Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2006 z dne 31. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2006 z dne 31. 3. 2006

Kazalo

1410. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pogojih glede zdravstvene ustreznosti posamičnih krmil, krmnih mešanic, premiksov in krmnih dodatkov, stran 3604.

Na podlagi tretjega odstavka 33. člena v zvezi z drugim odstavkom 97. člena Zakona o veterinarskih merilih skladnosti (Uradni list RS, št. 93/05) izdaja ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pogojih glede zdravstvene ustreznosti posamičnih krmil, krmnih mešanic, premiksov in krmnih dodatkov
1. člen
V Pravilniku o pogojih glede zdravstvene ustreznosti posamičnih krmil, krmnih mešanic, premiksov in krmnih dodatkov (Uradni list RS, št. 18/04 in 7/05) se v naslovu črta oznaka »*« in črta se besedilo »* Ta pravilnik vsebinsko povzema Direktive 2002/32/ES, 98/83/ES in 91/439/EGS in Odločbo 91/516/EGS.«.
2. člen
V prvem odstavku 1. člena se na koncu šeste alinee pika nadomesti z vejico, za šesto alineo pa se doda besedilo »kot to določa Direktiva Evropskega Parlamenta in Sveta 2002/32/ES z dne 7. maja 2002 o nezaželenih snoveh v živalski krmi (UL L št. 140 z dne 30. maja 2002, str. 10, z vsemi spremembami do Direktive 2005/8/ES).«.
3. člen
V Prilogi 1 se v 2. točki za besedilom »zelene krme« doda oznaka »(*9)«, na koncu priloge pa se doda besedilo »(*9) Zelena krma vključuje proizvode, namenjene živalski krmi, kot so seno, silaža, sveža trava, ipd. …«.
4. člen
   (1) V 3. točki Priloge 1 se besedilo:
  »Mineralne krmne mešanice za               2000
  govedo, ovce in koze«
  nadomesti z naslednjim besedilom:
  »Dopolnilne krmne mešanice,                500
  ki vsebujejo <= 4% fosforja«.
  (2) Besedilo:
  »Druge dopolnilne krmne mešanice           125(*1)«
  se nadomesti z naslednjim besedilom:
  »Dopolnilne krmne mešanice,        125 na 1% fosforja
  ki vsebujejo > 4% fosforja«.
   (3) Na koncu Priloge 1 se črta besedilo »(*1)Količina fluora na 1%
fosforja.«.
5. člen
   V Prilogi 1 se 4. točka spremeni tako, da se glasi:
 
»
+-----------+-----------------------+-----+
|4. Živo  |Posamična krmila,   | 0,1|
|srebro   |razen:         |   |
|      |            |   |
|      +-----------------------+-----+
|      |– posamičnih krmil,  | 0,5|
|      |pridobljenih s     |   |
|      |predelavo rib ali   |   |
|      |drugih morskih živali |   |
|      |            |   |
|      +-----------------------+-----+
|      |– kalcijevega     | 0,3|
|      |karbonata       |   |
|      |            |   |
|      +-----------------------+-----+
|      |Popolne krmne     | 0,1|
|      |mešanice, razen:    |   |
|      |            |   |
|      +-----------------------+-----+
|      |– popolnih krmnih   | 0,4|
|      |mešanic za pse in   |   |
|      |mačke         |   |
|      |            |   |
|      +-----------------------+-----+
|      |Dopolnilne krmne    | 0,2|
|      |mešanice, razen:    |   |
|      |            |   |
|      +-----------------------+-----+
|      |– dopolnilnih krmil za |   |
|      |pse in mačke      |   |
|      |            |   |
+-----------+-----------------------+-----+
                    .«.
4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 323-691/2003-2
Ljubljana, dne 10. marca 2006
EVA 2006-2311-0035
Marija Lukačič l.r.
Ministrica
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost