Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2006 z dne 31. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2006 z dne 31. 3. 2006

Kazalo

Ob-8967/06 , Stran 2467
Neposredni proračunski uporabnik: Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, tel. 01/308-31-78 faks 01/478-36-19. Javni razpis za spodbujanje investicij v malih, srednje velikih in velikih podjetjih na območju občin Hrastnik, Laško, Litija, Radeče, Šmartno pri Litiji, Trbovlje in Zagorje ob Savi se izvaja na osnovi Proračuna Republike Slovenije za leto 2006 (Ur. l. RS, št. 116/05), Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2006 in 2007 (Ur. l. RS, št. 116/05), Zakona o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje – Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije (ZPZRTH-UPB2) (Ur. l. RS, št 26/05, uradno prečiščeno besedilo), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 13/06), ter Programa ukrepov za razvojno prestrukturiranje regije 2004-2006 (sprejeto na 98. dopisni seji Vlade RS dne 26. 3. 2004) in Letnega izvedbenega programa 2006 (sprejeto na 62. redni seji Vlade RS dne 23. 2. 2006) in sklepov Vlade RS št. 304-04/2001-3 in 304-04/2001-4 z dne 26. 3. 2004 ter 30301-1/2006-5 z dne 23. 2. 2006. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa predstavljajo investicije v malih, srednje velikih in velikih podjetjih v osnovna sredstva pri postavitvi novega proizvodnega obrata, širitvi obstoječega obrata ali začetku nove dejavnosti, ki pomeni temeljito spremembo proizvoda ali proizvodnega procesa v obstoječem proizvodnem obratu (s pomočjo racionalizacije, diverzifikacije ali modernizacije) in investicije v razširitev turistično nastanitvenih kapacitet v društvih, planinskih kočah in ostalih turističnih objektih. Investicija se mora izvajati na območju občin Hrastnik, Laško, Litija, Radeče, Šmartno pri Litiji, Trbovlje ali Zagorje ob Savi. Investicije v osnovna sredstva v obliki nakupa proizvodnega obrata, ki se je zaprl ali bi se zaprl, če ne bi bil prodan, so tudi lahko predmet tega javnega razpisa, razen če proizvodni obrat pripada podjetju v težavah. Nepovratna sredstva so namenjena za: Namen javnega razpisa je spodbujanje začetnih investicij v malih, srednje velikih in velikih podjetjih in investicij v turistično nastanitvene kapacitete v planinskih kočah in ostalih turističnih objektih ter odpiranje novih delovnih mest, povezanih z investicijami. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu Na razpis se lahko prijavijo gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki, ki so registrirani po Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-UPB1, Ur. l. RS, št. 15/05) in društva, ki so registrirana po Zakonu o društvih (Ur. l. RS, št. 60/95, 49/96, 89/99 in 80/04) in: – niso v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije; – ne pridobivajo državne pomoči za podjetja v težavah (Zakon o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah, Ur. l. RS, št. 112/05); – niso v stanju kapitalske neustreznosti po Zakonu o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99, 110/99, 50/02 in 93/02); – nimajo neporavnanih zapadlih obveznosti do Republike Slovenije; – imajo v času veljavnosti instrumenta registriran sedež ali samostojno enoto na območju občin Hrastnik, Laško, Litija, Radeče, Šmartno pri Litiji, Trbovlje ali Zagorje ob Savi; – niso za isti namen sofinancirane iz drugih sredstev državnega ali lokalnega proračuna; – so finančno in poslovno sposobni; – so registrirana kot društvo z dejavnostjo na področju gostinstva in turizma. Na razpis pod točko E se lahko prijavijo vsi zgoraj našteti pravni subjekti, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti gostinstva in turizma in že imajo oziroma nameravajo investirati v nastanitvene kapacitete in so hkrati vključeni v seznam kontrolnih točk pohodniških, kolesarskih in