Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2006 z dne 31. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2006 z dne 31. 3. 2006

Kazalo

Št. 11010-5/2006/1 Ob-9092/06 , Stran 2462
1. Predmet razpisa: razpis se objavlja za subvencioniranje šolnin za nadaljnje izobraževanje učiteljev, vzgojiteljev in drugih strokovnih delavcev zaposlenih v javnih vrtcih in šolah, ki so študijskem letu 2005/06 vpisani v 2., 3. ali 4. letnik univerzitetnega oziroma visokošolskega strokovnega programa izrednega študija. 2. Pogoji za kandidiranje: na razpis lahko kandidira strokovni delavec zaposlen v vzgoji in izobraževanju, ki je v študijskem letu 2005/06 vpisan v 2., 3. ali 4. letnik univerzitetnega oziroma visokošolskega strokovnega programa izrednega študija. Z izrednim študijem si pridobiva izobrazbo, ki je predpisana za opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela v javnem vrtcu oziroma šoli, določeno z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 98/05 – UPB4) ter pravilniki o smeri in stopnji strokovne izobrazbe strokovnih delavcev. Izobraževanje delavca bo zavod, kjer je zaposlen, omogočal v skladu s svojimi možnostmi, njegova šolnina za študijsko leto 2005/06 pa ni financirana iz drugih javnih sredstev. 3. Ministrstvo za šolstvo in šport bo podelilo: a) največ 30 subvencij šolnine za študijski program razredni pouk, b) največ 15 subvencij šolnine za študijski program glasbene pedagogike oziroma študijski program inštrumenti, c) največ 15 subvencij šolnine za študijski program matematika in…, d) največ 15 subvencij šolnine za študijski program angleški jezik s književnostjo in…, e) največ 20 subvencij šolnine za študijski program angleščine in književnosti, po programu izrednega diferencialnega študija, f) preostale subvencije šolnin do porabe razpoložljivih razpisanih sredstev bodo porazdeljene med kandidate na drugih študijskih smereh univerzitetnih oziroma visokošolskih strokovnih programih izrednega študija, ki niso vključene v točke 4a, 4b, 4c, 4d in 4e. 4. Merila izbora V primeru, da bo kandidatov v okviru razpisanih študijskih programov pod točko 4a, 4b, 4c, 4d ter 4e več kot je razpisanih sredstev, bo Komisija za študijske pomoči, ki bo vodila postopek izbire, pri podelitvi upoštevala boljši poprejšnji študijski uspeh kandidata. Ta bo izračunan kot povprečje do 30. 9. 2005 doseženih ocen: – na študijski smeri, za katero želi kandidat pridobiti subvencijo pri kandidatih, ki so bili na isti študijski smeri vpisani vsaj v preteklem študijskem letu, – na študijski smeri, na podlagi katere se je kandidat po prekinitvi oziroma nadaljevanju študija prvič vpisal na študijsko smer za katero želi pridobiti subvencijo. V izračunu povprečne ocene se ne bodo upoštevale prejete morebitne ocene, ki jih je kandidat prejel do 30. 9. 2005, če so to ocene za letnik za katerega kandidira na razpis in so hkrati del tekočega študijskega leta. 5. Okvirna višina razpoložljivih sredstev, ki se dodeljujejo na podlagi tega javnega razpisa, je 36,418.722 SIT. Predvidena subvencija šolnine za posameznega prejemnika bo 350.000 SIT, pri čemer lahko ta predstavlja največ 80% šolnine za tekoči letnik študija prejemnika za katerega se prijavlja na razpis. Če znesek predvidene subvencije presega 80% šolnine za tekoči letnik študija prejemnika za katerega se prijavlja na razpis, predstavlja znesek subvencije prejemnika 80% te šolnine. 6. Vloga poslana na ta razpis mora vsebovati: a) izpolnjen in podpisan obrazec za prijavo na razpis za pridobitev subvencije šolnine v študijskem letu 2005/06, dosegljiv na spletni strani Ministrstva za šolstvo in šport http://www.mss.sigov.si/index.php?id=454 ali osebno med delovnim časom pri Službi za razvoj kadrov v šolstvu Ministrstva za šolstvo in šport, Kotnikova 38, Ljubljana, b) izjavo zavoda, ki se zavezuje, da bo v skladu s 55a. členom Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (Ur. l. RS, št. 52/94, 49/95, 34/96, 51/98, 28/99, 39/00, 56/01, 64/01, 56/02) zaposlenemu omogočil izobraževanje v skladu s svojimi možnostmi, c) uradno potrdilo fakultete ali overjeno fotokopijo indeksa o vseh do sedaj opravljenih izpitih oziroma drugih obveznostih na študijski smeri za katero želi kandidat pridobiti subvencijo oziroma na študijski smeri, na podlagi katere se je kandidat po prekinitvi oziroma nadaljevanju študija prvič vpisal na študijsko smer za katero želi pridobiti subvencijo, č) uradno potrdilo o vpisu v študijsko leto 2005/2006, d) dokazilo o višini šolnine za tekoči letnik (fotokopija položnice ali potrdilo fakultete o višini šolnine v študijskem letu 2005/06). 7. Pogodbene obveznosti, ki izhajajo iz tega razpisa bodo izplačane iz sredstev proračuna za leto 2006, PP 7153 – izobraževanje učiteljev in konta 4119 – drugi transferi posameznikom. 8. Rok za oddajo prijav je do vključno 18. 4. 2006. Prijave na predpisanem obrazcu z vsemi predpisanimi prilogami iz 6. točke morajo biti poslane priporočeno po pošti na naslov: Ministrstvo za šolstvo in šport, Služba za razvoj kadrov v šolstvu, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana. Prijave morajo biti poslane v zaprti ovojnici, z označenim imenom, priimkom in naslovom kandidata ter vidno označbo »Ne odpiraj-Vloga na javni razpis za študijske pomoči 2005/06«. Prijava se šteje za pravočasno, če je bila oddana priporočeno po pošti na zadnji dan roka za oddajo prijav, t.j. 18. 4. 2006. 9. Odpiranje vlog bo potekalo 21. 4. 2006 v prostorih ministrstva in ne bo javno. Obravnavane bodo le pravočasno prispele in ustrezno označene (glej 8. točko) ovojnice. O dodelitvi sredstev bo odločil minister za šolstvo in šport, ki bo odločal tudi o morebitnih pritožbah. Kandidati bodo o dodelitvi sredstev pisno obveščeni v 30 dneh od poteka roka za oddajo vlog. 10. Razpisno dokumentacijo, ki obsega razpis, obrazec za prijavo na razpis ter vzorec pogodbe, kandidati dobijo na spletnem naslovu ministrstva: http://www.mss.sigov.si/index.php?id=454 ali osebno med delovnim časom v Službi za razvoj kadrov v šolstvu Ministrstva za šolstvo in šport, Kotnikova 38, Ljubljana. Za dodatne informacije lahko pokličete Ivanko Debeljak, tel. 01/478-42-28.

AAA Zlata odličnost