Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2006 z dne 31. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2006 z dne 31. 3. 2006

Kazalo

Ob-9166/06 , Stran 2463
I. Namen razpisa: namen javnega razpisa je izbira programov varovanja in krepitve zdravja, ki jih bo v letih 2006/07 sofinanciralo Ministrstvo za zdravje. Ministrstvo bo programe vlagateljev, ki bodo izpolnjevali razpisne pogoje, ocenilo v skladu z merili in razpoložljivimi sredstvi in odločilo o načinu in višini sredstev, s katerimi bo izbrane programe sofinanciralo. II. Predmet razpisa so: A) Programi spodbujanja zdravega življenjskega sloga: A1 – Programi zmanjševanja škodljive rabe alkohola med mladimi, A2 – Programi zmanjševanja rabe tobaka med mladimi, A3 – Programi varovanja in krepitve zdravja z zdravo in uravnoteženo prehrano in gibanjem za zdravje za otroke in mladostnike. B) Razvojni in inovativni programi. C) Redna dejavnost, ki jo izvajajo društva in ustanove na področju spodbujanja zdravega življenjskega sloga. D) Programi primarne in sekundarne preventive na področju tveganega spolnega vedenja za okužbo s HIV pri populaciji moških, ki imajo spolne stike z moškimi. III. Skupna okvirna višina sredstev razpisa Skupna okvirna višina sredstev razpisa je 166,500.000 SIT. Okvirna višina sredstev po posameznem predmetu razpisa je: A1 – 30,000.000 SIT, A2 – 20,000.000 SIT, A3 – 50,000.000 SIT, B – 40,000.000 SIT, C – 15,000.000 SIT, D – 11,500.000 SIT. IV. Letna zagotovitev in poraba sredstev: sredstva morajo izbrani vlagatelji porabiti do 15. novembra v tekočem letu razen v primerih, ko ministrstvo soglaša s kasnejšo porabo sredstev. V. Splošni pogoji za vse vlagatelje, ki se prijavljajo na razpis Razpis je namenjen izključno neprofitnim organizacijam. Na razpis se lahko prijavijo: društva, ustanove, javni zavodi in zasebni zavodi. Na predmet razpisa pod točko C: Redna dejavnost se ne morejo prijaviti javni zavodi. Vsi vlagatelji morajo: 1. prijaviti program, ki je predmet razpisa, kar je razvidno iz razpisne dokumentacije, 2. program izvajati v Republiki Sloveniji, 3. biti registrirani in predložiti potrdilo o registraciji, 4. predložiti zadnje letno finančno in vsebinsko poročilo o delu vlagatelja programa, ki ga je potrdil ustrezen organ javnega zavoda, zasebnega zavoda, društva ali ustanove, 5. imeti izdelano finančno konstrukcijo za program, ki ga prijavljajo, iz katerega so razvidni prihodki in odhodki, delež lastnih sredstev, delež javnih sredstev, delež sredstev uporabnikov in delež sredstev iz drugih virov. VI. Splošna izhodišča za pripravo in izvedbo predloženih programov Program, s katerim izvajalci kandidirajo na javni razpis, mora: – biti nacionalnega pomena, – biti interdisciplinaren in medinstitucionalen, – biti strokovno utemeljen, – vključevati različne partnerje na različnih ravneh v okolju, kjer se program izvaja, – spodbujati zdrav življenjski slog oziroma motivirati k spremembi zdravju škodljivega vedenja, – vsebovati mora načrt evalvacije programa. VII. Posebna izhodišča za pripravo in izvedbo, pogoji ter merila za izbor programov, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji po posameznem predmetu razpisa: A) Programi spodbujanja zdravega življenjskega sloga A1 – programi zmanjševanja škodljive rabe alkohola med mladimi Izhodišča za pripravo in izvedbo programa Z registrirano porabo več kot 10 litrov čistega alkohola na prebivalca na leto, se Slovenija uvršča med države z visoko porabo alkohola in med države, v katerih imajo ljudje do alkohola zelo toleranten odnos. V obdobju med letoma 1995 in 2003 se je po rezultatih mednarodne raziskave ESPAD odstotek pogostih pivcev med petnajstletniki (tistih, ki pijejo 40-krat in bolj pogosto na leto), povečal s 14,1% na 25,2%. Odstotek tistih, ki redno pijejo in se opijajo, pa je v omenjenem obdobju zrasel 3,5% na 9%. Rezultati raziskav kažejo tudi, da se pri otrocih, ki pričnejo piti alkohol pred 15. letom starosti, štirikrat pogosteje razvije odvisnost kot pri osebah, ki so pričele piti po 20. letu starosti. Namen razpisa je podpora izvajanja programov, ki ob upoštevanju socialnega konteksta in načina življenja ciljne populacije spodbujajo mlade k preživljanju prostega časa na način, ki ne vključuje uporabe alkohola. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci: 1. društvo ali ustanova deluje na nacionalni ravni, 2. namen delovanja presega interese članstva, Merila za izbor: 1. Program spodbuja zmanjšano rabo alkohola in je prilagojen ciljni populaciji: – program na nerestriktiven način spodbuja mlade k preživljanju prostega časa brez alkohola, – program upošteva socialni kontekst, način življenja ciljne populacije in se izvaja neposredno v njenem okolju. 2. Medijska pokritost programa: – medijske vsebine informirajo, ozaveščajo in vzpodbujajo ciljno populacijo k zdravemu načinu življenja, – uporabljena komunikacijska sredstva zagotavljajo široko pokritost ciljne populacije (tiskani mediji, radio, TV, internet), – v programu sodelujejo skupine ali posamezniki, ki so medijsko prepoznavni in jih mladi dojemajo kot vzornike. 3. Utemeljenost programa: – program je osnovan na podlagi podatkov analiz stanja in znanstvenih raziskav na področju alkoholne politike, – program upošteva primere dobrih praks. 4. Učinkovitost programa: – metode dela v programu zagotavljajo doseganje zastavljenih ciljev, – aktivnosti v programu so dokazano učinkovite. 5. Izvirnost in dolgoročna naravnanost predloženega programa: – program ponuja izvirnost v pristopih, – program je dolgoročno naravnan – zagotavlja kontinuiteto in omogoča nadgradnjo. 6. Reference izvajalca: – poročila o predhodno izvedenih programih, – izkazana uspešnost predhodno izvedenih programov (evalvacije, izjave posameznikov in ustanov, priporočila...). 7. Vključenost ciljne populacije: – uporabniki so vključeni v načrtovanje programa, – uporabniki so vključeni v izvedbo programa. 8. Multidisciplinarnost in partnerstvo v programu: – program ima ustrezno multidisciplinarno kadrovsko zasedbo, – program zagotavlja povezovanje z organizacijami, ki se ukvarjajo z dejavnostjo na področju zabave oziroma preživljanja prostega časa, katerih ciljna populacija so predvsem mladi in katerih nedvoumen interes je dobrobit mladih, – med izvajalce programa so vključeni tudi prostovoljci. 9. Vrednotenje programa: – program ima opredeljen ustrezen način spremljanja in vrednotenja, – partnerji so vključeni v proces vrednotenja programa (ankete med uporabniki itd.). 10. Usklajenost načrta financiranja z vrsto dela, ki ga bodo opravljali posamezni izvajalci programa: – program ima pregledno in jasno konstrukcijo prihodkov in odhodkov, – višina stroškov storitev se giblje v okviru realno primerljivih postavk, – stroški programa glede na število uporabnikov niso bistveno višji od stroškov v istovrstnih programih, razen v primerih, ko je odstopanje utemeljeno glede na cilje in druge posebnosti programa. Programi bodo ocenjeni v skladu z zgoraj navedenimi merili. Vsako posamezno merilo je ovrednoteno največ z 10 točkami, kar pomeni, da je program lahko ovrednoten z največ 100 točkami. A2 – programi zmanjševanja rabe tobaka med mladimi: Izhodišča za pripravo in izvedbo programa Podatki mednarodne raziskave ESPAD so v Sloveniji pokazali zaskrbljujočo porast rednih kadilcev med 15 in 16 letniki. Leta 1995 je v Sloveniji redno kadilo 16,4% anketiranih, leta 1999 se je za redne kadilce izreklo 25,7% anketiranih, leta 2003 pa že kar 27%. Kljub škodljivim posledicam rabe tobaka tako za posameznika v smislu zmanjšanega telesnega, fizičnega in socialnega funkcioniranja kot tudi s tem povezanim oslabljenim socio-ekonomskim potencialom celotne družbe, mnogi mladi dojemajo kajenje kot sprejemljivo, odraslo in modno. Hkrati mladi kadilci lahko povzamejo navado in postanejo odvisni od kajenja še pred polnoletnostjo in z daljšanjem obdobja od pričetka kajenja zmanjšujejo možnost opustitve. Namen razpisa je spodbuditi oblikovanje programov, ki bodo na podlagi znanstvenih analiz in raziskav o kajenju upoštevali družbeno-kulturni kontekst in sodelovanje ciljne populacije. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci: 1. nosilec dejavnosti in/ali programa je že izvajal programe na področju preprečevanja kajenja in posledic, ki jih za zdravje predstavlja uporaba tobačnih izdelkov, 2. dejavnost in/ali program se izvaja v sodelovanju več nevladnih organizacij, ki so povezane v koalicijo, zvezo ali podobno obliko združevanja, 3. ista dejavnost se ne izvaja v okviru obstoječe javne službe. Merila za izbor: 1. Izhodišča za pripravo programa: – program je osnovan na podlagi rezultatov analiz stanja in znanstvenih raziskav na področju preprečevanja kajenja med mladimi, – program pri izvajanju aktivnosti upošteva družbeni kontekst, – usklajenost vsebine programa s trendi na področju tobačne politike v EU in v svetu. 2. Celovitost predloženega programa: – informiranje mladih o vseh vidikih kajenja in pasivnega kajenja kot javno zdravstvenega in družbeno ekonomskega problema, – promocija nekajenja v okoljih, kjer se mladi družijo in zadržujejo s poudarkom na preprečevanju pasivnega kajenja, – spodbujanje življenjskega sloga brez tobaka, – motiviranje za opuščanje kajenja. 3. Dejavnost zagotavlja boljše povezovanje med partnerji na vseh ravneh: – omogoča vključevanje in sodelovanje različnih partnerjev z regionalne in lokalne ravni, – zagotavlja promocijo različnih programov in pobud za spodbujanje nekajenja (internetna stran, zloženke, oglaševanje v medijih), – zagotavlja izmenjavo znanj, izkušenj in dobrih praks med partnerji (bilten, delavnice, konference, internet). 4. Razširitev programa med ciljno populacijo: – ciljna populacija programa je opredeljena, – prostovoljci so vključeni med izvajalce dejavnosti. 5. Ustreznost posredovanih sporočil: – jasno izražen cilj: preprečevanje kajenja in pasivnega kajenja med mladimi, – uporaba pozitivnega pristopa, ki spodbuja k nekajenju in zdravemu življenjskemu slogu nasploh. 6. Celovitost sporočil: – oblikovana sporočila celostno zajemajo predmet (program), – sporočilo vsebuje elemente informiranja, prepričevanja, vzgoje in motiviranja. 7. Ustreznost komunikacijskih orodij: – uporabljena komunikacijska orodja zagotavljajo široko pokritost ciljne populacije (tiskani mediji, radio/TV, internet), – spekter uporabljenih komunikacijskih orodij predstavlja smiselno celoto, – komunikacijska orodja omogočajo ustrezno nadgrajevanje sporočilnosti (npr. za doseganje ožjih ciljnih javnosti...). 8. Dodana vrednost in izvirnost programa: – program se navezuje na obstoječe dosežke na tem področju in predstavlja dodano vrednost, – ponuja izvirnost v pristopih. 9. Program vključuje elemente vrednotenja učinkov: – program/dejavnost ima opredeljen ustrezen način spremljanja in vrednotenja, – učinek medijske podpore ima opredeljen ustrezen način spremljanja (javno mnenje, ankete...), – partnerji so vključeni v proces ovrednotenja učinkov programa/dejavnosti (ankete med partnerji itd.). 10. Usklajenost načrta financiranja z vrsto dela, ki ga bodo opravljali posamezni izvajalci programa: – program ima pregledno in jasno konstrukcijo prihodkov in odhodkov, – višina stroškov storitev se giblje v okviru realno primerljivih postavk. Programi bodo ocenjeni v skladu z zgoraj navedenimi merili. Vsako posamezno merilo je ovrednoteno največ z 10 točkami, kar pomeni, da je program lahko ovrednoten z največ 100 točkami. A3 – programi varovanja in krepitve zdravja z zdravo in uravnoteženo prehrano in gibanjem za zdravje za otroke in mladostnike Izhodišča za pripravo in izvedbo programa Namen programa je spodbujanje otrok in mladostnikov k zdravi in