Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2006 z dne 31. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2006 z dne 31. 3. 2006

Kazalo

Ob-8970/06 , Stran 2483
I. Predmet javnega razpisa: 1. Predmet javnega razpisa je dodeljevanje nepovratnih sredstev za finančno pomoč pri investicijah v osnovna sredstva pri postavitvi novega proizvodnega obrata, širitvi obstoječega obrata ali začetku nove dejavnosti, ki pomeni temeljito spremembo proizvoda ali proizvodnega procesa v obstoječem proizvodnem obratu (s pomočjo racionalizacije, diverzifikacije ali modernizacije). Investicije v osnovna sredstva v obliki nakupa proizvodnega obrata, ki se je zaprl ali bi se zaprl, če ne bi bil prodan, so tudi lahko predmet tega javnega razpisa, razen če proizvodni obrat pripada podjetju v težavah. 2. Investicija se mora izvajati na območju občin Bovec, Kobarid ali Tolmin. 3. Višina razpisanih sredstev Okvirna višina nepovratnih sredstev, ki bo na razpolago za sofinanciranje projektov v letu 2006, znaša 80 mio SIT. Nepovratna sredstva za te namene so zagotovljena na proračunski postavki Službe Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko 1166: Razvojna pomoč Posočju. Višina sofinanciranja je odvisna od izpolnjevanja meril, vendar v nobenem primeru ne bo mogla preseči 55% priznanih upravičenih stroškov investicijskega projekta. II. Pogoji dodeljevanja: 1. Namen javnega razpisa je spodbujanje začetnih investicij in odpiranje novih delovnih mest, ki so povezana z investicijami v malih in srednjih podjetjih. 2. Na razpis se lahko prijavijo mala in srednja podjetja, samostojni podjetniki in zadruge, ki so registrirani po Zakonu o gospodarskih družbah (Ur. l. RS, št. 15/05, – uradno prečiščeno besedilo), oziroma po Zakonu o zadrugah (Ur. l. RS, št. 13/92, 7/93, 13/93, 22/94, 35/96 in 31/00) in: – niso v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije; – ne pridobivajo državne pomoči za podjetja v težavah (Zakon o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (Ur. l. RS, št. 112/05); – niso v stanju kapitalske neustreznosti po Zakonu o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99, 110/99, 50/02 in 93/02); – morajo imeti v času veljavnosti instrumenta registriran sedež ali samostojno enoto v Posočju; – nimajo neporavnanih zapadlih obveznosti do Republike Slovenije. 3. Gospodarska družba ali samostojni podjetnik mora realizirati investicijo in odpreti nova delovna mesta na območju občin Bovec, Kobarid in Tolmin. 4. Na razpis se lahko prijavijo tudi tuje gospodarske družbe, vendar pa je prejemnik sredstev gospodarska družba, registrirana v Sloveniji. 5. Za dodelitev spodbud lahko kandidirajo upravičenci s projekti, ki bodo odprli najmanj 2 novi delovni mesti v obdobju treh let po zaključku investicije in katerih celotna investicijska vrednost je višja kot 10 mio SIT. Zgornja višina sofinanciranja v nobenem primeru ne bo mogla preseči 25 mio SIT. Za nova delovna mesta se štejejo nove zaposlitve v roku 3 let po zaključku investicije. Povečanje števila delovnih mest se ugotavlja kot neto povečanje zaposlitev, glede na stanje števila zaposlenih, ki je opredeljeno v vlogi prejemnika na zadnji dan meseca pred oddajo razpisne dokumentacije. 6. Na razpis lahko upravičenci kandidirajo tudi s posamezno (eno ali več) fazo investicije (faza priprave ustreznih študij in projektov, faza nakupa, komunalnega in infrastrukturnega opremljanja zemljišča, faza gradnje/nakupa objektov, faza nakupa strojev in opreme ter nematerialnih investicij (patenti, licence,...)), vendar pa mora skupna višina celotne investicije izpolnjevati zgoraj opredeljene kriterije. 7. Investicijski projekti in novo odprta delovna mesta morajo ostati na območju občin Bovec, Kobarid in Tolmin vsaj 5 let po zaključku investicije. 