Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2006 z dne 31. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2006 z dne 31. 3. 2006

Kazalo

Ob-9289/06 , Stran 2498
1. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je dodelitev sredstev za pripravo in izvedbo programov oziroma projektov ter drugih aktivnosti (v nadaljevanju programi oziroma projekti), ki jih bodo upravičenci – osebe zasebnega in javnega prava, avtorji, avtorske skupine in samostojni kulturni delavci (v nadaljevanju: prijavitelji) izvajali v letu 2006 predvsem na območju Mestne občine Murska Sobota (v nadaljevanju: MoMS) na področju kulture in mladinske dejavnosti. Predmet javnega razpisa so: pod sklop I) programi in projekti za izvajanje letnega programa kulturnih dejavnosti v MoMS na naslednjih področjih: – uprizoritvene umetnosti, – glasbene umetnosti, – vizualne umetnosti, – knjiga in založništvo, – ljubiteljske kulturne dejavnosti, – na drugih področjih (iz 4. člena ZUJIK). pod sklop II) programi in projekti za izvajanje letnega programa na področju dejavnosti mladih v MoMS. 2. Namen javnega razpisa Namen javnega razpisa je spodbujanje aktivnosti na področju kulture in delovanja mladih v MoMS, katerih realizacija bo imela ugodne učinke na vzpodbujanje razvoja kulture v MoMS in aktivnosti ter angažiranja mladih in mladinskih organizacij v javno in družbeno življenje v MoMS. 3. Cilj javnega razpisa Cilj razpisa je podpreti programe oziroma projekte na področju kulture in na področju delovanja mladih v letu 2006 v MoMS. 4. Upravičenci Na ta razpis se lahko prijavijo vsi pravni subjekti, ki so v MoMS registrirani za opravljanje dejavnosti s področja kulture ali drugih dejavnosti, občinska društva in zveze, avtorji in avtorske skupine, samostojni kulturni delavci ter mladinske organizacije. Predlagatelj mora imeti sedež oziroma stalno prebivališče na območju MoMS in ne sme imeti neizpolnjenih pogodbenih obveznosti do MoMS, če je v preteklih letih prejel sredstva iz proračuna MoMS. Prijavitelj mora imeti prav tako poravnane vse davke in prispevke. Prijavitelji lahko na ta javni razpis prijavijo samo programe oziroma projekte, ki bodo izvajani v letu 2006. Če prijavitelj pripravi dva ali več projektov, jih mora oddati ločeno. Izpolnjevanje pogojev ugotavlja komisija za odpiranje vlog, imenovana s strani župana MoMS. Komisija za odpiranje vlog bo zavrgla vloge neupravičenih prijaviteljev ter nepopolnih in prepozno oddanih vlog. MoMS lahko v primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogojev in po že izdani dokončni odločbi o izboru projekta spremeni odločitev in z izvajalcem ne sklene pogodbe. Do sredstev iz tega razpisa niso upravičeni prijavitelji: – ki so za isti namen 100% sofinancirana iz drugih sredstev državnega, lokalnega ali EU proračuna, – zoper katere je s pravnomočno odločbo sodišča ali dokončno odločbo drugega pristojnega organa začet sodni ali izvensodni stečajni postopek, postopek prisilne poravnave ali likvidacije, – ki so navedena v seznamu podjetij, s katerimi se na podlagi določb Zakona o preprečevanju korupcije ne sme poslovati (Ur. l. RS, št. 43/05). 4.1. Upravičeni stroški Samo »upravičene stroške« je mogoče financirati v okviru pogodbe o sofinanciranju. Specifikacija upravičenih stroškov je podana v razpisni dokumentaciji. Stroškovni načrt projekta predstavlja oceno stroškov kot tudi zgornjo mejo upravičenih stroškov. Stroški projekta morajo biti izraženi v SIT in EUR (tečaj 239,64 SIT = 1 EUR). Prijavitelj mora upoštevati, da morajo biti navedeni upravičeni stroški tudi dejanski stroški, ki ne smejo biti prikazani v obliki pavšalnih zneskov (razen kadar gre za stroške potovanja, dnevnice in posredne stroške). Prijavitelj mora k navedenim upravičenim stroškom v stroškovnem načrtu obvezno priložiti kratko utemeljitev in izračun vsake stroškovne postavke. Pred podpisom pogodbe o sofinanciranju se po potrebi izvede preverjanje stroškovnega načrta in le če se izkaže, da ni potrebe, da se ga spremeni, dobi projekt priporočilo za dodelitev sofinanciranja. Na podlagi preverjanja lahko naročnik zahteva dodatna pojasnila ali zmanjša predvidene stroške. 5. Vloga Vloga je popolna, če prijavitelj v predpisanem roku za oddajo vloge v javnem razpisu predloži vso zahtevano razpisno dokumentacijo. 5.1 Obvezne priloge k vlogi: – izpolnjeni razpisni obrazec z vsemi zahtevanimi podatki in prilogami, kot je navedeno v razpisni dokumentaciji (življenjepis ni obvezno izpolniti), – kopija zaključnega računa za leto 2005 (če je ponudnik pravna oseba), – izjava, da so vsi podatki v vlogi razen dispozicije projekta javni, – izjava, da so vsi, v vlogi podani podatki vključno z vsemi prilogami resnični in točni, – izjava, da se dovoljuje preverjanje namenske porabe odobrenih proračunskih sredstev, – fotokopija dokumenta, iz katerega je razvidna registrirana dejavnost, ki ne sme biti starejša od 90 dni (samo gospodarske družbe in samostojni podjetniki), – podpisan (parafiran) vzorec pogodbe. 5.2 Dopolnitev vloge Komisija za odpiranje vlog bo najkasneje v roku 3 delovnih dni od odpiranja vlog pisno pozvala vse prijavitelje, katerih vloge niso bile popolne, da jih dopolnijo. Vsebina dispozicije projekta oziroma programa ni predmet dopolnitve vloge. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v določenem roku, bodo zavržene. Rok za dopolnitev vloge je 8 dni od prejema pošte. Prijavitelji bodo prejeli obvestilo o dopolnitvi tudi po faksu oziroma elektronski pošti. 6. Višina sredstev Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za programe oziroma projekte za leto 2006 je SIT, in sicer: – za programe oziroma projekte pod sklop I. 23,000.000 SIT, – za programe oziroma projekte pod sklop II. 5,000.000 SIT. Maksimalna višina sofinanciranja je do 70% vrednosti projekta oziroma programa. 7. Kriteriji za izbiro programov in projektov 7. 1 Splošni kriteriji za izbiro programov in projektov Pod sklop I in sklop II: – vsebina, obseg in pomen programa oziroma projekta za kulturni razvoj oziroma razvoj dejavnosti mladih v Mestni občini Murska Sobota, – kakovost in učinkovitost projekta, – celovitost, realnost in gospodarnost projekta, – nekomercialen značaj projekta, – dolgoročni pomen projekta, – reference predlagatelja in posameznikov, ki so udeleženi v izvedbi, za kakovostno izvedbo projekta, – realno ovrednoten in uravnotežen projekt, – stopnja predlagane finančne soudeleženosti predlagatelja z lastnimi ali pridobljenimi sredstvi. 7.2 Prednostni razpisni kriteriji Na razpisnih področjih bodo prednostno obravnavani programi oziroma projekti, ki poleg splošnih kriterijev izpolnjujejo tudi prednostne kriterije. Prednostni razpisni kriteriji so sestavni del razpisne dokumentacije. Na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti so dodatni kriteriji posebej navedeni v razpisni dokumentaciji. 