Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2006 z dne 31. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2006 z dne 31. 3. 2006

Kazalo

Ob-8772/06 , Stran 2518
I. Predmet prodaje: 1. Stanovanje št. 6 na naslovu Ul. Bratov Vošnjakov 4, Celje, v izmeri 37,52 m2. Stanovanje je zasedeno z najemnikom, s katerim je sklenjena najemna pogodba za nedoločen čas. Izhodiščna cena je 3,580.000 SIT oziroma 14.940 EU. 2. Stanovanje št. 1 na naslovu Ljubljanska cesta 22, Celje v izmeri 98,44 m2. Stanovanje je zasedeno z najemnikom, s katerim je sklenjena najemna pogodba za nedoločen čas. Izhodiščna cena je 8,281.000 SIT oziroma 34.560 EU. 3. Stanovanje št. 2 na naslovu Ljubljanska cesta 22, Celje v izmeri 107,20 m2. Stanovanje je zasedeno z najemnikom, s katerim je sklenjena najemna pogodba za nedoločen čas. Izhodiščna cena je 9,018.000 SIT oziroma 37.640 EU. 4. Počitniški apartma št. 42226, ki se nahaja v več stanovanjskem objektu na naslovu Park Maestral 3, Červar-Porat v izmeri 27,44 m2. Izhodiščna cena je 6,574.075 SIT oziroma 27.440 EU. II. Ponudbe morajo biti dostavljene pisno v zaprtih ovojnicah z vidno oznako »Ponudba za nakup nepremičnine – Ne odpiraj« na sedež prodajalca najkasneje do 14. 4. 2006 do 10. ure. Ponudbe prispele po navedenem roku se ne bodo upoštevale. III. Ponudba mora vsebovati naslednje podatke: – ime in naslov kupca oziroma firma in sedež družbe, – ponujeno ceno, – natančno navedbo nepremičnine, – dokazilo o plačilu varščine. IV. Ponudnik mora plačati varščino na račun prodajalca 01100-6030274014 sklic 00 2100-99 v višini 10% izhodiščne cene za nepremičnino, za katero vlaga ponudbo. Uspelim ponudnikom se varščina vračuna v kupnino, neuspelim pa se vrne brez obresti v roku 8 dni po zaključku postopka prodaje nepremičnin. Kupci stanovanj bodo morali prodajalcu poleg kupnine povrniti tudi vsa denarna sredstva, ki so zbrana v rezervnem skladu na dan podpisa prodajne pogodbe. V. Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika je ponudbena cena. VI. Izbrani ponudnik je dolžan v roku 15 dni od prejema sklepa o izbiri podpisati prodajno pogodbo in v nadaljnjih 8 dneh plačati celotno kupnino. V nasprotnem primeru si prodajalec pridrži pravico povabiti k podpisu pogodbe naslednjega najugodnejšega ponudnika, hkrati pa zadržati varščino ponudnika, ki v 15-dnevnem roku ne podpiše pogodbe ali v 8-dnevnem roku ne plača celotne kupnine. VII. Kupec nepremičnine je dolžan plačati davek na promet nepremičnin ter stroške ureditve zemljiškoknjižnega stanja. VIII. Prodajalec si pridržuje pravico, da ne glede na prejete ponudbe ne sklene prodajne pogodbe z nobenim ponudnikom, ter tudi da lahko do sklenitve pravnega posla že začeti postopek ustavi brez dolžnosti povračila kakršnekoli odškodnine. IX. Najemniki nepremičnin imajo pod enakimi pogoji predkupno pravico. Sprememba lastništva na obstoječa najemna razmerja ne vpliva. X. Postopek bo vodila posebna Komisija za izvedbo postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem. Kontaktna oseba za dodatne informacije je Mitja Korent tel. 03/420-23-63, elektronski naslov: mitja.korent@zzzs.si. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije

AAA Zlata odličnost