Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2006 z dne 31. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2006 z dne 31. 3. 2006

Kazalo

1415. Sklep o kriterijih, merilih in postopku za določanje višine sredstev za prilagoditev prostorov in delovnih sredstev ter usposabljanja za zaposlitev za delovne invalide, stran 3606.

Na podlagi četrtega odstavka 82. in petega odstavka 266. člena zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 104/05) je Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije na seji dne 28. 3. 2006 sprejel
S K L E P
o kriterijih, merilih in postopku za določanje višine sredstev za prilagoditev prostorov in delovnih sredstev ter usposabljanja za zaposlitev za delovne invalide
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: Zavod):
– prevzame stroške prilagoditve prostorov in delovnih sredstev, če je za poklicno rehabilitacijo zavarovanca (v nadaljevanju: delovni invalid), pri katerem je nastala invalidnost, na ustreznem delovnem mestu potrebno, da se prilagodijo prostori in delovna sredstva;
– lahko delno ali v celoti prevzame stroške prilagoditve prostorov in delovnih sredstev, če je za zaposlitev oziroma premestitev delovnega invalida, pri katerem je nastala invalidnost, na drugo delovno mesto potrebno, da se prilagodijo prostori in delovna sredstva;
– lahko prevzame stroške usposabljanja delovnih invalidov za zaposlitev oziroma premestitev na drugo ustrezno delovno mesto, če je za zaposlitev, ohranitev zaposlitve oziroma premestitev delovnih invalidov, katerih izobrazba, usposobljenost in delovne izkušnje ne omogočajo neposredne zaposlitve na ustreznem delovnem mestu, potrebno usposabljanje za pridobitev dodatnih funkcionalnih znanj in delovnih izkušenj na delovnem mestu.
II. PRILAGODITEV PROSTOROV IN DELOVNIH SREDSTEV V ZVEZI S POKLICNO REHABILITACIJO
2. člen
Zavod prevzame stroške prilagoditve, če je za poklicno rehabilitacijo delovnega invalida na ustreznem delovnem mestu potrebna prilagoditev prostorov in delovnih sredstev.
Po prvem odstavku 80. člena zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 104/05 – v nadaljevanju: zakon), se usposobitev delovnega invalida za opravljanje istega poklica ali dela, tako da se mu ustrezno prilagodi delovno mesto z ustreznimi tehničnimi pripomočki, šteje za poklicno rehabilitacijo.
3. člen
Pravica iz prejšnjega člena tega sklepa se prizna z odločbo zavoda kot sestavni del pravice do poklicne rehabilitacije.
Obseg in višina sredstev za prilagoditev prostorov in delovnih sredstev se opredeli v pogodbi o poklicni rehabilitaciji iz 86. člena zakona, sklenjeni med zavodom, delodajalcem ali Zavodom RS za zaposlovanje, delovnim invalidom in izvajalcem poklicne rehabilitacije.
Če stroški prilagoditve prostorov, delovnih sredstev in tehničnih pripomočkov presežejo 10-kratnik zneska 60% povprečne plače za predzadnji mesec pred mesecem, v katerem se določa višina stroškov prilagoditve prostorov in delovnih sredstev, se pred podpisom pogodbe iz prejšnjega odstavka tega člena pridobi pisno soglasje generalnega direktorja zavoda.
Kot povprečna plača iz prejšnjega odstavka se šteje povprečna mesečna plača, izplačana zaposlenim pri pravnih osebah, ki ga Statistični urad RS objavlja v Uradnem listu RS (v nadaljnjem besedilu: povprečna plača).
4. člen
Zavod zagotavlja sredstva, potrebna za prilagoditev prostorov in delovnih sredstev na podlagi pisne vloge delodajalca, vložene na pristojni območni enoti zavoda.
5. člen
Pisni vlogi delodajalca morajo biti priloženi najmanj trije predračuni različnih izvajalcev.
Če stroški prilagoditve prostorov in delovnih sredstev ter tehničnih pripomočkov ne presegajo 3-kratnega zneska 60% povprečne plače za predzadnji mesec pred mesecem, v katerem se določa višina stroškov prilagoditve prostorov in delovnih sredstev, predračuni različnih izvajalcev niso potrebni.
6. člen
Izvedensko mnenje o potrebi prilagoditve prostorov in delovnih sredstev poda pristojna invalidska komisija zavoda.
III. PRILAGODITEV PROSTOROV IN DELOVNIH SREDSTEV V ZVEZI S PRAVICO DO PREMESTITVE
7. člen
Zavod lahko delno ali v celoti prevzame stroške prilagoditve, če je za zaposlitev oziroma premestitev delovnega invalida na drugo delovno mesto potrebna prilagoditev prostorov in delovnih sredstev.
8. člen
Delodajalec uveljavlja sodelovanje zavoda pri zagotavljanju sredstev za prilagoditev prostorov in delovnih sredstev na podlagi dokončne odločbe zavoda o priznani pravici do premestitve na drugo delovno mesto oziroma pravici do dela s krajšim delovnim časom od polnega na drugem delovnem mestu, ki ga je potrebno prilagoditi.
Pisna vloga mora vsebovati:
– skupno višino sredstev predvidene prilagoditve z opisom prilagoditve in navedbo izvajalca;
– mnenje strokovne institucije s področja medicine dela o ustreznosti in načinu prilagoditve;
– višino predlaganega deleža zavoda;
– obrazložitev, zakaj stroškov predvidene prilagoditve delodajalec ne more kriti sam.
9. člen
Izvedensko mnenje o potrebi prilagoditve prostorov in delovnih sredstev poda pristojna invalidska komisija zavoda.