7.3. Uporaba kriterijev Izbrani bodo tisti projekti, ki bodo v postopku izbire ocenjeni oziroma ovrednoteni višje. Način ocenjevanja: splošni in prednostni razpisni kriteriji za posamezna razpisna področja so ovrednoteni s točkami in dostopni v razpisni dokumentaciji. Izbrani bodo tisti programi oziroma projekti, ki jih bo MoMS na predlog strokovne komisije uvrstila na seznam odobrenih programov oziroma projektov za leto 2006. Najvišje število prejetih točk za posamezen program oziroma projekt je 100 točk. 8. Obdobje za porabo sredstev Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2006. 9. Način prijave in razpisni rok Popolna vloga (original + 2 kopiji dispozicije) v skladu z razpisno dokumentacijo mora biti dostavljena na naslov: Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota, do vključno 3. 5. 2006 do 12. ure v vložišče Mestne občine Murska Sobota, ne glede na način dostave (s pošto ali osebno) v zaprti ovojnici pod sklop I z oznako »Ne odpiraj – vloga na razpis: kulturni programi oziroma projekti« oziroma sklop II z oznako »Ne odpiraj – vloga na razpis: mladinski programi oziroma projekti«, z navedbo naslova razpisa ter polnim naslovom pošiljatelja na prednji strani. Vloge, ki ne bodo prispele pravočasno, bodo vrnjene prosilcem. Vloge morajo biti natisnjene, natipkane ali čitljivo napisane v slovenskem jeziku. Dispozicija projekta, ki mora biti pripravljena v skladu s predlagano metodologijo, ki bo predmet ocenjevanja, ne more biti predmet dopolnitve vloge. Vloge prijaviteljev, ki so vložene prepozno; vloge, ki so nepravilno označene; vloge, ki ne ustrezajo vsem pogojem sodelovanja; vloge, ki niso dopolnjene v določenem roku in vloge, ki niso skladne z namenom razpisa, se zavržejo. Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene kuverte, ki vsebujejo vloge, in sicer v vrstnem redu, v katerem so bile predložene. Vsi podatki iz vloge prijavitelja, razen dispozicije projekta, so javni. Vlagatelj vloge zagotavlja, da so vsi podatki, podani v vlogi na javni razpis vključno z vsemi prilogami resnični in točni. Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa. 10. Odpiranje vlog Odpiranje vlog je zaprto za javnost. Komisija za odpiranje vlog bo vloge odpirala v sejni sobi MoMS, Kardoševa 2, Murska Sobota, v ponedeljek, 8. 5. 2006. Na odpiranju vlog bodo obravnavane vloge, ki bodo v vložišče Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota, prispele najkasneje do 3. 5. 2006 do 12. ure. 11. Obvestilo o dodelitvi sredstev Na podlagi predloga strokovne komisije bodo prijavitelji najkasneje v roku dveh mesecev od zaključka odpiranja vlog obveščeni o dejstvih in okoliščinah, pomembnih za izdajo odločbe in dodelitvi sredstev. 12. Razpisna dokumentacija Razpisna dokumentacija je na voljo na spletnih straneh Mestne občine Murska Sobota (www.murska-sobota.si). Razpisna dokumentacija je na voljo tudi v vložišču Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa 2, Murska Sobota, vsak delovni dan med 9. in 10. uro. Razpisna dokumentacija se lahko posreduje tudi po elektronski pošti, na osnovi prošnje potencialnega prijavitelja, na elektronski naslov: darja.potocnik@murska-sobota.si oziroma mojca.brescak@murska-sobota.si. Elektronska verzija prijavnice je v Wordovem formatu. Prosimo upoštevajte, da MoMS sprejema tudi v poznejših fazah poročanja samo ta format oziroma format Excel. 12. 1 Dodatne informacije Dodatne informacije so na voljo vsak delovni dan med 9. in 10. uro po tel. +386/2/525-16-62 – kontaktna oseba za sklop I: Darja Potočnik in po telefonu +386/2/525-16-76 – kontaktna oseba za sklop II: Mojca Breščak. Morebitna vprašanja je mogoče posredovati tudi po elektronski pošti na elektronski naslov: darja.potocnik@murska-sobota.si oziroma mojca.brescak@murska-sobota.si oziroma po faksu: +386/2/525-16-14.

AAA Zlata odličnost