Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2006 z dne 31. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2006 z dne 31. 3. 2006

Kazalo

SV 453/2006 Ob-9409/06 , Stran 2527
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca iz Maribora, opr. št. SV 453/2006 z dne 24. 3. 2006, je bila nepremičnina, stanovanje številka 16, v III. nadstropju v skupni izmeri 59,28 m2, stanovanjskega bloka v Mariboru, Ulica herojev Mašere in Spasića 008, zgrajenem na parceli številka 1340/1, katastrska občina Pobrežje, ki je last solidarnih dolžnikov in zastaviteljev Perko Roberta, EMŠO 1304976500698, stanujočega Dogoše, Svenškova ulica 018 in Nataše Kukovec, EMŠO 1904978505295, stanujoče Zgornji Duplek 016 B, za vsakega do 1/2 od celote, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 20. 3. 2006, sklenjene s prodajalcema Lendero Borutom in Andrejo Ramuta, poročeno Lendero, zastavljena v korist upnice Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana, Šmartinska 140, Ljubljana, matična številka 5446546, za zavarovanje denarne terjatve v višini 54.750 CHF s pripadki, v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije za CHF na dan plačila oziroma izterjave, pri čemer je končni rok zapadlosti terjatve dne 31. 3. 2016.

AAA Zlata odličnost