uravnoteženi prehrani ter gibanju za zdravo in aktivno življenje v vzgojno – izobraževalnih ustanovah in v prostem času. Področje zdrave in uravnotežene prehrane je eden bistvenih dejavnikov, ki jih je potrebno vzpodbujati že v obdobju otroštva, saj izsledki raziskav kažejo, da so prehranjevalne navade vezane na znanje in veščine, ki jih človek pridobi že v zgodnjem otroštvu in jih ohranja do pozne starosti. Namen razpisa je izbira programov in modelov za ozaveščanje učiteljev, staršev, otrok in mladostnikov o načelih zdrave, uravnotežene prehrane, uveljavljanje zdravih prehranjevalnih navad z vidika pravilne izbire živil in biološke sestave hrane, ter zagotavljanje možnosti in pogojev za to. Programi morajo spodbujati, ozaveščati in izobraževati o izbiri ustreznih živil, ritmu prehranjevanja, negativnih vplivih nezdravega prehranjevanja in neustreznih prehranskih navadah na fiziološki razvoj organizma ter o pomenu redne telesne aktivnosti. Cilj je povečati delež otrok in mladostnikov, ki se zdravo prehranjujejo in so obenem zmerno telesno aktivni. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci: 1. izkušnje in primeri dobrih praks na področju ozaveščanja in informiranja o zdravem prehranjevanju ter preprečevanju prekomerne prehranjenosti in debelosti, 2. medijska podprtost. Merila za izbor: 1. Program naj bo osnovan na: – podlagi rezultatov analiz stanja in znanstvenih raziskav na področju zdravega prehranjevanja, – metodah dela, ki omogočajo učinkovito doseganje ciljev, – upoštevanju kulturnega konteksta, načina življenja in regionalne raznolikosti v prehranjevalnih navadah prebivalcev Slovenije. 2. Program mora vsebovati naslednja orodja: – preizkušene in učinkovite metode, – izvedbo javnih razprav, okroglih miz, srečanj, prireditev, – priprava, tisk in distribucija informativnih in izobraževalnih gradiv (publikacije, spletna stran) in oddaj (radio, TV,...). 3. Celovitost predloženega programa: – promocija zdravju koristne hrane/živil, – promocija zdravega načina prehranjevanja. 4. Dodana vrednost in izvirnost programa: – program se navezuje na obstoječe dosežke na tem področju in predstavlja dodano vrednost, – ponuja izvirnost v pristopih. 5. Reference izvajalca projekta: – uspešno izkazani že izvedeni programi, – ustanove, ki podpirajo izvajanje programa. 6. Razširitev programa med ciljno populacijo: – uporabniki programa so opredeljeni, – prostovoljci so vključeni med izvajalce programa. 7. Multidisciplinarnost in multinstitucionalnost programa: – program povezuje različne ustanove, ki se ukvarjajo z zdravim prehranjevanjem, – program povezuje strokovnjake različnih strok na področju zdravega prehranjevanja, – program mora biti dolgoročno naravnan. 8. Mreženje in partnerstvo v programu: – program omogoča vključevanje partnerjev z regionalnih in lokalnih ravni, – program vključuje mreženje partnerjev na področju Slovenije. 9. Ovrednotenje programa: – program ima opredeljen ustrezen način ovrednotenja (informacijske in izobraževalne vsebine, število javnih razprav, okroglih miz, srečanj, prireditev itd.), – partnerji so vključeni v proces ovrednotenja učinkov programa (ankete med uporabniki itd.). 10. Usklajenost načrta financiranja z oziroma na vrsto dela, ki ga bodo opravljali posamezni izvajalci programa: – program ima pregledno in jasno konstrukcijo prihodkov, – višina stroškov storitev se giblje v okviru realnih primerljivih postavk, – stroški programa glede na število uporabnikov niso bistveno višji od stroškov v istovrstnih programih, razen v primerih, ko je odstopanje utemeljeno glede na cilje in druge posebnosti programa. Programi bodo ocenjeni v skladu z zgoraj navedenimi merili. Vsako posamezno merilo je ovrednoteno največ z 10 točkami, kar pomeni, da je program lahko ovrednoten z največ 100 točkami. B – Razvojni in inovativni programi Izhodišča za pripravo in izvedbo programa: Cilj