Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2006 z dne 31. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2006 z dne 31. 3. 2006

Kazalo

Št. 110-197/2006/1 Ob-9301/06 , Stran 2513
V skladu z 58. členom Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02 in vse kasnejše spremembe) objavlja Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 58, 1000 Ljubljana, javni natečaj za uradniško delovno mesto: podsekretar v sektorju za varnost in kakovost hrane in krme m/ž. 1. Kraj opravljanja dela: Dunajska 58, Ljubljana. 2. Vrsta uradniškega delovnega mesta: podsekretar. 3. Delo se lahko opravlja v nazivu podsekretar in sekretar, kandidat bo imenovan v naziv podsekretar. 4. Vrsta delovnega razmerja: nedoločen čas, s polnim delovnim časom in trimesečnim poskusnim delom. 5. Delovne naloge: – sodelovanje pri oblikovanju sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv s področja biotehnologije, – vodenje najzahtevnejših upravnih postopkov, – samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in drugih zahtevnih gradiv, – vzpostavitev in vodenje evidenc in registrov z delovnega področja, – sodelovanje pri mednarodnih in EU zadevah s področja dela, – opravljanje drugih najzahtevnejših nalog. 6. Pogoji za opravljanje dela: – splošni pogoji za zasedbo delovnega mesta: državljanstvo Republike Slovenije, znanje uradnega jezika, nekaznovanost, dejstvo, da zoper kandidata ni bil uveden kazenski postopek za naklepno storjeno dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti, – univerzitetna izobrazba ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo ali magisterijem biotehniške smeri, – najmanj 7 let delovnih izkušenj, – opravljen državni izpit iz javne uprave, – opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka, – znanje angleškega jezika, Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati s poznavanjem problematike soobstoja gensko spremenjenih rastlin z ostalimi načini kmetovanja, s poznavanjem EU zakonodaje za področje gensko spremenjenih organizmov in z izkušnjami na projektnem delu. 7. Dokazila o izpolnjevanju splošnih in posebnih pogojev, ki jih morajo kandidati/ke predložiti za zasedbo delovnega mesta: – potrdilo o pridobljeni izobrazbi (diploma, pridobljena v RS ali nostificirana tuja diploma), – potrdilo o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave in strokovnem izpitu iz upravnega postopka, – fotokopijo potrdila o državljanstvu, – izjava ali dokazila o izpolnjevanju prednostnega kriterija, – življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj (fotokopija delovne knjižice) in dokazili o morebitnih posebnih znanjih in sposobnostih. Kandidat mora predložiti tudi: – Pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja nekaznovanosti in dejstva, da zoper kandidata ni bil uveden kazenski postopek za naklepno kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti (potrdili bo izbrani kandidat dostavil naknadno). V skladu z 89. členom Zakona o javnih uslužbencih lahko za delovno mesto kandidirajo tudi osebe, ki nimajo opravljenega državnega izpita iz javne uprave pod pogojem, da bodo v primeru izbora na delovno mesto navedeni izpit opravile najkasneje v enem letu od imenovanja v naziv. 8. Natečajna komisija bo izbirni postopek opravila v več fazah, tako da bo preverjala strokovno usposobljenost kandidatov v prvi fazi na podlagi dokumentacije, ki jo je predložil kandidat in v drugi fazi z ustnim razgovorom s kandidati. Obravnavali bomo le popolne vloge s priloženimi dokazili o izpolnjevanju pogojev in prednostnih kriterijev. 9. Rok in naslov za vlaganje prijav: 8 dni od dneva objave javnega natečaja na naslov: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Kadrovska služba, Dunajska 58, Ljubljana ali na elektronski naslov: gp.mkgp@gov.si, v zaprti ovojnici, z označbo: »Javni natečaj – podsekretar v Sektorju za varnost in kakovost hrane in krme«. Kandidati/ke bodo pisno obveščeni v 30 dneh po opravljeni izbiri. Informacije o izvedbi javnega natečaja dobite na tel. 01/478-90-33.

AAA Zlata odličnost