Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2006 z dne 31. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2006 z dne 31. 3. 2006

Kazalo

Št. 100-5/2006 Ob-9151/06 , Stran 2508
Ministrstvo za okolje in prostor, Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 35/05 – uradno prečiščeno besedilo/ZJU-UPB1, 62/05 – odl. US: U-I-294/04-15, 75/05 – odl. US: U-I-90/05-13, 113/05 in 21/06 – odl. US: U-I-343/04-11) objavlja javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta: 1. gradbeni inšpektor (1 delovno mesto v Kranju in 1 delovno mesto v Ljubljani). Javni uslužbenec bo naloge opravljal v nazivu gradbeni inšpektor III. Naloge, ki se opravljajo na tem delovnem mestu so: – opravljanje inšpekcijskega nadzorstva na področju graditve objektov, – vodenje postopkov in izrekanje ukrepov v skladu z zakonom o graditvi objektov, zakonom o inšpekcijskem nadzoru, zakonom o splošnem upravnem postopku in drugimi predpisi, – izvajanje ukrepov v skladu z zakonom o prekrških, – vlaganje kazenskih ovadb za kazniva dejanja, – samostojno oblikovanje poročil o stanju na področju dela, – vodenje predpisanih in internih evidenc s področja nadzora ter – nudenje strokovne pomoči. Pogoji za opravljanje dela: – najmanj visoka strokovna izobrazba gradbene ali arhitekturne smeri, – najmanj 3 leta delovnih izkušenj s področja graditve objektov za kandidate z univerzitetno izobrazbo oziroma 5 let delovnih izkušenj s področja graditve objektov za kandidate z visoko strokovno izobrazbo, – strokovni izpit za inšpektorja, – državni izpit iz javne uprave, – vozniški izpit B kategorije, – aktivno/višje znanje slovenskega jezika. Kandidati/ke morajo izpolnjevati tudi splošne pogoje iz drugega odstavka 88. člena Zakona o javnih uslužbencih. K prijavi morajo kandidati/ke predložiti naslednja dokazila: – fotokopijo diplome, – fotokopijo delovne knjižice, iz katere je razvidna delovna doba, – fotokopijo potrdila o državljanstvu, – fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave, – fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu za inšpektorja, – fotokopijo vozniškega dovoljenja, – potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje, – potrdilo krajevno pristojnega sodišča o tem, da zoper kandidata/ko ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee. Potrdili iz sedme in osme alinee prejšnjega odstavka ob prijavi nadomesti izjava kandidata/ke, da ni bil/a pravnomočno obsojen/a zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da ni bil/a obsojen/a na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev ter, da zoper kandidata/ko ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Potrdili bo izbrani/a kandidat/ka predložil/a pred sklenitvijo delovnega razmerja. Za delovno mesto lahko kandidirajo tudi osebe, ki nimajo opravljenega predpisanega izpita, pod pogojem, da najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega razmerja opravijo ustrezen manjkajoči izpit. Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom. Obravnavali bomo samo pravočasne in popolne vloge. Nepopolne vloge ne bodo uvrščene v izbirni postopek. Natečajna komisija bo v izbirnem postopku presojala strokovno usposobljenost kandidatov na podlagi podane vloge, dokazil in ustnega razgovora. Kandidate/ke vabimo, da pošljejo pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju splošnih in posebnih pogojev ter kratkim življenjepisom v roku 8 dni po objavi na spletni strani Ministrstva za javno upravo na naslov: Ministrstvo za okolje in prostor, Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor, Oddelek za organizacijo in kadre, Dunajska cesta 47, 1000 Ljubljana. Kandidate/ke bomo o izbiri pisno obvestili v roku 8 dni po opravljeni izbiri. Za dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja pokličite 01/420-44-98 (Suzana Bregar).

AAA Zlata odličnost