konjeniških poti na območjih občin Litija, Šmartno pri Litiji, Zagorje, Trbovlje, Hrastnik in Radeče (www.posavskohribovje.si) oziroma ležijo ob pohodniških, kolesarskih ali konjeniških poteh v občini Laško. Gospodarska družba, samostojni podjetnik ali društvo mora investicijo realizirati in odpreti nova delovna mesta na območju občin Hrastnik, Laško, Litija, Radeče, Šmartno pri Litiji, Trbovlje ali Zagorje ob Savi. Na razpis lahko vlagatelji vlog kandidirajo tudi s posamezno (eno ali več) fazo investicije (faza priprave ustreznih študij in projektov, faza nakupa, komunalnega in infrastrukturnega opremljanja zemljišča, faza gradnje/nakupa objektov, faza nakupa strojev in opreme ter nematerialnih investicij (patenti, licence,...)), vendar pa mora skupna višina celotne investicije izpolnjevati prej opredeljene kriterije. Na razpis lahko kandidirajo vlagatelji vlog tudi s posamezno fazo, ki pomeni nadaljevanje investicije iz prejšnjih let. Pod razpisnim delom E ni možnih faznih investicij. Investicije v turistične objekte morajo biti zaključene pred 10. 10. 2006 tako, da bo pred oddajo zahtevka možen ogled na lokaciji investicije. Kot zaključene se štejejo samo tiste investicije, ki bodo po 10. 10. 2006 omogočale koriščenje izboljšanih prenočitvenih kapacitet. Nova delovna mesta morajo podjetja odpreti v treh letih po zaključku investicije ob upoštevanju kriterija novih delovnih mest, ki se ugotavlja na osnovi neto povečanje števila delovnih mest v primerjavi s povprečjem zaposlenih od 1. 1. 2005 do 31. 12. 2005. Investicijski projekti in novo odprta delovna mesta morajo ostati na območju občin Hrastnik, Laško, Litija, Radeče, Šmartno pri Litiji, Trbovlje ali Zagorje ob Savi vsaj pet let. Na razpis ne morejo kandidirati vlagatelji vlog, katerim so na osnovi Javnega razpisa za spodbujanje začetnih investicij na območju občin Hrastnik, Laško, Litija, Radeče, Šmartno pri Litiji, Trbovlje ali Zagorje ob Savi v letih 2001, 2002, 2003, 2004 in/ali 2005 že bila odobrena nepovratna sredstva za sofinanciranje investicijskega projekta, razen v primeru, da so do dne oddaje vloge na ta javni razpis že v celoti izpolnili obvezo novih zaposlitev, ki izhaja iz uspešne kandidature na omenjene razpise v letih 2002, 2003, 2004 in 2005. Izpolnitev obveze glede novih zaposlitev morajo upravičenci dokazati s predložitvijo Poročila o izvajanju projekta za že dodeljena sredstva, iz katerih izhaja, da so bile zaposlitve realizirane. Podjetja, ki v preteklih letih, leta 2001, 2002, 2003, 2004 ali 2005, niso realizirala investicij, za katere so dobila odobrena sredstva, ne morejo ponovno kandidirati na tem razpisu. Okvirna višina sredstev Okvirna višina nepovratnih sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje projektov v letu 2006, znaša 250,000.000 SIT. Sredstva bremenijo proračunsko postavko 1140 ``Prestrukturiranje Zasavske regije po ZPZRTH`` proračuna RS za leto 2006. Višina sredstev po posameznih delih razpisa znaša okvirno: A. 70,000.000 SIT, B. 45,000.000 SIT, C. 45,000.000 SIT, D. 60,000.000 SIT, E. 30,000.000 SIT. Sredstva se lahko v primeru neporabe na posameznem delu razpisa ali v primeru zaokroževanja, po sklepu komisije prerazporedijo na drugi del razpisa. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena sredstva Obdobje, za katerega so namenjena razpisna sredstva iz točke 2.10, je proračunsko leto 2006. Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko bo sofinancirala le upravičene stroške, nastale od 1. 1. 2006 do najkasneje 10. 10. 2006. Rok za predložitev vlog Rok za oddajo vloge (obrazci in priloge), na naslov Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, je: – oddaja po pošti, 3. 5. 2006, – oziroma oddaja v glavno pisarno (IV. nadstropje), 3. 5. 