Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2006 z dne 31. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2006 z dne 31. 3. 2006

Kazalo

1426. Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2005, stran 3628.

Na podlagi 13. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 56/98, 89/99 in 90/05) in 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 23. 3. 2006 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2005
1.
Sprejme se zaključni račun proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2005.
Proračun Mestne občine Nova Gorica izkazuje v obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2005 naslednje podatke:
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV:
+--------+-----------------+
|Prihodki|7.822.759.698 SIT|
|    |         |
+--------+-----------------+
|Odhodki |7.529.953.316 SIT|
|    |         |
+--------+-----------------+
|Razlika | 292.806.382 SIT|
|    |         |
+--------+-----------------+
 
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB:
Prilivi
+--------------------------------------------------+--------------+
|– prejeta vračila danih posojil          |18.657.154 SIT|
|                         |       |
+--------------------------------------------------+--------------+
|– sred. pridobljena s prodajo kapit. deležev   |       |
|                         |39.089.400 SIT|
+--------------------------------------------------+--------------+
|– sredstva kupnin iz privatizacije        |25.328.365 SIT|
|                         |       |
+--------------------------------------------------+--------------+
|                         |       |
|Odlivi                      |       |
+--------------------------------------------------+--------------+
|– povečanje kapital. deležev v privatnih podjetjih|       |
|                         |  500.000 SIT|
+--------------------------------------------------+--------------+
|– povečanje namenskega premoženja v javnih skladih|       |
|                         |52.100.000 SIT|
+--------------------------------------------------+--------------+
|                         |       |
|Razlika                      |30.474.919 SIT|
+--------------------------------------------------+--------------+
 
RAČUN FINANCIRANJA:
+------------------------------------------+--------------+
|– zadolževanje              |     0 SIT|
|                     |       |
+------------------------------------------+--------------+
|– odplačilo dolga             |     0 SIT|
|                     |       |
+------------------------------------------+--------------+
|Razlika                  |     0 SIT|
|                     |       |
+------------------------------------------+--------------+
|                     |       |
|Prenesena sredstva na računih iz leta 2004|       |
|                     |90.069.278 SIT|
+------------------------------------------+--------------+
2.
Sredstva na računu na dan 31. 12. 2005 v višini 413.350.579 SIT se prenesejo v leto 2006. Od tega znašajo namenska sredstva takse za obremenjevanje okolja 71.613.700 SIT ter namenska investicijska sredstva iz državnega proračuna 15.961.450 SIT.
3.
Sklad proračunske rezerve Mestne občine Nova Gorica izkazuje od 1. 1. do 31. 12. 2005 naslednje spremembe:
+---------------------------------------+--------------+
|Prihodki                |36.179.573 SIT|
|                    |       |
+---------------------------------------+--------------+
|Odhodki                |12.799.556 SIT|
|                    |       |
+---------------------------------------+--------------+
|Razlika                |23.380.017 SIT|
|                    |       |
+---------------------------------------+--------------+
|                    |       |
|Prenos sredstev na računu iz leta 2004 |23.938.256 SIT|
+---------------------------------------+--------------+
|Razlika na računu za prenos v leto 2006|47.318.272 SIT|
|                    |       |
+---------------------------------------+--------------+
4.
Sestavni del tega odloka so bilanca prihodkov in odhodkov proračuna, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.
5.
Ta odlok začne veljati z dnem objave v uradnih objavah – Uradni list Republike Slovenije.
Št. 410-1/2006
Nova Gorica, dne 23. marca 2006
Podžupan
Mestne občine Nova Gorica
Tomaž Vuga l.r.

AAA Zlata odličnost