Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2006 z dne 31. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2006 z dne 31. 3. 2006

Kazalo

Št. 1002-36/2006 Ob-9314/06 , Stran 2516
Ministrstvo za gospodarstvo, Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino objavlja javni natečaj za uradniško delovno mesto višji svetovalec v Sektorju za pravna vprašanja. Naloge na tem delovnem mestu se opravljajo v nazivu Višji svetovalec III, II in I. Uradnik bo naloge opravljal v nazivu višji svetovalec III. Za zasedbo delovnega mesta morajo kandidati izpolnjevati naslednje pogoje: – najmanj visoka strokovna izobrazba pravne smeri, – najmanj 5 let delovnih izkušenj oziroma 3 leta in 4 mesece, če ima kandidat univerzitetno izobrazbo, – osnovna raven znanja angleškega jezika, – državni izpit iz javne uprave in – državni pravniški izpit. Poleg navedenih pogojev morajo kandidati izpolnjevati še splošne pogoje, ki jih urejata Zakon o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št. 42/02) in drugi odstavek 88. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 35/05-uradno prečiščeno besedilo in 113/05, v nadaljevanju: ZJU). V skladu s prvim odstavkom 89. člena ZJU lahko na delovno mesto kandidirajo tudi kandidati, ki nimajo opravljenega državnega izpita iz javne uprave, pod pogojem, da bodo v primeru izbora na delovno mesto, navedeni izpit opravili najpozneje v enem letu od sklenitve delovnega razmerja. V primeru, da ima kandidat opravljen pravniški državni izpit ali drug strokovni izpit, se mu v skladu s prvim odstavkom 167. člena ZJU prizna del državnega izpita iz javne uprave, ki vsebinsko ustreza že opravljenemu izpitu. Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z naslednjimi znanji in izkušnjami: – poznavanje področja ravnanja z dokumentarnim gradivom ter – poznavanje področja evidenc plačil pristojbin in taks. Delovne naloge izbranega kandidata bodo: – sodelovanje pri oblikovanju sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv s področja intelektualne lastnine, – samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in drugih zahtevnih gradiv, – vodenje in odločanje v zahtevnih upravnih postopkih, – vodenje najzahtevnejših upravnih postopkov, – organiziranje in sodelovanje pri delu poravnalnega sveta mediatorjev ter – samostojno opravljanje drugih zahtevnejših nalog pravne narave. Kandidati morajo vlogi priložiti naslednja dokazila: – fotokopije potrdil oziroma diplom o pridobljeni dodiplomski ali podiplomski izobrazbi, – fotokopijo potrdila o državljanstvu, – fotokopijo delovne knjižice, iz katere je razvidna delovna doba, – fotokopijo dokazila o opravljenem državnem izpitu izjavne uprave (če ga kandidat ima), – pisno izjavo kandidata, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – pisno izjavo kandidata, da zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, – fotokopijo dokazila o osnovnem znanju angleškega jezika in – fotokopijo dokazila o opravljenem državnem pravniškem izpitu. Vsa dokazila morajo biti v slovenskem jeziku oziroma v overjenem prevodu v slovenski jezik. Izbrani kandidat bo moral predložiti tudi: – potrdilo o nekaznovanosti, ki ga izdaja Ministrstvo za pravosodje; – potrdilo, da ni v kazenskem postopku, ki ga izdaja krajevno pristojno sodišče. Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim delovnim časom. Delo bo opravljal na sedežu Urada Republike Slovenije za intelektualno lastnino, Kotnikova 6, Ljubljana. Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z zahtevanimi dokazili o izpolnjevanju pogojev, kratkim življenjepisom in opisom dosedanjih delovnih izkušenj v 8 dneh po objavi javnega natečaja na naslov: Ministrstvo za gospodarstvo, Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino, Kotnikova 6, 1000 Ljubljana, v zaprti ovojnici, z oznako »Za javni natečaj-delovno mesto pod šifro 36«. Dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja dobite po tel. 01/478-31-80 (Mojca Pečar). Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v 8 dneh po končanem izbirnem postopku. V besedilu natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

AAA Zlata odličnost