Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2006 z dne 31. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2006 z dne 31. 3. 2006

Kazalo

Ob-9132/06 , Stran 2495
1. Predmet razpisa je sofinanciranje raziskovalnih nalog v osnovnih šolah v šolskem letu 2005/06. 2. Splošni in posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji prijav na javni razpis Upravičeni vlagatelji prijav po tem razpisu so osnovne šole Mestne občine Novo mesto. Raziskovalne naloge, ki jih bodo osnovne šole prijavile na ta razpis, morajo biti izvedene v šolskem letu 2005/2006. Prijavljene raziskovalne naloge morajo izdelati učenci pod ustreznim strokovnim mentorstvom. Vlagatelji lahko kandidirajo le s tistimi raziskovalnimi nalogami, za katere nimajo v zadostni meri zagotovljenih drugih finančnih sredstev. Vsako raziskovalno nalogo prijavijo na prijavnem obrazcu. Za vse prijavljene raziskovalne naloge izpolnijo zbirni obrazec. Upravičeni vlagatelj lahko z isto raziskovalno nalogo kandidira samo na en javni razpis MO Novo mesto. 3. Merila za sofinanciranje raziskovalnih nalog Prijavljene raziskovalne naloge bodo ovrednotene na podlagi meril, ki so odvisna od: – teme za raziskovalno nalogo, – števila predmetnih področij vključenih v raziskovalno nalogo, – števila izvajalcev, – časa izvajanja, – tega kje se je naloga izvajala, – tega kje je bila predstavljena in – dosežkov. Podrobneje so merila predstavljena v razpisni dokumentaciji. 4. Okvirna višina razpisanih sredstev za raziskovalne naloge v osnovnih šolah za leto 2006 je 500.000 SIT. 5. Rok porabe dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2006. 6. Rok za predložitev vloge in način predložitve Vloge na razpis morajo biti oddane na naslov: Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, do vključno 18. 8. 2006, ali najpozneje ta dan poslane po pošti kot priporočena pošiljka, v zaprti ovojnici z oznako na prvi strani »Ne odpiraj – Vloga na razpis za raziskovalne naloge v OŠ«, na zadnji strani ovojnice pa mora biti navedeno ime in naslov vlagatelja. Vloge, ki ne bodo oddane na obrazcih MO Novo mesto, ki so sestavni del razpisne dokumentacije, ali ne bodo ustrezale razpisnim pogojem, ne bodo obravnavane. Nepravočasno oddanih vlog komisija ne bo upoštevala. 7. Datum odpiranja vlog: odpiranje vlog, ki ga vodi strokovna komisija, ne bo javno in se bo izvajalo tretji delovni dan po zaključku razpisa. V primeru nepopolno izpolnjenih vlog bo strokovna komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog vlagatelje pozvala, da vlogo v roku 8 dni dopolnijo. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji v 8 dneh ne dopolnijo, se zavrže. Komisija za pomanjkljive podatke v prijavnih obrazcih ne bo zahtevala dopolnitve podatkov, temveč bo na podlagi meril ocenila samo znane podatke, navedene v prijavnem obrazcu za posamezno raziskovalno nalogo. 8. Izid razpisa: vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najpozneje v 60 dneh po zaključku razpisa. 9. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo upravičenim vlagateljem poslana po pošti, sicer pa jo lahko dobijo na Oddelku za družbene dejavnosti MO Novo mesto, Seidlova cesta 1, ali na spletni strani MO Novo mesto www.novomesto.si. 10. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani po tel. 39-39-254 (Tončka Novak).

AAA Zlata odličnost