Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2006 z dne 31. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2006 z dne 31. 3. 2006

Kazalo

Št. 430-0004/2006 Ob-9149/06 , Stran 2521
I. Predmet prodaje: dve stanovanji v večstanovanjskih objektih: 1. enosobno stanovanje št. 5 v I. nadstropju večstanovanjskega bloka na Leška cesta 3a, 2392 Mežica, prodajna površina 36,03 m2, izhodiščna cena 3,000.000 SIT, 2. trisobno stanovanje št. 4 v prvem nadstropju večstanovanjskega bloka na naslovu, Leška c. 3, 2392 Mežica, prodajna površina 75,67 m2, izhodiščna cena 9,000.000 SIT. Izklicna cena je določena v skladu s cenitvijo, ki jo je izdelal sodni cenilec in sklepom občinskega sveta Občine Mežica. Predpisane davčne dajatve in stroške prepisa plača kupec. II. Pogoji in pravila javnega razpisa 3. Ponudbe morajo vsebovati naslednje podatke: – naziv kupca in njegov naslov, – ponujeno ceno, – potrdilo o državljanstvu RS za fizične osebe oziroma izpisek iz sodnega registra za pravne osebe, – dokazilo o plačilu varščine. 4. Varščina, ki jo morajo ponudniki poravnati na račun Občine Mežica št. 01274-0100010050, sklic 00 430-04 znaša 10% od izklicne cene v 1. oziroma 2. točki ter se uspelim ponudnikom vračuna v kupnino, neuspelim pa vrne v roku 15 dni po izvedbi razpisa brez obresti. 5. Izbrani ponudnik bo moral s prodajalcem skleniti kupoprodajno pogodbo najkasneje v 15 dneh od sprejema sklepa o izbiri in plačati kupnino v enkratnem znesku najkasneje v 8 dneh od dneva podpisa kupoprodajne pogodbe, v nasprotnem primeru lahko prodajalec k podpisu kupoprodajne pogodbe pozove naslednjega najugodnejšega ponudnika in zadrži varščino ponudnika, ki odstopi od namere za sklenitev kupoprodajne pogodbe s prodajalcem. 6. Izbrani ponudnik plača vse stroške v zvezi s cenitvijo stanovanja, sklenitvijo kupoprodajne pogodbe, plačilom davčnih dajatev na promet in drugih davščin, notarsko overitvijo. 7. Upoštevane bodo samo pravilne ponudbe in ponudbene cene, ki bodo enake ali višje od izklicne cene. 8. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v 8 dneh od dneva odpiranja ponudb. III. Rok in naslov predložitve ponudbe 1. Ponudba mora biti dostavljena na naslov: Občina Mežica, Trg svobode 1, Mežica z oznako »Ne odpiraj! Ponudba za nakup stanovanja«. Pravočasne bodo ponudbe, ki bodo prispele na ta naslov do 10. 4. 2005 do 10. ure. Odpiranje ponudb, ki ne bo javno bo ob 11. uri na sedežu občine. IV. Vse dodatne informacije lahko zainteresirani kupci dobijo na Občini Mežica, Trg svobode 1, Mežica pri Andreji Breznik.

AAA Zlata odličnost