8. Na razpis ne morejo kandidirati upravičenci: – ki poslujejo v sektorju premogovništva, ladjedelništva, pomorskega transporta, kmetijstva in ribištva; – katerim so na osnovi Javnega razpisa za spodbujanje začetnih investicij na območju občin Bovec, Kobarid in Tolmin v letih 2002 in 2003, 2004 ter 2005 že bila odobrena nepovratna sredstva za sofinanciranje investicijskega projekta, razen v primeru, da so do dne oddaje vloge na ta javni razpis že v celoti izpolnili obvezo novih zaposlitev, ki izhaja iz uspešne kandidature na omenjene razpise. Izpolnitev obveze glede novih zaposlitev morajo upravičenci dokazati s predložitvijo posebnega Poročila o izpolnitvi pogodbene obveznosti glede novih zaposlitev, v katerem natančno opredelijo realizirane zaposlitve, ter predložijo ustrezna listinska dokazila; – ki istočasno kandidirajo na Javni razpis za spodbujanje začetnih investicij v mikro podjetjih na območju občin Bovec, Kobarid in Tolmin v letu 2006. 9. Upravičeni stroški, za katere je mogoče pridobiti subvencijo oziroma pomoč, so: – priprava investicijskih študij in projektov začetnih investicij* – do 55% izkazanih stroškov, – nakup, komunalno in infrastrukturno opremljanje zemljišča – do 55% izkazanih stroškov, – gradnja/nakup objektov – do 55% izkazanih stroškov, – nakup strojev in opreme ter nematerialnih investicij (patenti, licence,...) – do 55% izkazanih stroškov (samo za nove stroje in opremo). * Stroški izdelave elaborata za prijavo na razpis ne spadajo med upravičene stroške. 10. Maksimalna višina sofinanciranja investicije kot celote (vseh faz oziroma upravičenih stroškov skupaj) je poleg kriterija doseženega števila točk, opredeljena tudi s kriterijem novo odprtih delovnih mest, tako da se lahko za odprto delovno mesto do vključno VI. stopnje zahtevnosti investicija sofinancira v maksimalni višini 3 mio SIT, za odprto delovno mesto VII. in višje stopnje zahtevnosti pa v maksimalni višini 5 mio SIT. 11. Upravičenci morajo prispevati lastna finančna sredstva najmanj v višini 25% vrednosti investicije, ki ne smejo vsebovati državne pomoči. 12. Cilj javnega razpisa je znižanje vstopnih stroškov investitorjem, katerih naložba bo imela ugodne učinke na (i) novo zaposlovanje, (ii) tehnološko razvojne programe, (iii) spodbujanje razvoja v Posočju. 1. Splošni in finančni pogoji: 1. Upravičenec mora do predpisanega roka za oddajo vlog v javnem razpisu predložiti pravilno izpolnjene obrazce, ki so sestavni del razpisne dokumentacije. Obrazcem morajo biti predložene zahteve in dokazila, ki jih zahteva Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko od upravičenca ter so navedene v poglavju IV. tega razpisa. 2. Obdobje, za katerega so namenjena razpisna sredstva je proračunsko leto 2006. Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko bo sofinancirala le upravičene stroške, nastale od 1. 1. 2006 do 15. 10. 2006. 3. Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko bo posameznemu podjetju v enem proračunskem letu sofinancirala največ en projekt in sicer v maksimalni višini do 55% upravičenih stroškov prijavljenega investicijskega projekta, oziroma v višini, ki jo določa kriterij novo odprtih delovnih mest. 4. V primeru pozitivnega sklepa o dodelitvi sredstev, bo podjetje z Službo Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko podpisalo pogodbo (vzorec pogodbe je sestavni del razpisne dokumentacije). V pogodbi bo določen način financiranja, ostali pogoji in obrazec zahtevka za sofinanciranje. Pogodba bo pričela veljati, ko jo bosta podpisali obe pogodbeni stranki. 5. Izbrani vlagatelji bodo prejeli pisni poziv, da pristopijo k podpisu pogodbe za nepovratna sredstva. Če se v roku osmih dni ne bodo odzvali na poziv, se šteje, kot da so odstopili od zahteve za pridobitev nepovratnih sredstev. 