Poleg mnenja iz prvega odstavka tega člena se lahko v posameznih primerih zahteva še dodatno mnenje ustreznih strokovnih institucij.
10. člen
Obseg in višina sredstev zavoda za prilagoditev prostorov in delovnih sredstev se opredeli v posebni pogodbi, ki jo skleneta delodajalec in pristojna območna enota zavoda.
11. člen
Višina sredstev, ki jih za prilagoditev prostorov in delovnih sredstev prevzame zavod, se določi po naslednjih kriterijih in merilih:
– materialnem položaju delodajalca;
– skupni višini sredstev predvidene prilagoditve;
– sredstvih delodajalca in delu stroškov, ki jih je prevzel zavod za prilagoditev prostorov in delovnih sredstev v zadnjih petih letih pred vložitvijo zahtevka.
12. člen
Pri določanju višine sredstev, ki jih prevzame zavod, se upoštevajo kriteriji in merila iz 11. člena tega sklepa tako, da zavod prevzame največ 50% skupne višine sredstev, potrebnih za prilagoditev prostorov in delovnih sredstev za posameznega invalida, vendar največ do 10-kratnega zneska 60% povprečne plače za predzadnji mesec pred mesecem, v katerem se določa višina stroškov prilagoditve prostorov in delovnih sredstev.
V primerih ko gre za delovnega invalida z najmanj 80% telesno okvaro ali z izgubo vida za najmanj 80%, lahko zavod, ne glede na določbo prejšnjega odstavka, prevzame 75% skupne višine sredstev, potrebne za prilagoditev prostorov in delovnih sredstev, vendar največ do 15-kratnega zneska 60% povprečne plače za predzadnji mesec pred mesecem, v katerem se določa višina stroškov prilagoditve prostorov in delovnih sredstev.
Zavod lahko v celoti prevzame stroške prilagoditve prostorov in delovnih sredstev, kadar le-ti ne presegajo 5-kratnega zneska 60% povprečne plače za predzadnji mesec pred mesecem, v katerem se določa višina stroškov prilagoditve prostorov in delovnih sredstev.
IV. UKREPI ZA OHRANITEV ZAPOSLITVE DELOVNIH INVALIDOV
13. člen
Zavod lahko prevzame stroške programa usposabljanja delovnih invalidov za zaposlitev oziroma premestitev na drugo ustrezno delovno mesto, če je za zaposlitev, ohranitev delovnega mesta oziroma premestitev delovnih invalidov, katerih izobrazba, usposobljenost in delovne izkušnje ne omogočajo neposredne zaposlitve na ustreznem delovnem mestu, potrebno usposabljanje za pridobitev dodatnih funkcionalnih znanj in delovnih izkušenj na delovnem mestu v skladu s programom usposabljanja, ki ga pripravi delodajalec.
14. člen
Delodajalec uveljavlja sodelovanje zavoda pri zagotavljanju sredstev za kritje stroškov izvedbe programa usposabljanja v postopku uveljavljanja pravic iz invalidskega zavarovanja oziroma na podlagi dokončne odločbe zavoda o priznani pravici v skladu s tretjo alineo 1. člena.
15. člen
Delodajalec uveljavlja sodelovanje zavoda pri zagotavljanju sredstev za kritje stroškov programa usposabljanja v trajanju do 12 mesecev s pisno vlogo, ki mora vsebovati:
– program usposabljanja z navedbo ciljev, vsebine, nosilcev, trajanja in namena programa,
– stroškovnik izvedbe programa,
– pogodbo o zaposlitvi za delovnega invalida za nedoločen čas oziroma pogodbo o zaposlitvi za brezposelnega delovnega invalida za določen čas.
16. člen
Izvedensko mnenje oziroma dopolnilno izvedensko mnenje o potrebi po dodatnem usposabljanju delovnega invalida poda pristojna invalidska komisija zavoda.
17. člen
Obveznosti delodajalca in pristojne območne enote zavoda se natančneje opredelijo v pogodbi o sofinanciranju programa usposabljanja (v nadaljevanju: pogodba).
V primeru usposabljanja za zaposlitev brezposelnega delovnega invalida je delodajalec dolžan skleniti pogodbo o zaposlitvi za najmanj dvojno dobo trajanja programa usposabljanja.
18. člen
V okviru kritja stroškov izvedbe programa usposabljanja zavod lahko krije:
– stroške inštruktorja oziroma mentorja,
– stroške dodatnega usposabljanja,
– plačilo storitev izvajalcem zaposlitvene oziroma poklicne rehabilitacije, ki so opredeljene v programu usposabljanja,
– nadomestilo dela plače delovnemu invalidu v času usposabljanja.
Usposabljanje se v skladu z internimi navodili delodajalca lahko izvaja kot uvajanje v delo.
19. člen
Obseg in višina sredstev zavoda se opredeli v pogodbi.
20. člen
Mesečna višina sredstev za izvedbo programa usposabljanja znaša 30% povprečne plače za predzadnji mesec pred mesecem sklenitve pogodbe.
21. člen
Merila za ugotavljanje upravičenosti kritja stroškov usposabljanja delovnega invalida so:
– ustreznost vsebine predlaganega programa,
– trajanje programa,
– usposobljenost mentorjev oziroma inštruktorjev za izvedbo programa,
– usklajenost predvidenih stroškov z vsebino programa in izvajalci.
V. KONČNI DOLOČBI
22. člen
Z dnem veljavnosti tega sklepa preneha veljati Sklep o kriterijih, merilih in postopku za določanje višine sredstev za prilagoditev prostorov in delovnih sredstev ter usposabljanja za zaposlitev za delovne invalide (Uradni list RS, št. 113/02 in 3/06).
23. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 030-8-2/2006
Ljubljana, dne 28. marca 2006
Svet Zavoda za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje Slovenije
Predsednik
Ivan Sisinger l.r.

AAA Zlata odličnost