ministrstva za zdravje je vzpodbuditi razvoj inovativnih projektov in programov, ki obravnavajo posamezne pomembne javno-zdravstvene probleme v luči širših socialnih, ekonomskih, okoljskih in vedenjskih dejavnikov in so usmerjeni v zmanjševanje le-teh in so oblikovani tako, da jih je mogoče implementirati v posamezna okolja, kot so šole, zdravstveni sistem in lokalne skupnosti. Projekti in programi naj upoštevajo delovanje različnih sistemov (npr. šolstva, zdravstva, lokalne skupnosti) ter odnose med temi sistemi in na inovativen način predlagajo doseganje sinergij med njimi ter morebitne prilagoditve s ciljem boljšega medsebojnega sodelovanja pri izboljšanju znanj, veščin in usposobljenost ciljnih skupin (npr. učencev, učiteljev, staršev, zdravstvenih delavcev, prostovoljcev...). Sestavni del projekta naj bo: – posnetek stanja z identifikacijo prednosti in slabosti, – akcijski načrt za implementacijo celovitega programa/projekta z nosilci in roki vključno z izobraževanjem, – izvedba pilotskega projekta kot poskus izvedljivosti predlaganega projekta. Prednostna področja pa so: – zdrav življenjski slog s poudarkom na zmanjševanju rabe tobaka in alkohola, varna in zdrava spolnost, zdrava prehrana, zmanjševanje poškodb in zastrupitev, duševno zdravje. Merila za izbor: 1. Pomen in relevantnost metod in kvaliteta predlaganih postopkov (izhodišča za uporabo predlaganih metod): – program temelji na oceni stanja na podlagi podatkov študij in raziskav, – strokovno in teoretično utemeljen, – metode dela v programu zagotavljajo doseganje ciljev. 2. Sodelovanje med partnerji v programu: – program ima ustrezno multidisciplinarno in multiinstitucionalno kadrovsko zasedbo. 3. Celovitost predloženega programa: – razvoj metodologij in modelov, – priprava novih orodij (vprašalniki, izobraževalna gradiva, AV sredstva...), – implementiran pilotni inovativni pristop. 4. Implementacija rezultatov in opaznost akcije (Kako razširiti in uporabiti rezultate programa med porabnike oziroma ciljno publiko, laično in strokovno javnost?): – uporabniki (ciljna skupina) programa so opredeljeni, – uporabniki so vključeni v načrtovanje in izvedbo programa, – prostovoljci so vključeni med izvajalce programa. 5. Evalvacija programa (Kako se lahko pričakovane rezultate ovrednoti?): – program ima opredeljen ustrezen način evalvacije, – uporabniki so vključeni v evalvacijo učinkov programa. 6. Dodana vrednost in izvirnost programa: – program se navezuje na obstoječe dosežke na tem področju, ali predstavlja dodano vrednost, – ponuja izvirnost v pristopih. 7. Vpliv na zmanjševanje razlik v zdravju: – program ima za cilj zmanjševanje regionalnih razlik, razlik med spoloma ali med obrobnimi skupinami prebivalstva. 8. Usklajenost načrta financiranja z oziroma na vrsto dela, ki ga bodo opravljali posamezni izvajalci programa: – program ima pregledno in jasno konstrukcijo prihodkov, – višina stroškov storitev se giblje v okviru realnih primerljivih postavk, – stroški programa glede na število uporabnikov niso bistveno višji od stroškov v istovrstnih programih, razen v primerih, ko je odstopanje utemeljeno glede na cilje in druge posebnosti programa. 9. Skladnost s prednostno temo, navedeno v izhodiščih za pripravo in izvedbo programa. 10. Naravnanost aktivnosti na izbrano ciljno skupino. Programi bodo ocenjeni v skladu z zgoraj navedenimi merili. Vsako posamezno merilo je ovrednoteno največ z 10 točkami, kar pomeni, da je program lahko ovrednoten z največ 100 točkami. C – Redna dejavnost, ki jo izvajajo društva in ustanove in na področju spodbujanja zdravega življenjskega sloga Namen sofinanciranja redne dejavnosti društev in ustanov je krepitev usposobljenosti nevladnega sektorja za kakovostno izvajanje programov, ki so skladni z nacionalnimi strateškimi usmeritvami. Prijavijo se lahko društva, ustanove in zasebni zavodi, ki kot svojo primarno dejavnost