Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2006 z dne 31. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2006 z dne 31. 3. 2006

Kazalo

Ob-9135/06 , Stran 2496
1. Predmet razpisa je sofinanciranje projektnega dela dijakov v šolskem letu 2005/06 oziroma v letu 2006. 2. Osnovni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji prijav na javni razpis Upravičeni vlagatelji prijav po tem razpisu so srednje šole Mestne občine Novo mesto in Klub za nadarjene učence Novo mesto. Projekti, ki jih bodo srednje šole prijavile na ta razpis, morajo biti izvedeni v šolskem letu 2005/06, projekti, ki jih bo prijavil Klub za nadarjene učence pa v koledarskem letu 2006. Ekskurzije nimajo elementov projektnega dela in se ne bodo ocenjevale. V vseh prijavljenih projektih morajo biti aktivno udeleženi dijaki. Vlagatelji lahko kandidirajo le s tistimi projekti, za katere nimajo v zadostni meri zagotovljenih drugih finančnih sredstev. Vsak projekt prijavijo na prijavnem obrazcu. Za vse prijavljene projekte izpolnijo zbirni obrazec. Upravičeni vlagatelj se lahko z istim projektom prijavi samo na en javni razpis Mestne občine Novo mesto. 3. Merila za izbor oziroma sofinanciranje projektov Prijavljeni projekti bodo ovrednoteni na podlagi meril, ki so odvisna od: – teme oziroma ideje za projekt, – števila predmetnih področij vključenih v projekt, – števila izvajalcev projekta, – časa izvajanja projekta, – tega kje se je projekt izvajal, ter – tega na kakšen način je bil projekt predstavljen. Podrobneje so merila predstavljena v razpisni dokumentaciji. 4. Okvirna višina razpisanih sredstev za projektno delo dijakov za leto 2006 je 2,100.000 SIT. 5. Rok porabe dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2006. 6. Rok za predložitev vloge in način predložitve Vloge na razpis morajo biti oddane na naslov: Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, do vključno 14. 4. 2006, ali najpozneje ta dan poslane po pošti kot priporočena pošiljka, v zaprti ovojnici z oznako na prvi strani »Ne odpiraj – Vloga na razpis za projektno delo dijakov«, na zadnji strani ovojnice pa mora biti navedeno ime in naslov vlagatelja. Vloge, ki ne bodo oddane na obrazcih Mestne občine Novo mesto, ki so sestavni del razpisne dokumentacije, ali ne bodo ustrezale razpisnim pogojem, ne bodo obravnavane. Nepravočasno oddanih vlog komisija ne bo upoštevala. 7. Datum odpiranja vlog: odpiranje vlog, ki ga vodi strokovna komisija, ne bo javno in se bo izvajalo tretji delovni dan po zaključku razpisa. V primeru nepopolno izpolnjenih vlog bo strokovna komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog vlagatelje pozvala, da vlogo v roku 8 dni dopolnijo. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji v 8 dneh ne dopolnijo, se zavrže. Komisija za pomanjkljive podatke v prijavnih obrazcih ne bo zahtevala dopolnitve podatkov, temveč bo na podlagi meril ocenila samo znane podatke, navedene v prijavnem obrazcu za posamezni projekt. 8. Izid razpisa: vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najpozneje v 60 dneh po zaključku razpisa. 9. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo upravičenim vlagateljem poslana po pošti, sicer pa jo lahko dobijo na Oddelku za družbene dejavnosti Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, ali na spletni strani Mestne občine Novo mesto: www.novomesto.si. 10. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani na tel. 07/39-39-255 (Mojca Kužnik).

AAA Zlata odličnost