Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2006 z dne 31. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2006 z dne 31. 3. 2006

Kazalo

Št. 33001-0001/2005 Ob-8808/06 , Stran 2501
Na podlagi 10. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za kulturo, šport, turizem in mladinsko dejavnost Sevnica (Uradni list RS, št. 94/05), objavlja Občina Sevnica, Glavni trg 19/a, 8290 Sevnica, javni razpis za prosto delovno mesto direktorja javnega zavoda Zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica. Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kandidati: – državljanstvo Republike Slovenije, – aktivno znanje slovenskega jezika, – da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bila obsojena na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – da oseba ni v kazenskem postopku zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Posebni pogoji za opravljanje dela: 1. najmanj sedma stopnja izobrazbe, 2. najmanj štiri leta delovnih izkušenj te stopnje izobrazbe vključno s pripravništvom ali najmanj štiri leta delovnih izkušenj eno stopnjo nižje izobrazbe, 3. poznavanje dejavnosti s področja dela zavoda, 4. organizacijske sposobnosti, ki se dokazujejo z ustreznimi dokazili, potrdili, 5. predložitev programa razvoja zavoda za mandatno obdobje. K prijavi z življenjepisom in opisom dosedanjih izkušenj morajo kandidati priložiti program dela zavoda za nadaljnjih 5 let in vizijo razvoja na področju kulture, športa, turizma in mladinskih dejavnosti v Občini Sevnica ter naslednja dokazila: – fotokopijo potrdila o izobrazbi, – fotokopijo potrdila o državljanstvu, – fotokopijo osebnega dokumenta, – fotokopijo delovne knjižice oziroma dokumenta, iz katerega bodo razvidne delovne izkušnje, – potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje oziroma v primeru nepravočasne pridobitve to izjavi kandidat sam, – potrdilo pristojnega sodišča ali pisno izjavo kandidata o tem, da zoper njega ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee. Izbrani kandidat, ki bo predložil pisno izjavo, bo moral potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo, da ni v kazenskem postopku predložiti pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi. Izbrani kandidat bo imenovan za obdobje 5 let. Nastop dela bo predvidoma s 1. 6. 2006. Delo bo opravljal v poslovnih prostorih zavoda. Po poteku mandatne dobe je ista oseba lahko znova imenovana za direktorja zavoda. Pisno vlogo z vsemi navedenimi dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev naj kandidati/-ke pošljejo na naslov: Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica z oznako »Prijava na javni razpis – direktor javnega zavoda KŠTM Sevnica«. Rok za prijavo je osem dni od dneva objave tega javnega razpisa. Obravnavali bomo samo pravočasne in popolne vloge. Kandidati/-ke bodo o izbiri pisno obveščeni v roku 8 dni po opravljeni izbiri. Vse dodatne informacije dobite na tel. 07/81-61-233 pri Mojci Sešlar.

AAA Zlata odličnost