izvajajo različne programe na področju spodbujanja zdravega življenjskega sloga. Prijavitelji ne prijavijo posameznega programa temveč se sofinancira redna dejavnost tistih društev in ustanov, ki izvajajo aktivnosti za spodbujanje zdravega življenjskega sloga, kot so opredeljene v srednjeročnem programu dela. Izhodišča za pripravo in izvedbo programa Vedenjski vzorci in način življenja človeka lahko delujejo kot dejavniki tveganja, ki ogrožajo zdravje, večajo obolevnost in prezgodnjo umrljivost ali pa delujejo kot varovalni dejavniki, ki krepijo zdravje, večajo kvaliteto življenja ali podaljšujejo življenje. Namen redne dejavnosti naj bo tudi usmerjenost v informiranje, ozaveščanje in izobraževanje o zdravih izbirah, uporabi preventivnih storitev, učenje veščin za prevzemanje zdravega življenjskega sloga, spodbujanje k prevzemanju odgovornosti in skrbi za lastno zdravje na podlagi določitve ciljne populacije in oceni njenih potreb. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci: 1. društvo ali ustanova deluje na nacionalni ravni, 2. namen delovanja presega interese članstva, 3. oblikovan srednjeročni (3–5 let) vsebinski in finančni program dela izvajalca. Merila za izbor: 1. Relevantnost obravnavanega javno – zdravstvenega problema v okviru redne dejavnosti. 2. Potrjenost predloženega srednjeročnega (3–5 let) vsebinskega in finančnega programa dela izvajalca, s strani ustreznega organa društva ali ustanove. 3. Celovitost predloženega srednjeročnega (3–5 let) vsebinskega programa dela izvajalca: – temelji na oceni stanja na podlagi podatkov študij in raziskav, – strokovno in teoretično utemeljen. 4. Učinkovitost: – metode dela zagotavljajo doseganje zastavljenih ciljev, – aktivnosti so dokazano učinkovite. 5. Ciljna populacija: – uporabniki (ciljna skupina) so opredeljeni, – uporabniki so vključeni v načrtovanje in izvedbo dejavnosti, – prostovoljci so vključeni med izvajalce dejavnosti. 6. Prepoznavnost dejavnosti društva ali ustanove med ciljno populacijo, laično in strokovno javnostjo (ustrezna dokazila). 7. Povezovanje s sorodnimi društvi ali ustanovami na mednarodni ravni (ustrezna izjava ali dokazilo). 8. Opredelitev ustreznega načina evalvacije dejavnosti: – program ima opredeljen ustrezen način evalvacije, – uporabniki so vključeni v evalvacijo učinkov programa. 9. Vpliv na zmanjševanje razlik v zdravju: – cilj dejavnosti je zmanjševanje regionalnih razlik, razlik med spoloma ali med obrobnimi skupinami prebivalstva. 10. Usklajenost načrta financiranja z oziroma na vrsto dejavnosti: – dejavnost ima pregledno in jasno konstrukcijo prihodkov, – višina stroškov storitev se giblje v okviru realnih primerljivih postavk, – stroški dejavnosti glede na število uporabnikov niso bistveno višji od stroškov v istovrstnih dejavnostih, razen v primerih, ko je odstopanje utemeljeno glede na cilje in druge posebnosti. Dejavnost bo ocenjena v skladu z zgoraj navedenimi merili. Vsako posamezno merilo je ovrednoteno največ z 10 točkami, kar pomeni, da je program lahko ovrednoten z največ 100 točkami. D – Programi primarne in sekundarne preventive na področju tveganega spolnega vedenja za okužbo s HIV pri populaciji moških, ki imajo spolne stike z moškimi Izhodišča za pripravo in izvedbo programa Cilj ministrstva za zdravje je vzpodbuditi izvajanje aktivnosti ozaveščanja za varnejšo spolnost ciljne populacije moških, ki imajo spolne stike z moškimi. Program naj se osredotoča na individualne dejavnike spreminjanja tveganega spolnega vedenja za okužbo s HIV in izpostavlja vedenjske in socialne vidike širjenja HIV. Hkrati naj bo prilagojen specifičnim potrebam omenjene populacije. Obsega naj informiranje, motiviranje za spremembo vedenja in prevzemanje preventivnega vedenja, vključno s promocijo uporabe kondomov in lubrikantov ter promocijo prostovoljnega zaupnega testiranja s svetovanjem. Pogoj, ki ga morajo izpolnjevati vlagatelji: 1. so že izvajali programe in imajo izkušnje izvajanja aktivnosti promocije varnejše spolnosti za moške, ki imajo spolne stike z moškimi in pri preprečevanju in obvladovanju okužbe s HIV med to populacijo. Merila za izbor: 1. Izhodišča za pripravo programa: – program temelji na oceni stanja na podlagi podatkov študij, raziskav in izkušenj preteklih programov, – metode dela v programu zagotavljajo doseganje ciljev, – program upošteva kulturni kontekst, način življenja ciljne publike in se izvaja neposredno v njenem okolju. 