6. V primeru, da prejemnik odstopi od svoje zahteve za pridobitev sredstev, mora pisno obvestiti Službo Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko. 7. S pogodbo Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko s prejemnikom podrobneje opredeli način in obliko poročanja prejemnika o poteku izvajanja projekta, za katerega so bila dodeljena nepovratna sredstva in postopek nadzora nad porabo sredstev. 8. Prejemnik mora Službi Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko omogočiti nadzor nad porabo dodeljenih sredstev. Nadzor se izvaja v skladu s predpisi o namenskosti porabe proračunskih sredstev. Če bo Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko ugotovila, da sredstva niso bila uporabljena za namen, za katerega so bila dodeljena ali da so bila sredstva odobrena na podlagi neresničnih podatkov, ima pravico takoj zahtevati od upravičenca vračilo sredstev v enkratnem znesku. Upravičenec bo moral vrniti sredstva s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi za obdobje od dneva nakazila do dneva vračila. 9. Osnova za izplačilo nepovratnih sredstev bo s strani Službe Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko potrjen zahtevek za sofinanciranje, ki ga bo pripravil prejemnik, njegova oblika pa je predpisana z razpisno dokumentacijo. Prejemnik bo imel možnost izstavljanja delnih zahtevkov za porabo nepovratnih sredstev. Zadnji rok za izstavitev zahtevka (končnega) za porabo sredstev proračunskega leta 2006 pa je 15. 10. 2006. 10. Prejemnik mora Službi Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko za zavarovanje izpolnitve pogodbenih obveznosti predložiti ustrezen instrument zavarovanja. 11. Prejemnik bo najkasneje do 15. 10. 2006 izstavil končni zahtevek za dodelitev sredstev in predložil naslednjo dokumentacijo: – zahtevek za sofinanciranje. Zahtevek mora biti izpolnjen, podpisan in žigosan; – obvezno poročilo in oceno o poteku investicijskega projekta v času do izstavitve zahtevka. Poročilo o delu na projektu mora vsebovati: opis projekta, realizirane aktivnosti in dosežene rezultate ter opis nadaljnjih aktivnosti v okviru prijavljenega projekta (na podlagi rezultatov); – finančni obračun projekta na stroškovniku (priloga pog. št. 2/1), skupaj z računi in dokazili o plačilu (neto vrednost brez DDV). V stroškovnik projekta mora biti vpisan vsak posamezni strošek. Dokazila morajo biti priložena v zaporedju vpisa v stroškovnik in označena na bančnih izpiskih. Potrebno je dostaviti originalne račune in en izvod njihovih kopij. Originali se po pregledu vrnejo prejemniku. Upravičeni stroški (upošteva se neto vrednost računa, znesek davčne osnove brez DDV, naveden na računu) morajo biti izkazani kot računi z dokazilom o plačilu (SWIFT, bančni izpis prometa na transakcijskem računu iz katerega je jasno razvidno na kateri račun se nanaša); – dokazila o že realiziranih novih zaposlitvah v okviru investicijskega projekta Dokazila v obliki izpisa zaposlenih se lahko pridobi na ustreznih institucijah (npr. Zavod za zdravstveno zavarovanje); – menična izjava, kateri so priložene 3 bianco menice s klavzulo brez protesta. 12. V primeru, da so v zaključnem finančnem obračunu projekta izkazani neto stroški, ki so manjši od predvidene vrednosti investicije, se znesek sofinanciranja s strani Službe Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko sorazmerno zmanjša, v skladu z odobrenim odstotkom sofinanciranja. 13. Po dokončanju aktivnosti mora podjetje podati zaključno poročilo projekta najkasneje v treh mesecih. 