Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2006 z dne 31. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2006 z dne 31. 3. 2006

Kazalo

Št. 430-63/2006 Ob-9150/06 , Stran 2463
I. Koncendent: Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Veterinarska uprava Republike Slovenije (VURS), Ljubljana, Parmova 53. II. Predmet javnega razpisa je dodelitev koncesij za opravljanje naslednjih dejavnosti javne veterinarske službe: – označevanje živali ter vodenje registra živali v skladu s predpisi; – izvajanje ukrepov za preprečevanje, odkrivanje, zdravljenje in zatiranje bolezni živali ter poškodb in kirurške posege na živalih; – osnovne laboratorijske diagnostike za odkrivanje kužnih bolezni živali. 1. Začetek in trajanje koncesije: koncesija se sklene do 31. 12. 2008 in začne veljati z dnem podpisa pogodbe med koncendentom in koncesionarjem. 2. Prijava: prijavi je potrebno priložiti: – odločbo o verifikaciji veterinarske organizacije za ali veterinarsko ambulanto B, ali veterinarsko ambulanto C, ali veterinarsko bolnico ali veterinarsko kliniko; – imena in priimke dr. vet. med. in veterinarskih pomočnikov, ki so zaposleni v veterinarski organizaciji ter dokazila o zaposlitvi; – dokazila o izpolnjevanju pogojev glede izobrazbe za dr. vet. med. (diplomo ali potrdilo oziroma potrdilo o opravljenem magisteriju ali doktoratu in licenca), za veterinarskega pomočnika pa potrdilo o izobrazbi; – zadnji izpis iz sodnega registra, ki ni starejši od 15 dni, za veterinarske organizacije, ki so organizirane po Zakonu o gospodarskih družbah oziroma overjeni priglasitveni list za veterinarske organizacije, ki so organizirane kot samostojni podjetniki oziroma samostojni veterinarji. 3. Pogoji: na javni razpis se lahko prijavijo veterinarske organizacije, ki izpolnjujejo pogoje po predpisu, ki ureja pogoje za veterinarske organizacije in imajo odločbo o verifikaciji ali za veterinarsko ambulanto B, ali veterinarsko ambulanto C, ali veterinarsko bolnico ali veterinarsko kliniko in ki še nimajo dodeljene koncesije za opravljanje dejavnosti javne veterinarske službe iz tega javnega razpisa. 4. Rok javnega razpisa: rok prijav je odprt do preklica. 5. Naslov za vložitev vlog: prijavitelj pošlje ali prinese osebno vlogo v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – javni razpis-koncesija za opravljanje dejavnosti javne veterinarske službe«, na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ljubljana, Dunajska 56-58. 6. Odpiranje vlog: prvo odpiranje vlog prispelih na naslov iz 5. točke tega razpisa, ki bodo prispela do 15. aprila 2006 bo 20. aprila 2006 ob 10. uri v prostorih VURS, Ljubljana, Parmova 53. Vsako nadaljnje odpiranje vlog bo vsak prvi teden v mesecu v prostorih VURS, Ljubljana, Parmova 53. Obravnavale se bodo vloge prispele na naslov iz 5. točke tega razpisa do vključno 15. dne v mesecu. Prijave prejete po 15. dnevu v mesecu bodo obravnavane pri odpiranju vlog v naslednjem mesecu. Prijavitelji, razen za prvo odpiranje, bodo pisno obveščeni najmanj tri dni pred odpiranjem vlog prispelih na javni razpis. Pri odpiranju vlog smejo biti prisotni prijavitelji oziroma predstavniki prijaviteljev, če imajo pisno pooblastilo. 8. Obveščanje o izbiri: o izbiri koncesionarjev bodo prijavitelji obveščeni v roku 30 dni po ocenjevanju prispelih vlog. Podrobnejše informacije so na voljo na VURS, na tel. 300-13-00, vsak dan od 9. do 10. ure (kontaktna oseba: mag. Eva Lavrenčič).

AAA Zlata odličnost