa znaša 25,000.000 SIT, od tega v letu 2006 predvidoma 9,000.000 SIT, v letu 2007 pa 16,000.000 SIT. Višino sredstev za izbrani projekt določi komisija ob upoštevanju razpoložljivih proračunskih sredstev, števila izbranih projektov in glede na merila, opredeljena v razpisni dokumentaciji. Ministrstvo bo sofinanciralo posamezni projekt največ do 50% njegove predvidene vrednosti, vendar ne več kot 600.000 SIT. 6. Določitev obdobja, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva: dodeljena sredstva morajo biti porabljena do 30. 6. 2007, v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna. 7. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev, način predložitve vlog ter opremljenost vlog Rok za predložitev vlog in način predložitve: ne glede na način dostave morajo vloge prispeti v zapečateni ovojnici v vložišče Ministrstva za šolstvo in šport na naslov: Ministrstvo za šolstvo in šport, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana, najkasneje do srede, 26. 4. 2006, do 12. ure. Opremljenost vloge: Vlogo je treba poslati v zaprti ovojnici, na kateri mora biti: – vidna označba: » Ne odpiraj – Prijava na razpis za sofinanciranje projektov društev in zvez društev v šolskem letu 2006/2007«, – naslov naročnika (Ministrstvo za šolstvo in šport, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana), – naslov prijavitelja. V vsaki pošiljki je lahko vloga le za en projekt. Nepravočasnih in nepravilno opremljenih vlog komisija ne bo obravnavala in bodo vrnjene prijavitelju. 8. Datum odpiranja pravočasno prispelih vlog za dodelitev sredstev Postopek javnega razpisa in odpiranje pravočasno prispelih vlog vodi strokovna komisija. Odpiranje vlog bo v četrtek, 4. 5. 2006. Zaradi pričakovanega velikega števila vlog njihovo odpiranje ne bo javno. 9. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa: prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni v 60 dneh od dneva odpiranja vlog. 10. Preveritev utemeljenosti izbire: prijavitelj, ki meni, da izpolnjuje pogoje in merila iz javnega razpisa in da mu razpisana sredstva neupravičeno niso bila dodeljena, lahko v 8 dneh od prejema obvestila o izbiri vloži pritožbo na Ministrstvo za šolstvo in šport. V pritožbi mora natančno opredeliti razloge, zaradi katerih jo vlaga. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila za izbiro končnih prejemnikov. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi prijavitelji. O pritožbi odloči minister v 15 dneh s sklepom. 11. Razpisna dokumentacija vsebuje: – besedilo razpisa, – postopek in merila za izbiro projektov, – vzorec pogodbe, – obrazec A (prijavni obrazec), – obrazec B (izjave), – obrazec C (vmesno poročilo), – obrazec D (končno poročilo), – obrazec E (zahtevek za izplačilo za leto 2006), – obrazec F (zahtevek za izplačilo za leto 2007). 12. Kraj, kjer lahko zainteresirani dobijo razpisno dokumentacijo Razpis in razpisna dokumentacija bosta od dneva objave razpisa v Uradnem listu RS na voljo na spletni strani Ministrstva za šolstvo in šport (http://www.mss.gov.si). Za vse dodatne informacije lahko zainteresirani zaprosijo po elektronski pošti na naslov Alenka.Pavlovec@gov.si med 5. 4. 2006 in 20. 4. 2006.

AAA Zlata odličnost