Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2006 z dne 31. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2006 z dne 31. 3. 2006

Kazalo

Su 010602/2006 Ob-9175/06 , Stran 2509
Na podlagi 56. člena in 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02 s spremembami in dopolnitvami) Okrajno sodišče v Murski Soboti, Slomškova 21, 9000 Murska Sobota, objavlja javni natečaj za prosti uradniški delovni mesti: 2 pravosodna sodelavca (sodni referent v zemljiški knjigi). Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava, morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje: – srednja strokovna izobrazba ali srednja strokovna izobrazba administrativne ali družboslovne smeri, – najmanj 6 let in 6 mesecev delovnih izkušenj, – opravljen strokovni upravni izpit iz Sodnega reda, – poznavanje dela z računalnikom. V skladu z II. odstavkom 88. člena Zakona o javnih uslužbencih: – morajo biti kandidati državljani Republike Slovenije, – ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot 6 mesecev, – zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Delo se lahko opravlja v nazivu: pravosodni sodelavec II in pravosodni sodelavec I. Izbrani kandidat bo naloge opravljal v nazivu pravosodni sodelavec II. Delovne naloge izbranega kandidata bodo predvsem: – vodenje postopkov (enostavnejših) in izdajanje odločb iz pristojnosti zemljiške knjige, – vodenje predpisanih in potrebnih evidenc in priprava informacij, statističnih in drugih poročil ter obvestil, – delo s strankami, – opravljanje administrativno tehničnih del v zvezi z izdanimi odredbami in sklepi, – opravljanje drugih nalog po odredbi predsednice sodišča, vodje oddelka, sodnika, ki je z letnim razporedom določen za to delo ali vodje zemljiške knjige. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in 2 mesečnim poskusnim delom. Delo bo opravljal na Okrajnem sodišču v Murski Soboti na lokaciji Slomškova 21, Murska Sobota. K prijavi morajo kandidati priložiti naslednja ustrezna dokazila o izpolnjevanju pogojev: – fotokopijo osebnega dokumenta, iz katerega je razvidno državljanstvo RS, – fotokopijo diplome oziroma spričevala o končanem šolanju, – fotokopijo delovne knjižice, iz katere je razvidna delovna doba, – fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem upravnem izpitu in izpitu iz Sodnega reda, – potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje RS, – potrdilo, da zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, ki ga izda krajevno pristojno sodišče. Ob prijavi lahko potrdili v predzadnji in zadnji alinei nadomesti pisna izjava kandidata, vendar bo moral izbrani kandidat potrdili predložiti pred zaposlitvijo. V naziv se lahko imenuje kandidat, ki nima opravljenega izpita iz strokovnega upravnega izpita iz Sodnega reda, pod pogojem, da oba izpita opravi najkasneje v enem letu od imenovanja v naziv, sicer se imenovanje v naziv razveljavi. Pisne prijave z življenjepisom, opisom dosedanjih delovnih izkušenj (stopnjo izobrazbe in čas opravljanja dela) in z dokazili o izpolnjevanju pogojev morajo kandidati poslati v roku 8 dni po objavi javnega natečaja na naslov: Okrajno sodišče v Murski Soboti, Urad predsednika, Slomškova 21, 9000 Murska Sobota, z označbo »javni natečaj«. V izbirni postopek bodo uvrščeni le kandidati, katerih vloge bodo popolne, s priloženimi dokazili o izpolnjevanju pogojev. Kandidati bodo pisno obveščeni o izbiri v 8 dneh po odločitvi o izbiri. O izbiri uradnika bo izdan sklep, ki bo vročen izbranemu kandidatu, drugim kandidatom pa bo vročen sklep, da niso bili izbrani.

AAA Zlata odličnost