Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2006 z dne 31. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2006 z dne 31. 3. 2006

Kazalo

Ob-9134/06 , Stran 2496
1. Predmet razpisa je sofinanciranje sodelovanja pri pripravi novih oziroma prenovi obstoječih višješolskih strokovnih programov in/ali modulov in/ali izbirnih predmetov v študijskem letu 2005/06. 2. Splošni in posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji prijav na javni razpis Upravičeni vlagatelji prijav po tem razpisu so srednje šole Mestne občine Novo mesto, v okviru katerih delujejo višje strokovne šole kot organizacijske enote. Vlagatelji se na razpis prijavijo tako, da izpolnijo prijavni in zbirni obrazec, ter priložijo: – konzorcijsko pogodbo ali ustrezno potrdilo Ministrstva za šolstvo in šport, iz katere oziroma katerega je razvidno pri pripravi oziroma prenovi katerega višješolskega programa ali modula ali izbirnega predmeta je sodelovala posamezna višja strokovna šola. 3. Merila za sofinanciranje Prijave bodo ocenjene oziroma ovrednotene na podlagi naslednjih meril: – vsako sodelovanje pri pripravi oziroma prenovi različnih višješolskih strokovnih programov ali pri pripravi oziroma prenovi različnih modulov 100 točk, – vsako sodelovanje pri pripravi oziroma prenovi različnih izbirnih predmetov 50 točk. 4. Okvirna višina razpisanih sredstev za leto 2006 je 1,300.000 SIT. 5. Rok porabe dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2006. 6. Rok za predložitev vloge in način predložitve Vloge na razpis morajo biti oddane na naslov: Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, do vključno 18. 8. 2006, ali najpozneje ta dan poslane po pošti kot priporočena pošiljka, v zaprti ovojnici z oznako na kuverti »Ne odpiraj – Vloga na razpis za sofinanciranje izobraževalnih programov višjih strokovnih šol«, na zadnji strani ovojnice pa mora biti navedeno ime in naslov vlagatelja. Vloge, ki ne bodo oddane na obrazcih MO Novo mesto, ki so sestavni del razpisne dokumentacije, ali ne bodo ustrezale razpisnim pogojem, ne bodo obravnavane. Nepravočasno oddanih vlog komisija ne bo upoštevala. 7. Datum odpiranja vlog: odpiranje vlog, ki ga vodi strokovna komisija, ne bo javno in se bo izvajalo tretji delovni dan po zaključku razpisa. V primeru nepopolno izpolnjenih vlog bo strokovna komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog vlagatelje pozvala, da vlogo v roku 8 dni dopolnijo. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji v 8 dneh ne dopolnijo, se zavrže. 8. Izid razpisa: vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najpozneje v 60 dneh po zaključku razpisa. 9. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo upravičenim vlagateljem poslana po pošti, sicer pa jo lahko dobijo na Oddelku za družbene dejavnosti MO Novo mesto, Seidlova cesta 1, ali na spletni strani MO Novo mesto: www.novomesto.si. 10. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani po tel. 39-39-254 (Tončka Novak).

AAA Zlata odličnost