2. Celovitost predloženega programa: – informiranje in izvedba izobraževanj za uporabnike, – informiranje in izvedba izobraževanj za prostovoljce, – motiviranje za spremembo vedenja in prevzemanje preventivnega vedenja, – priprava in tisk informacijskih in izobraževalnih gradiv za distribucijo na mestih zbiranja (klubi, lokali). 3. Celovitost predloženega programa – promocija: – promocija uporabe in razdeljevanje kondomov in lubrikantov na mestih zbiranja, – promocija prostovoljnega zaupnega testiranja s svetovanjem. 4. Ravni intervencije: – skupinske oblike dela (delavnice, diskusijske skupine), – izvedba vrstniških individualnih svetovanj, – vrstniško anonimno svetovanje po telefonu, – oblikovanje samopomočnih skupin HIV seropozitivnih oseb. 5. Raznolikost pristopov glede na ciljno skupino (mlajša, starejša generacija): – program segmentira heterogeno ciljno populacijo v manjše homogene skupine in izhaja iz njihovih specifičnih potreb, – program obsega aktivnosti za vključevanje težje dostopne starejše ciljne skupine, – prostovoljci in uporabniki so vključeni v načrtovanje in izvedbo programa. 6. Razširitev programa: – priprava posnetka stanja mest, kjer se zbirajo MSM v Sloveniji, – priprava posnetka stanja nevladnih organizacij, ki delajo z MSM. 7. Multidisciplinarnost in multinstitucionalnost programa: – program ima ustrezno multidisciplinarno kadrovsko zasedbo, – program ima ustrezno multinstitucionalno kadrovsko zasedbo. 8. Mreženje in partnerstvo v programu: – sodelovanje pri spremljanju deleža s HIV okuženih MSM z nevezanim anonimnim testiranjem v okviru epidemiološkega spremljanja okužbe s HIV, – sodelovanje pri spremljanju spreminjanja kazalnikov tveganih vedenj za okužbo s HIV med MSM v okviru epidemiološkega spremljanja okužbe s HIV, – partnerstvo med organizacijami, ki delajo z moškimi, ki imajo spolne stike z moškimi, na področju Slovenije in z mednarodnimi organizacijami. 9. Evalvacija programa: – program ima opredeljen ustrezen način evalvacije vključno s procesnimi kazalniki (število delavnic, število vključenih v delavnice itd.), – uporabniki so vključeni v evalvacijo učinkov programa (ankete med uporabniki itd.). 10. Usklajenost načrta financiranja z oziroma na vrsto dela, ki ga bodo opravljali posamezni izvajalci programa: – program ima pregledno in jasno konstrukcijo prihodkov, – višina stroškov storitev se giblje v okviru realnih primerljivih postavk, – stroški programa glede na število uporabnikov niso bistveno višji od stroškov v istovrstnih programih, razen v primerih, ko je odstopanje utemeljeno glede na cilje in druge posebnosti programa. Programi bodo ocenjeni v skladu z zgoraj navedenimi merili. Vsako posamezno merilo je ovrednoteno največ z 10 točkami, kar pomeni, da je program lahko ovrednoten z največ 100 točkami. VIII. Pogoji za dodelitev sredstev 1. Izločeni bodo: – programi profitnih organizacij, – programi, ki niso predmet razpisa, – programi, ki se ne izvajajo po vsej Sloveniji in torej niso nacionalnega pomena, – programi in aktivnosti, ki so sestavni del letnega programa izvajalca in so v celoti financirani iz proračunskih sredstev in drugih javnih sredstev, – strokovna srečanja, strokovni založniški projekti, programi/projekti, ki jih izvajalci v celoti tržijo in investicijski projekti, – vloge, ki ne bodo oddane na predpisanem obrazcu v zahtevani obliki, – vlagatelji, ki so bili pogodbena stranka ministrstva v preteklih letih in niso redno in v celoti izpolnjevali svojih obveznosti do ministrstva. 