Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2006 z dne 31. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2006 z dne 31. 3. 2006

Kazalo

Ob-9316/06 , Stran 2517
Na podlagi 56. člena in v skladu s prvim odstavkom 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, 56/02, 23/05, 35/05 – uradno prečiščeno besedilo, 113/05), Mestna občina Murska Sobota objavlja javni natečaj za prosto delovno mesto višji svetovalec župana m/ž v Uradu župana za pravne zadeve in odnose z javnostjo. Delovno mesto višji svetovalec je uradniško delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivih III., II. in I. Uradnik bo naloge opravljal v nazivu višji svetovalec III. Delovno razmerje bo sklenjeno za nedoločen čas, s polnim delovnim časom. Kandidati morajo poleg z zakonom predpisanih pogojev izpolnjevati tudi še naslednje pogoje: – biti morajo državljani Republike Slovenije; – imeti morajo najmanj visoko strokovno izobrazbo pravne smeri; – najmanj 5 let delovnih izkušenj; – opravljen državni izpit iz javne uprave; – opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka; – aktivno morajo obvladati uradni jezik; – ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev; – ne smejo biti v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee. Delovne naloge: – sodelovanje pri oblikovanju sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv; – samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in drugih zahtevnih gradiv; – vodenje najzahtevnejših upravnih postopkov; – samostojno opravljanje drugih zahtevnejših nalog z delovnega področja; – pravne zadeve; – odnosi z javnostjo. K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja pisna dokazila: – fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije; – overjeno fotokopijo dokazila o izobrazbi; – fotokopijo delovne knjižice iz katere je razvidna delovna doba; – fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu; – potrdilo o nekaznovanosti ali pisna izjava kandidata; – potrdilo krajevno pristojnega sodišča ali pisna izjava kandidata, da ni v kazenskem postopku. Predpisane delovne izkušnje se zmanjšajo za tretjino, v primeru, da ima kandidat univerzitetno ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem. Kandidat, ki nima ustreznega strokovnega izpita za imenovanje v naziv, ga mora opraviti najkasneje v enem letu od imenovanja, strokovni izpit iz upravnega postopka pa v čim krajšem času. Izbrani kandidat, ki bo predložil pisno izjavo, bo moral potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo, da ni v kazenskem postopku, predložiti pred imenovanjem v naziv. Izbrani kandidat bo delo opravljal na sedežu Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota. Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati pošljejo na naslov: Mestna občina Murska Sobota, z označbo »javni natečaj – višji svetovalec v Uradu župana«, v roku 8 dni od dneva objave v Uradnem listu RS oziroma od dne objave pri Zavodu za zaposlovanje RS ter objave na spletni strani ministrstva, pristojnega za upravo. Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v petnajstih dneh po izbiri. Informacije o izvedbi javnega natečaja dobite vsak delovni dan od 8. do 9. ure na tel. 02/525-16-72. V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

AAA Zlata odličnost