14. Upravičenec mora zagotoviti razliko med dodeljenimi sredstvi in dejansko vrednostjo investicije. IV. Vsebina vloge Vloga je popolna, če vlagatelj do predpisanega roka za oddajo vlog v javnem razpisu, predloži pravilno zapečatene dokumente po naslednjem vrstnem redu: 1. izpolnjena in podpisana izjava o strinjanju z razpisnimi pogoji (razpisni obrazec št. 1); 2. prijavni obrazec (razpisni obrazec št. 2); 3. osnovni podatki o vlagatelju (razpisni obrazec št. 3) in zahtevane priloge: – dokazilo o registraciji vlagatelja: za pravne osebe originalni izpisek iz sodnega registra, oziroma za samostojne podjetnike Potrdilo o vpisu v Poslovni register Slovenije (PRS), ki ni starejši od 30 dni; – bilance stanja in izkazi poslovnega izida za zadnji dve leti (2004, 2005) potrjene s strani AJPES-a; – potrdilo Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije o številu zaposlenih za nedoločen čas na zadnji dan meseca pred oddajo prijave; – potrdilo o stanju davčnih obveznosti za preteklo leto, ki ga izda krajevno pristojna Davčna uprava RS, ki ni starejše od 30 dni; – potrdilo pristojnega sodišča, da upravičenec ni v postopku prisilne poravnave, likvidacije in stečajnem postopku, ki ni starejše od 30 dni; – v primeru graditve pravnomočno gradbeno dovoljenje ali drugo ustrezno upravno dovoljenje (v skladu z Zakonom o graditvi objektov, Ur. l. RS, št. 110/02); – v primeru nakupa nepremičnin je potrebno v vlogi predložiti overjene pogodbe o nakupu nepremičnin (objekti, zemljišča) – ob črpanju pa je potrebno skupaj z dokazili o plačilu predložiti tudi dokazila o opravljenem prometu z nepremičninami (potrjen z.k. predlog); – v vlogi se za investicijo, ki je predmet kandidature na razpis lahko predložijo predračuni, predpogodbe(razen za nakup nepremičnin, za katere je potrebno upoštevati prejšnjo alinejo) – ob črpanju pa je potrebno predložiti pogodbe in račune z dokazili o plačilu; – kot dokazilo o lastništvu zemljišča oziroma objekta, na(v) katerem se izvaja investicija, ki je predmet kandidature na razpis, je potrebno v vlogi predložiti: Z.k. izpisek(e), ki ni(so) starejši od 1 meseca dni in kopijo pogodbe o najemu, če vlagatelj ni lastnik objekta in soglasja lastnika(ov) k predvideni investiciji. 4. dispozicija projekta-investicijski načrt (razpisni obrazec št. 4); 5. izpolnjen in podpisan vzorec pogodbe (razpisni obrazec št. 5). V. Merila za izbiro Merila za vrednotenje vlog Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Merila bodo podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji. Za dodelitev sredstev mora vloga doseči najmanj 51 točk. Prednost pri izboru za dodelitev razpisanih sredstev imajo investicijski projekti, ki dobijo najvišjo oceno na podlagi meril za ugotavljanje učinkov investicije, do porabe sredstev. Investicijski projekti bodo po doseženih točkah razdeljeni v tri skupine: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! VI. Način prijave in razpisni roki 3. Razpisno dokumentacijo v slovenskem jeziku lahko prijavitelji prevzamejo brez plačila na Posoškem razvojnem centru, Padlih borcev 1, Tolmin vsak delovni dan med 9. in 12. uro. Razpisna dokumentacija se lahko posreduje tudi po elektronski pošti, če podjetje na e-mail: info@pososki-rc.si posreduje prošnjo za dvig razpisne dokumentacije. Razpisna dokumentacija je na voljo tudi na internet naslovih www.svlsrp.gov.si/ in www.pososki-rc.si. 4. Dodatne informacije so v času odprtja razpisa na voljo vsak dan med 9. in 12. uro, kontaktne osebe: – Vinko Žagar na Službi Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko (tel. 01/478-37-43, e-mail: Vinko.Zagar@gov.si), – Uroš Brežan, Posoški razvojni center, tel. 05/384-15-14, e-mail: uros.brezan@pososki-rc.si, – Vesna Kozar, Posoški razvojni center, tel. 05/384-15-03, e-mail: vesna.kozar@pososki-rc.si 5. Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je brezplačna. 6. Rok za oddajo vloge (obrazci in priloge), na naslov Služba vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana je: – oddaja po pošti, 5. 5. 2006, – oziroma oddaja v glavno pisarno (IV. nadstropje), 5. 5. 2006 do 12.ure. 7. Vloga na razpis mora biti oddana v skladu s prejetimi navodili in sicer v zaprti ovojnici z ustrezno navedbo na sprednji strani, dobesedno in brez okrajšav: »Ne odpiraj – vloga – javni razpis za spodbujanje začetnih investicij v malih in srednjih podjetjih na območju Občin Bovec, Kobarid in Tolmin v letu 2006« in s polnim nazivom in naslovom pošiljatelja na zadnji strani. 