Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2006 z dne 31. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2006 z dne 31. 3. 2006

Kazalo

Št. 161/06 Ob-8793/06 , Stran 2489
Zaporedna št. 1 Parc. št. 14.S stanovanjska stavba v izmeri 608 m2, vpisana pri vl. št. 7, k.o. Kanji Dol, vrednost nepremičnine znaša 1,050.000 SIT, 20% DDV znaša 210.000 SIT, kar pomeni, da znaša pogodbena vrednost nepremičnine 1,260.000 SIT oziroma 5.257,89 EUR. Zaporedna št. 2 Parc. št. 3108 njiva v izmeri 2101 m2, vpisana pri vl. št. 1501, k.o. Vipavski Križ, zemljišče je po planu stavbno zemljišče, vrednost zemljišča znaša 9,013.290 SIT, 20% DDV znaša 1,802.658 SIT, kar pomeni, da znaša pogodbena vrednost zemljišča 10,815.948 SIT oziroma 45.134,15 EUR. Zaporedna št. 3 Parc. št. 472 neplodno v izmeri 1055 m2, travnik v izmeri 1322 m2 in travnik v izmeri 5453 m2, vpisana pri vl. št. 667, k.o. Prekopa, zemljišče je po planu stavbno zemljišče, vrednost zemljišča znaša 15,660.000 SIT, 20% DDV znaša 3,132.000 SIT, kar pomeni, da znaša pogodbena vrednost zemljišča 18,792.000 SIT oziroma 78.417,63 EUR. Zaporedna št. 4 Parc. št. 468/4 travnik v izmeri 4499 m2, vpisana pri vl. št. 667, k.o. Prekopa, zemljišče je po planu stavbno zemljišče, vrednost zemljišča znaša 8,998.000 SIT, 20% DDV znaša 1,799.600 SIT, kar pomeni, da znaša pogodbena vrednost zemljišča 10,797.600 SIT oziroma 45.057,59 EUR. Za preračunavanje označene pogodbene vrednosti za zemljišča v evrih je uporabljen centralni paritetni tečaj (1 evro = 239,640 SIT). Na razpisu lahko sodelujejo pravne osebe s sedežem v RS, fizične osebe državljani RS in tujci, pod pogoji, ki jih določa zakon ali mednarodna pogodba, ki jo ratificira Državni zbor Republike Slovenije. Fizične osebe morajo ponudbi priložiti potrdilo o državljanstvu, pravne osebe pa izpis iz sodnega registra, ki ni starejši od 30 dni. Ponudbe z navedbo cene morajo prispeti na naslov: Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, Dunajska 58, Ljubljana, najkasneje do 14. 4. 2006, do 12. ure. Na kuverti mora biti pod naslovom vidna (poudarjena) oznaka, z navedbo »Ponudba za nakup stavbnega zemljišča – pod zap. št. _____ – Ne odpiraj.« Interesenti morajo v roku za oddajo vplačati varščino v višini 20% od izklicne cene na račun Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS, št. 01100-6030960677 pri Upravi RS za javna plačila, s sklicevanjem na št. 77-4/2006 za javni razpis. Ponudnikom, ki na razpisu ne bodo uspeli, bo vplačani znesek brezobrestno vrnjen v petih dneh po odpiranju javnih ponudb. Prednost pri izbiri bo imel tisti ponudnik, ki bo ponudil najvišjo ceno. V skladu z Uredbo o določitvi objektov in okolišev, ki so posebnega pomena za obrambo in ukrepih za njihovo varovanje (Ur. l. RS, št. 7/99, 67/03), bo moral izbrani ponudnik pod zap. št. 2 pridobiti tudi soglasje pristojne organizacijske enote Ministrstva za obrambo, ker je zemljišče v katastrski občini, ki so navedene v uredbi. Izbrani ponudnik mora podpisati kupoprodajno pogodbo najpozneje v 15 dneh po prejemu pisnega obvestila, da je izbran kot najugodnejši ponudnik, kupnino pa mora plačati v celoti najkasneje v 8 dneh po podpisu kupoprodajne pogodbe, pri čemer se položena varščina všteje v kupnino. Če kupec v zgoraj določenem roku ne podpiše kupoprodajne pogodbe ali če ne plača celotne kupnine, varščina zapade in velja, da je odstopil od pogodbe. Stroške vpisa nepremičnine v zemljiško knjigo in druge morebitne stroške plača kupec. Ponudbe, ki bodo nižje od izklicne cene, ali ki bodo prispele po preteku razpisnega roka ali s pogoji v nasprotju s tem razpisom in ponudb, za katere ne bo vplačana varščina, se ne bodo upoštevale. Nepremičnine so naprodaj po načelu »videno – kupljeno«. Pri komisijskem odpiranju ponudb, ki bo dne 20. 4. 2006 ob 13. uri, na sedežu Sklada, Dunajska 58, Ljubljana, lahko sodelujejo tudi ponudniki ali njihovi pooblaščenci s pisnim pooblastilom. Ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni. Interesenti lahko dobijo dodatne informacije in si ogledajo razpoložljivo dokumentacijo po predhodnem dogovoru (tel. 01/434-11-00).

AAA Zlata odličnost