Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2006 z dne 31. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2006 z dne 31. 3. 2006

Kazalo

SV 166/06 Ob-9490/06 , Stran 2528
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Borisa Pavlina iz Krškega, CKŽ št. 9, opr. št. SV - 166/06 z dne 29. 3. 2006, je bilo stanovanje št. 15 v četrtem nadstropju, skupaj s kletjo v skupni izmeri 73,27 m2, ki se kot posamezna dela nahajata v stanovanjski stavbi v Krškem, Cesta 4. Julija 48, stoječi na parc. št. 420.S k.o. Stara vas, Okrajnega sodišča v Krškem, last zastaviteljev Djonlić Djulage, EMŠO 1607960181943, in Djonlić Ružice, EMŠO 1501968125012, oba stanujoča Pod Goro 8, 8270 Krško, vsakega do ene polovice, na podlagi notarskega zapisa kupne pogodbe z dne 9. 3. 2006, opr. št. SV 124/06, zastavljeno v korist upnice Nove Ljubljanske banke d.d. Ljubljana, Trg Republike 2, 1000 Ljubljana, matična št. 5860571, za zavarovanje denarne terjatve v višini 23.400 EUR glavnice, s pogodbeno obrestno mero, ki je za redne in interkalarne obresti vsota Euriborja in fiksnega pribitka v višini 2,65% letno, ev. zamudnimi obrestmi v višini 8% ter ostalimi stroški in pripadki, s končnim rokom vračila 31. 3. 2026.

AAA Zlata odličnost