Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2006 z dne 31. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2006 z dne 31. 3. 2006

Kazalo

Ob-8950/06 , Stran 2500
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Občina Mozirje, Savinjska cesta 7, 3330 Mozirje (v nadaljevanju prodajalec). 2. Predmet prodaje so komunalno opremljene parcele za individualno stanovanjsko gradnjo Krahelnovo, v katastrski občini Mozirje: – parc. št.: 337/1 k.o. Mozirje, v izmeri 1390 m2, izklicna cena zemljišča je: 20,739.884 SIT, – parc. št.: 337/2 k.o. Mozirje, v izmeri 731 m2, izklicna cena zemljišča je: 10,333.259 SIT, – parc. št.: 337/3 k.o. Mozirje, v izmeri 863 m2, izklicna cena zemljišča je: 11,481.917 SIT, – parc. št.: 337/4 k.o. Mozirje, v izmeri 634 m2, izklicna cena zemljišča je: 6.892,027 SIT, – parc. št.: 343/1 k.o. Mozirje, v izmeri 1032 m2, izklicna cena zemljišča je: 16,584.548 SIT, – parc. št.: 343/9 k.o. Mozirje, v izmeri 871 m2, izklicna cena zemljišča je: 12,615.393 SIT, – parc. št.: 343/11 k.o. Mozirje, v izmeri 636 m2, izklicna cena zemljišča je: 9,519.104 SIT, – parc. št.: 343/12 k.o. Mozirje, v izmeri 687 m2, izklicna cena zemljišča je: 10,268.893 SIT, – parc. št.: 343/13 k.o. Mozirje, v izmeri 899 m2, izklicna cena zemljišča je: 11,795.187 SIT. Izklicne cene za posamezne gradbene parcele ne vsebujejo 20% DDV. Kupec je dolžan plačati DDV, stroške overitve pogodbe in stroške zemljiškoknjižnega vpisa ter ostale stroške povezane s prenosom lastninske pravice. Nepremičnine se odprodajo v celoti po sistemu videno – kupljeno, zato kupec nima pravice uveljavljati kasnejših reklamacij na nepremičninah. 3. Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji: Dražitelji morajo najkasneje 15 minut pred pričetkom javne dražbe prijaviti svojo udeležbo ter priložiti: – potrdilo o vplačani kavciji (original) ter celotno številko računa (št. banke in št. računa za primer vračila kavcije); – izpisek iz registra pravnih oseb (za pravne osebe); – pooblastilo za sodelovanje na javni dražbi, če je oseba zastopnik; – dokazilo, da ima dražitelj pravico pridobiti nepremičnine v RS (dokazilo o državljanstvu, registracije ipd.); – osebno izkaznico, davčno in telefonsko številko. Javna dražba bo ustna v slovenskem jeziku. 4. Višina kavcije: dražitelji se morajo pred pričetkom javne dražbe izkazati s potrdilom o plačani kavciji, v višini 10% izklicne cene, ki jo nakažejo na transakcijski račun številka 01279-0100018729, z navedbo »plačilo kavcije za javno dražbo za parc. št.:«, za katero se vplačuje kavcija. 5. Vplačana kavcija: vplačana kavcija se všteje dražitelju, ki je uspel na javni dražbi v kupnino. Neuspelim dražiteljem se kavcija vrne v roku 8 dni po opravljeni dražbi in sicer v vplačanem znesku. Kavcija mora biti vplačana najkasneje na dan dražbe do 10. ure. 6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo v sredo, 12. 4. 2006, ob 12. uri, v sejni sobi Občine Mozirje, Savinjska cesta 7, 3330 Mozirje. 7. Najnižji znesek višanja: izklicna cene na javni dražbi se povečuje za 10.000 SIT. Dražitelj, ki pred pričetkom javne dražbe prijavi svojo udeležbo ter priloži vsa zahtevana potrdila, pa ne pristopi k licitaciji predmeta javne dražbe se šteje, da je od licitacije odstopil in se mu kavcija ne vrne. 8. Na dražbi uspe dražitelj: na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno. Dražba je končana, ko voditelj dražbe trikrat ponovi najvišjo ponudbo. Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik o poteku dražbe. 9. Način in rok plačila kupnine: kupci so dolžni kupnino s pripadajočim DDV poravnati v 3-eh obrokih in sicer 50% kupnine plačati v 8-ih dneh po zaključku javne dražbe, 30% kupnine najkasneje do 31. 7. 2006 in 20% kupnine do 30. 9. 2006. Za plačilo kupnine bo Občina Mozirje izstavila račun, ki se plača na transakcijski račun Občine Mozirje številka 01279-0100018729. 10. Plačilo celotne kupnine Plačilo celotne kupnine je bistvena sestavina pravnega posla. Izbrani ponudnik mora skleniti prodajno pogodbo najkasneje v 3 dneh po zaključku javne dražbe. Če izbrani kupec ne sklene prodajne pogodbe v navedenem roku, se šteje, da je od nakupa odstopil, vplačana kavcija pa mu zapade kot skesnina. Tudi v primeru, da se plačilno ne izvede v roku, se kavcija zadrži, pogodba pa razdere. Kupec pridobi lastninsko pravico po overitvi pogodbe, plačilu stroškov postopka in celotne kupnine s pripadajočim DDV. 11. Na podlagi 3. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št. 12/03 in 77/03) lahko Komisija za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Mozirje, s soglasjem župana, postopek ustavi do sklenitve pravnega posla, pri čemer se povrne kavcija dražiteljem, v vplačanem znesku; o tem posreduje občina dražiteljem odločitev v roku 8 dni po opravljeni javni dražbi. 12. Vse dodatne informacije o pogojih javne dražbe in natančnejše podatke o nepremičninah lahko interesenti dobijo na tel. 03/839-33-08. Ogled gradbenih parcel je možen po predhodnem dogovoru. Besedilo javne dražbe je objavljeno tudi na internetnem naslovu http://www.mozirje.si.

AAA Zlata odličnost