Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2006 z dne 31. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2006 z dne 31. 3. 2006

Kazalo

SV 225/06 Ob-9414/06 , Stran 2528
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Katje Fink iz Celja, opr. št. SV 225/06 z dne 27. 3. 2006, je bilo stanovanje št. 6, v pritličju v izmeri 65,66 m2, v stanovanjski hiši na naslovu Robova 1, Celje, ki stoji na parc. št. 1199/22, vpisano pri vl. št. 778 k.o. Spodnja Hudinja, last Zagozda Cvetka, na podlagi kupoprodajne pogodbe št. 5/93 z dne 10. 12. 1993, med kupcem Zagozda Cvetkom in prodajalcem Stanovanjskim skladom delavcev v obrti, zastavljeno v korist upnice Raiffeisen Krekova Banka d.d., Slomškov trg 18, Maribor, matična št. 5706491, za zavarovanje denarne terjatve v višini 6,500.000 SIT, kar znaša 27.128,40 EUR v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije s pripadki, ki zapade v plačilo 31. 5. 2018.

AAA Zlata odličnost