2. Vlagatelj se lahko z istim programom prijavi le na en predmet razpisa (A, B, C ali D). 3. Program, ki bo maksimalno ocenjen lahko prejme sredstva v višini največ 70% vrednosti prijavljenega programa. Program, ki bo maksimalno ocenjen po posameznem predmetu razpisa, lahko prejme sredstva predvidoma največ v višini do: A1 – 16,000.000 SIT, A2 – 10,000.000 SIT, A3 – 15,000.000 SIT, B – 15,000.000 SIT, C – 4,000.000 SIT, D – 6,000.000 SIT. Ministrstvo bo na podlagi ocene programov glede na pogoje in merila za izbor sofinanciralo najbolje ocenjene programe po točkovnem vrstnem redu v okviru posameznega predmeta razpisa. V primeru, da po ocenjevanju prispelih programov ostane določen del sredstev pri posameznem predmetu razpisa nerazdeljen, se lahko komisija odloči prerazporediti ta nerazdeljena sredstva na tiste predmete razpisa, kjer bodo ocenjeni programi prejeli najvišje število točk. 4. Ministrstvo za zdravje bo sofinanciralo le stroške, specificirane pod točko 4.2. (struktura cene programa) v obrazcu PZ 2006, ki je del razpisne dokumentacije. IX. Obvezna oblika in vsebina vloge: 1. Vlagatelji morajo vlogo oddati na razpisnem obrazcu PZ 2006/07 »Prijava na javni razpis za sofinanciranje programov varovanja in krepitve zdravja v letih 2006/07«. Razpisna dokumentacija (obrazec PZ 2006/07, vzorec pogodbe s priloženo disketo) je vlagateljem na voljo v glavni pisarni Ministrstva za zdravje, Štefanova 5, Ljubljana, I. nadstropje, soba št. 22, vsak delavnik med 8. in 12. uro oziroma na spletnem naslovu http://www.gov.si/mz v rubriki Javni razpisi. 2. Popolna vloga vsebuje naslednje dokumente: a) prijavo na pravilno izpolnjenem obrazcu PZ 2006/07 z vsemi zahtevanimi podatki in s prilogami, b) podroben opis programa, c) potrdilo o registraciji, d) zadnje letno finančno in vsebinsko poročilo, ki ga je potrdil ustrezni organ društva, ustanove, javnega zavoda ali zasebnega zavoda, e) vzorec pogodbe, izpolnjen z vsemi podatki vlagatelja, podpisan in opremljen z žigom. 3. Obrazec PZ 2006/07 in izpolnjen vzorec pogodbe morata biti izpolnjena v Wordovem urejevalniku besedil (`97 ali novejši) in priložena v papirni in elektronski obliki (3.5« HD disketa DOS formata) k prijavi na razpis. Iz nadaljnjega postopka ocenjevanja bodo izločene vse vloge, ki ne bodo oddane na predpisanem obrazcu v zahtevani obliki. 4. Za informacije v zvezi z razpisom so prijaviteljem med 10. in 11. uro vsak dan na voljo tel. 01/478-69-64 in elektronski naslov: vesna.mitric@gov.si ter tel. 01/478-60-97 in elektronski naslov: anita.vidovic@gov.si. X. Predložitev vlog: 1. Vloge z vso potrebno dokumentacijo pošljite v zaprti kuverti na naslov: Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana, označeno z oznako »Ne odpiraj – javni razpis PZ 2006/07«. Na hrbtni strani mora biti napisan naslov vlagatelja. Vsak posamezni program je potrebno skupaj z zahtevano dokumentacijo predložiti v posebni kuverti, označeni na način, ki je predpisan v tej točki. 2. Rok za oddajo vlog je 21. 4. 2006. Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je prispela najkasneje do 12. ure dne, 21. 4. 2006, v glavno pisarno Ministrstva za zdravje, Štefanova 5, Ljubljana. Nepravočasno prispelih ali nepravilno označenih vlog strokovna komisija ne bo obravnavala in jih bo neodprte vrnila vlagateljem. XI. Odpiranje vlog: odpiranje prejetih vlog se bo pričelo 24. 4. 2006 in ne bo javno. XII. Izid razpisa Vlagatelji bodo o izboru programov obveščeni najkasneje v 45 dneh od dneva, ko bo končano odpiranje vlog. Na podlagi predloga komisije o vlogah odloči minister s sklepom. Vlagatelj lahko na ministrstvo v roku 8 dni od prejema sklepa vloži zoper ta sklep pritožbo, o kateri bo odločal minister.

AAA Zlata odličnost