Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2006 z dne 31. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2006 z dne 31. 3. 2006

Kazalo

SV 461/06 Ob-9494/06 , Stran 2529
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Brede Horvat iz Maribora, opr. št. SV 461/06 z dne 29. 3. 2006, je bila nepremičnina – dvosobno stanovanje z oznako S1/5-4 v izmeri 51,61 m2, v 5. nadstropju, s pripadajočo kletno shrambo z isto oznako velikosti 2,90 m2, v prvi podzemni kletni etaži, kar vse se nahaja v večstanovanjski stavbi na naslovu Cankarjeva ulica 6 A, 2000 Maribor, zgrajeni na parceli številka 1208/2 katastrska občina Maribor – grad, last zastaviteljice Marije Gavez, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 15. 3. 2000 in 1. dodatka h kupoprodajni pogodbi z dne 21. 11. 2000, sklenjenima med njo kot kupcem in Komunaprojekt družba za projektiranje, urbanizem, inženiring in posredovanje d.d. in Gradis Inženiring d.d., kot prodajalcema; zastavljena v korist upnice Raiffeisenbank Eibiswald – St. Oswald, registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung (registrirana zadruga z omejenim jamstvom), s sedežem Hauptstrasse 85, 8552 Eibiswald, Republika Avstrija, enolična identifikacijska številka 1870793, za zavarovanje denarne terjatve prej navedene upnice do dolžnika Edija Firm, rojenega 28. 7. 1950 in do dolžnice Stanke Firm Gavez, rojene 28. 6. 1957, oba stanujoča Maistrova ulica 14, 2000 Maribor, in sicer v višini 42.200 EUR s pripadki ter z zapadlostjo najkasneje do vključno 20. 4. 2021.

AAA Zlata odličnost