Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2006 z dne 31. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2006 z dne 31. 3. 2006

Kazalo

1418. Odlok o proračunu Občine Dobje za leto 2006, stran 3613.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05, UPB-1), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU in 110/02-ZDT-B), in 12. člena Statuta Občine (Uradni list. RS, št. 12/99, 102/01) je Občinski svet Občine Dobje na 15. redni seji dne 24. 3. 2006 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Dobje za leto 2006
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za Občino Dobje za leto 2006 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
+--------------------------------------------------------------+-----------+
|A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV               |  v tisoč|
|                               |    SIT|
|                               |      |
+------+-------------------------------------------------------+-----------+
|   |Skupina/podskupina kontov               |  Proračun|
|   |                            |    2006|
|   |                            |      |
+------+-------------------------------------------------------+-----------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)          |  164.854|
|   |                            |      |
+------+-------------------------------------------------------+-----------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)                |   49.943|
|   |                            |      |
+------+-------------------------------------------------------+-----------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI                    |   40.223|
|   |                            |      |
+------+-------------------------------------------------------+-----------+
|700  |Davki na dohodek in dobiček              |   35.088|
|   |                            |      |
+------+-------------------------------------------------------+-----------+
|703  |Davki na premoženje                  |   4.261|
|   |                            |      |
+------+-------------------------------------------------------+-----------+
|704  |Domači davki na blago in storitve           |    874|
|   |                            |      |
+------+-------------------------------------------------------+-----------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI                   |   9.720|
|   |                            |      |
+------+-------------------------------------------------------+-----------+
|710  |Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja      |   2.680|
|   |                            |      |
+------+-------------------------------------------------------+-----------+
|711  |Takse in pristojbine                  |    186|
|   |                            |      |
+------+-------------------------------------------------------+-----------+
|713  |Prihodki od prodaje blaga in storitev         |   4.754|
|   |                            |      |
+------+-------------------------------------------------------+-----------+
|714  |Drugi nedavčni prihodki                |   2.100|
|   |                            |      |
+------+-------------------------------------------------------+-----------+
|73  |PREJETE DONACIJE                    |     60|
|   |                            |      |
+------+-------------------------------------------------------+-----------+
|730  |Prejete donacije iz domačih virov           |     60|
|   |                            |      |
+------+-------------------------------------------------------+-----------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI                  |  114.851|
|   |                            |      |
+------+-------------------------------------------------------+-----------+
|740  |Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih      |  114.851|
|   |institucij                       |      |
|   |                            |      |
+------+-------------------------------------------------------+-----------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)            |  236.854|
|   |                            |      |
+------+-------------------------------------------------------+-----------+
|40  |TEKOČI ODHODKI                     |   55.066|
|   |                            |      |
+------+-------------------------------------------------------+-----------+
|400  |Plače in drugi izdatki zaposlenim           |   16.018|
|   |                            |      |
+------+-------------------------------------------------------+-----------+
|401  |Prispevki delodajalcev za socialno varnost       |   2.792|
|   |                            |      |
+------+-------------------------------------------------------+-----------+
|402  |Izdatki za blago in storitve              |   31.471|
|   |                            |      |
+------+-------------------------------------------------------+-----------+
|409  |Rezerve                        |   4.785|
|   |                            |      |
+------+-------------------------------------------------------+-----------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI                    |   54.588|
|   |                            |      |
+------+-------------------------------------------------------+-----------+
|410  |Subvencije                       |   3.509|
|   |                            |      |
+------+-------------------------------------------------------+-----------+
|411  |Transferi posameznikom in gospodinjstvom        |   27.990|
|   |                            |      |
+------+-------------------------------------------------------+-----------+
|412  |Transferi neporfitnim organizacijam in ustanovam    |   5.134|
|   |                            |      |
+------+-------------------------------------------------------+-----------+
|413  |Drugi tekoči domači transferi             |   17.955|
|   |                            |      |
+------+-------------------------------------------------------+-----------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI                 |  117.288|
|   |                            |      |
+------+-------------------------------------------------------+-----------+
|420  |Nakup in gradnja osnovnih sredstev           |  117.288|
|   |                            |      |
+------+-------------------------------------------------------+-----------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI                |   9.912|
|   |                            |      |
+------+-------------------------------------------------------+-----------+
|431  |Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki |   7.947|
|   |niso proračunski uporabniki              |      |
|   |                            |      |
+------+-------------------------------------------------------+-----------+
|432  |Investicijski transferi proračunskim uporabnikom    |   1.965|
|   |                            |      |
+------+-------------------------------------------------------+-----------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK                  |  –72.000|
|   |                            |      |
+------+-------------------------------------------------------+-----------+
|   |(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)               |      |
|   |                            |      |
+------+-------------------------------------------------------+-----------+
|   |(I. – II.)                       |      |
|   |                            |      |
+------+-------------------------------------------------------+-----------+
|   |(Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)         |      |