8. Vse vloge, ki bodo nepravilno označene oziroma bodo prispele na navedeni naslov kasneje od predpisanega datuma in ure (ne glede na poštni žig ali drugo vrsto dostave), ne bodo upravičene do kandidiranja na razpisu in bodo vrnjene pošiljatelju neodprte. 9. Vloge morajo biti napisane v slovenskem jeziku, finančni zahtevek pa mora biti prikazan v slovenskih tolarjih (SIT). VII. Obravnava vlog: 1. Datum odpiranja: 9. 5. 2006. Odpiranje ni javno. 2. Prispele vloge bo pregledala in ocenila strokovna komisija, ki jo za ta namen imenuje minister za lokalno samoupravo in regionalno politiko. Komisijo sestavljajo trije predstavniki Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko in predstavnik Posoškega razvojnega centra. Komisija bo vse pravilno označene vloge odprla in ugotovila njihovo popolnost. O odpiranju vlog in izboru prejemnikov bo komisija vodila zapisnik. Podatki iz dokumentacije, ki jo vsebuje vloga so uradna tajnost. 3. Strokovna komisija bo v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozvala tiste vlagatelje, katerih vloge niso bile popolne, da jih dopolnijo. 4. Prepozno prispele ali nepravilno označene vloge se zavržejo, neutemeljene pa zavrnejo. Zavržejo se tudi vloge vlagateljev, ki imajo neporavnane zapadle obveznosti do Republike Slovenije ter nepopolne vloge, ki jih vlagatelj v roku ne bo dopolnil, oziroma bodo dopolnjene neustrezno. 5. Vloge, ki ne bodo ustrezale razpisnim pogojem, bodo kot neutemeljene zavrnjene. Vloga je neutemeljena zlasti, če: – vlagatelj zaproša za sredstva, ki niso namenjena spodbujanju začetnih investicij in odpiranju novih delovnih mest, ki so povezana z investicijami; – so bila vlagatelju predhodno že odobrena javna sredstva za isti namen; – vlagatelj ni podal podatkov in zahtevanih prilog, iz katerih bi bili nedvoumno razvidni namen, cilji in način izvedbe oziroma niso podatki verodostojni in/ali resnični; – vlagatelj ne izpolnjuje pogojev javnega razpisa za spodbujanje začetnih investicij v malih in srednjih podjetjih na območju občin Bovec, Kobarid in Tolmin v letu 2006; – vloga upravičenca ne doseže najmanj 51 točk oziroma v primeru, da je zahtevanih sredstev iz vlog z več kot 51 točkami več kot je razpoložljivih sredstev. 6. Na podlagi predloga strokovne komisije bodo vlagatelji obveščeni s sklepom v roku 45 dni od odpiranja vlog. 7. Predlagatelj vloge, ki meni, da izpolnjuje pogoje in merila iz javnega razpisa in da mu razpisana sredstva niso bila dodeljena neupravičeno, lahko, v roku 8 dni od prejema sklepa, vloži pritožbo. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi vlagatelji. Pritožnik mora natančno opredeliti razloge, zaradi katerih je pritožba vložena Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog. Naslovi jo na naslov: Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko, Kotnikova 28, Ljubljana, s pripisom “Pritožba na sklep – Javni razpis za spodbujanje začetnih investicij v malih in srednjih podjetjih na območju občin Bovec, Kobarid in Tolmin v letu 2006”. 8. Prejemnik mora Službi Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko omogočiti nadzor nad porabo dodeljenih sredstev. Nadzor se izvaja v skladu s predpisi o namenskosti porabe proračunskih sredstev. 9. Če bo Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko ugotovila, da sredstva niso bila uporabljena za namen, za katerega so bila dodeljena ali da so bila sredstva odobrena na podlagi neresničnih podatkov, ima pravico takoj zahtevati od upravičenca vračilo sredstev v enkratnem znesku. Upravičenec bo moral vrniti sredstva s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi za obdobje od dneva nakazila do dneva vračila.

AAA Zlata odličnost