Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2006 z dne 31. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2006 z dne 31. 3. 2006

Kazalo

Št. 1100-2/2006/1-0023163 Ob-9168/06 , Stran 2509
Ministrstvo za promet na podlagi prvega odstavka 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 35/05 – ZJU-UPB1 in 113/05) ter v skladu z drugim odstavkom 20. in 22. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Ur. l. RS, št. 22/04 ter nadaljnje spremembe in dopolnitve), objavlja prosto delovno mesto: svetovalec v Direktoratu za pomorstvo (šifra delovnega mesta 99). Razpisano delovno mesto svetovalec je uradniško delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivu svetovalec I, svetovalec II in svetovalec III. Izbrani kandidat bo naloge opravljal v nazivu svetovalec III. Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kandidati za zasedbo delovnega mesta: – znanje uradnega jezika; – državljanstvo RS; – da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bila obsojena na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev; – da zoper osebo ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kandidati za zasedbo delovnega mesta: – visoka strokovna izobrazba ekonomske, pravne, upravne, prometne ali druge ustrezne smeri; – najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj; – državni izpit iz javne uprave; – strokovni izpit iz upravnega postopka; – znanje dela z računalnikom; – osnovna raven znanja tujega jezika. V skladu z 89. členom Zakona o javnih uslužbencih lahko za delovno mesto kandidirajo tudi osebe, ki nimajo opravljenega državnega izpita iz javne uprave, pod pogojem, da bodo v primeru izbora na delovno mesto, navedeni izpit opravile najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega razmerja. Prav tako lahko za delovno mesto kandidirajo osebe, ki nimajo opravljenega strokovnega izpita iz upravnega postopka, pod pogojem, da bodo v primeru izbora na delovno mesto navedeni izpit opravile najkasneje v roku enega leta od razporeditve na delovno mesto, kot to določa druga alineja 57. člena Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Ministrstvu za promet (št. 0110-1/2004/5-1110, z dne 12. 5. 2004 ter nadaljnje spremembe in dopolnitve). Osnovno znanje tujega jezika se izkazuje s potrdilom o jezikovnem izobraževanju pri ustrezni izobraževalni instituciji, z dokazili o opravljenem večtedenskem izobraževanju v tujem jeziku, s potrdili o večkratni udeležbi na strokovnih srečanjih, na katerih je kandidat aktivno uporabljal tuj jezik ali z dokazilom o opravljenem izpitu iz tujega jezika v okviru programa dodiplomskega ali podiplomskega študija (fotokopija indeksa). Kandidati morajo k vlogi priložiti naslednja dokazila: – fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije; – fotokopijo potrdila o trenutni izobrazbi in fotokopijo potrdila o doseženi eno stopnjo nižji izobrazbi; – izjavo o verodostojnosti potrdila o izobrazbi; – fotokopijo delovne knjižice, iz katere so razvidne delovne izkušnje oziroma verodostojne listine iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe; – fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave; – fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka; – fotokopijo dokazila o osnovni ravni znanja tujega jezika; – potrdilo o nekaznovanosti (izdaja ga Ministrstvo za pravosodje); – potrdilo o nevloženi pravnomočni obtožnici (izda krajevno pristojno sodišče). Potrdili navedeni v osmi in deveti alineji prejšnjega odstavka, ob prijavi lahko nadomesti pisna izjava kandidata, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev ter da zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Potrdili bo izbrani kandidat moral predložiti pred imenovanjem v naziv. Natečajna komisija bo strokovno usposobljenost kandidatov presojala na podlagi dokazil priloženih k prijavi, na podlagi razgovora s kandidati ter s pisnim oziroma praktičnim preverjanjem kandidatovega znanja v kolikor bo to potrebno. Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z izobrazbo pravne smeri, z delovnimi izkušnjami na področju pomorstva in pomorske zakonodaje ter s poznavanjem delovanja zakonodajne in izvršilne veje oblasti. Izbirni postopek se bo opravil s kandidati, ki bodo na podlagi predloženih dokazil izpolnjevali natečajne pogoje. Kandidati, ki bodo poslali formalno nepopolne prijave oziroma vlogi ne bodo predložili vseh zahtevanih dokazil, ki so navedena v objavi javnega natečaja, niti ne bodo navedli razlogov, zaradi katerih niso predložili dokazil, v izbirni postopek ne bodo uvrščeni, o čemer jim bo izdan sklep. Z izbranim kandidatom bo delovno razmerje sklenjeno za nedoločen čas s polnim delovnim časom in trimesečnim poskusnim delom. Delo se opravlja na sedežu Ministrstva za promet, Langusova ulica 4, Ljubljana. Okvirna vsebina dela na razpisanem delovnem mestu: – samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov; – vodenje upravnih postopkov na prvi stopnji; – sodelovanje pri pripravi predpisov in posamičnih aktov ter internih aktov za izvajanje izvršilnih nalog z delovnega področja; – sodelovanje v projektnih skupinah ali drugih oblikah sodelovanja. Vse zainteresirane vabimo, da pošljejo pisne prijave z zahtevanimi dokazili na naslov: Ministrstvo za promet, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana, s pripisom »za javni natečaj MZP, ne odpiraj – sklic na številko 1100-2/2006/1-0023163«. Če je prijava poslana priporočeno po pošti, se šteje, da je pravočasna, če je oddana na pošto zadnji dan roka za prijavo. Rok za prijavo na javni natečaj je 8 dni in začne teči naslednji dan po objavi tega javnega natečaja. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku dveh mesecev, skladno s prvim odstavkom 222. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 80/99 ter nadaljnje spremembe in dopolnitve). O izbiri uradnika bo izdan sklep o izbiri, ki bo vročen izbranemu kandidatu, drugim kandidatom pa bo vročen sklep, da niso bili izbrani. Za dajanje informacij o izvedbi javnega natečaja je odgovorna mag. Nataša Bešter, tel. 01/478-85-10.

AAA Zlata odličnost