|   |                            |      |
+------+-------------------------------------------------------+-----------+
|III/1.|PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)            |  –74.600|
|   |                            |      |
+------+-------------------------------------------------------+-----------+
|   |(I. – 7102) – (II – 403 – 404)             |      |
|   |                            |      |
+------+-------------------------------------------------------+-----------+
|   |(Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti       |      |
|   |                            |      |
+------+-------------------------------------------------------+-----------+
|   |minus skupaj odhodki brez plačil obresti)       |      |
|   |                            |      |
+------+-------------------------------------------------------+-----------+
|III/2 |TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)             |  –59.711|
|   |                            |      |
+------+-------------------------------------------------------+-----------+
|   |(70 + 71) – (40 + 41)                 |      |
|   |                            |      |
+------+-------------------------------------------------------+-----------+
|   |(Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči    |      |
|   |transferi)                       |      |
|   |                            |      |
+--------------------------------------------------------------------------+
|B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB                   |
|                                     |
+------+-------------------------------------------------------+-----------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA        |      |
|   |                            |      |
+------+-------------------------------------------------------+-----------+
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)           |   72.000|
|   |                            |      |
+------+-------------------------------------------------------+-----------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA        |   72.000|
|   |                            |      |
+------+-------------------------------------------------------+-----------+
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV                  |      |
|   |                            |      |
+------+-------------------------------------------------------+-----------+
|750  |Prejeta vračila danih posojil             |   72.000|
|   |                            |      |
+------+-------------------------------------------------------+-----------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN             |   72.000|
|   |                            |      |
+------+-------------------------------------------------------+-----------+
|   |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV             |      |
|   |(IV. – V)                       |      |
|   |                            |      |
+--------------------------------------------------------------------------+
|C. RAČUN FINANCIRANJA                           |
|                                     |
+------+-------------------------------------------------------+-----------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500+501)                 |     –|
|   |                            |      |
+------+-------------------------------------------------------+-----------+
|50  |ZADOLŽEVANJE                      |     –|
|   |                            |      |
+------+-------------------------------------------------------+-----------+
|500  |Domače zadolževanje                  |     –|
|   |                            |      |
+------+-------------------------------------------------------+-----------+
|IX.  |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU          |     –|
|   |                            |      |
+------+-------------------------------------------------------+-----------+
|   |(I. +IV. + VII. -II. – V. – VIII.)           |      |
|   |                            |      |
+------+-------------------------------------------------------+-----------+
|X   |NETO ZADOLŽEVANJE (VII. – VIII.)            |     –|
|   |                            |      |
+------+-------------------------------------------------------+-----------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI. + X. – IX.)           |   72.000|
|   |                            |      |
+------+-------------------------------------------------------+-----------+
|XII. |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. 2005     |   8.125|
|   |                            |      |
+------+-------------------------------------------------------+-----------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk-podskupin kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na oglasni deski Občine Dobje.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
1. požarna taksa po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93 in 87/01), ki se uporabijo za namene določene v tem zakonu
2. prispevki občanov,
3. odstopljena državna taksa za obremenjevanje okolja,
4. prejeta sredstva državnega proračuna za investicije,
5. drugi prihodki, ki jih določi občina.
4. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan Občine Dobje. Župan lahko tudi pismeno pooblasti druge osebe za izvrševanje proračuna.
Odredbodajalec za sredstva proračuna je župan oziroma od župana pooblaščena oseba.
5. člen
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe odloča na predlog neposrednega uporabnika župan Občine Dobje.
Med izvrševanjem proračuna lahko župan s sklepom o prerazporeditvi odpre nov konto oziroma poveča obseg sredstev na kontu za izdatke ali se odpre nova proračunska postavka, če pri načrtovanju proračuna ni bilo mogoče predvideti prejemnika proračunskih sredstev ali načina izvedbe projektov in v primeru pridobitve namenskih prejemkov. Nov konto se odpre v okviru že odprte proračunske postavke ali pa se odpre nova proračunska postavka v okviru sredstev posameznega področja proračunske porabe.
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2006 in njegovi realizaciji.
6. člen
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za projekte iz načrta razvojnih programov prične s postopkom prevzemanja obveznosti za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke, investicijske transfere ne sme presegati 70% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
1. v letu 2007 40% navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 30% navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
7. člen
Proračunski skladi so:
1. račun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF,
Proračunska rezerva se v letu 2006 oblikuje v višini 1.785.000,00 tolarjev.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE
8. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan dolžniku do višine 50.000,00 tolarjev odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
9. člen
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2006 lahko zadolži do višine 0 tolarjev.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Dobje, v letu 2006 ne sme preseči skupne višine glavnic 0 tolarjev.
10. člen
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine (javni zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina) se lahko v letu 2006 zadolžijo do skupne višine 0 tolarjev.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
11. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Dobje v letu 2007, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
12. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0004/2006-02
Dobje, dne 24. marca 2006
Župan
Občine Dobje
Franc Salobir l.r.

AAA Zlata odličnost