2006 do 12. ure; v zaprti ovojnici z ustrezno navedbo, v skladu s točko 2.7 navodil, na sprednji strani »Ne odpiraj – vloga – javni razpis – investicije v Zasavju-A« oziroma »Ne odpiraj – vloga – javni razpis – investicije v Zasavju-B« oziroma »Ne odpiraj – vloga – javni razpis – investicije v Zasavju-C« oziroma »Ne odpiraj – vloga – javni razpis – investicije v Zasavju-D« oziroma »Ne odpiraj – vloga – javni razpis – investicije v Zasavju-E« in s polnim naslovom pošiljatelja na zadnji strani ovojnice. Zgornji tekst mora biti izpisan v celoti, brez okrajšav, drugače se bo vloga obravnavala kot nepopolna. Vse vloge, ki bodo nepravilno označene oziroma bodo oddane na navedeni naslov kasneje od predpisanega datuma oziroma ure, ne bodo upravičene do kandidiranja na razpisu in bodo vrnjene pošiljatelju neodprte. Vloge morajo biti napisane v slovenskem jeziku, finančni zahtevek za nepovratna sredstva pa mora biti prikazan v slovenskih tolarjih (SIT). Datum odpiranja Odpiranje prispelih vlog ni javno. Komisija bo vloge odpirala 8. maja 2006. Prispele vloge bo pregledala in ocenila strokovna komisija, ki jo za ta namen imenuje minister za lokalno samoupravo in regionalno politiko. Komisija bo vse pravočasne in pravilno označene vloge odprla in ugotovila njihovo popolnost. Vloga je popolna, če vlagatelj vloge do predpisanega roka za oddajo vlog v javnem razpisu, predloži pravilno predložene dokumente po naslednjem vrstnem redu: 1. izpolnjena in podpisana izjava o strinjanju z razpisnimi pogoji (razpisni obrazec št. 1), 2. prijavni obrazec (razpisni obrazec št. 2), 3. podatki o vlagatelju vloge (razpisni obrazec št. 3) in zahtevane priloge: – za pravno osebo originalni izpisek iz sodnega registra oziroma za samostojnega podjetnika potrdilo o vpisu v Poslovni register RS (PRS), pridobljen na AJPES-u, oziroma za društvo izpisek iz registra društev, pridobljen na upravni enoti. Izpisek ne sme biti starejši od 30 dni; – bilance stanja, izkazi poslovnega izida podjetja, samostojnega podjetnika ali društva, ki kandidira na razpis, za zadnja tri leta (2003, 2004 in 2005). Velika podjetja oziroma podjetja, ki so zavezana k pripravi, priložijo tudi izkaze finančnega izida ter izkaze gibanja kapitala; – potrdilo o poravnanih zapadlih davkih in prispevkih, ki ga izda krajevno pristojni davčni urad, ki ni starejši od 30 dni; – potrdilo Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije o številu zaposlenih, in sicer za povprečje zaposlenih v letu 2005 (od 1. 1. 2005 do 31. 12. 2005); – izjava podjetja, iz katere je razvidna izobrazbena struktura zaposlenih do vključno VI. stopnje izobrazbe ter od VII. in višje stopnje izobrazbe, in sicer za povprečje zaposlenih v letu 2005 (od 1. 1. 2005 do 31. 12. 2005); – potrdilo, da podjetje ni v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji, ki ga izda okrožno sodišče; – potrdilo banke o solventnosti podjetja, samostojnega podjetnika ali društva; – za društva fotokopija zapisnika zadnje seje skupščine društva; 4. dispozicija projekta (razpisni obrazec št. 4) – podjetje izpolni tisti del obrazca, ki se nanaša na ustrezno višino prijavljene investicije, to je pod točko A, B, C, D ali E – in zahtevane priloge: – zemljiškoknjižni izpisek, ki ni starejši od 30 dni, in overjena kopija pogodbe o najemu, če vlagatelj ni lastnik objekta in soglasje lastnika-ov k predvideni investiciji; – v primeru nakupa zemljišč oziroma druge nepremičnine mora upravičenec predložiti zemljiško knjižni izpisek, mapno kopijo, posestni list za nepremičnine oziroma zemljišča, ki ga namerava kupiti in predpogodbo z bodočim prodajalcem; – reference vodje projekta. Pri razpisnem delu E – investicije v turizem – je potrebno priložiti: – zemljiškoknjižni izpisek, ki ni starejši od 30 dni, oziroma overjeno zakupno pogodbo oziroma overjeno najemno pogodbo. Če iz pogodbe ni razvidno, da lahko investira zakupnik oziroma najemnik, je potrebno priložiti izjavo lastnika, s katero odobri investiranje najemnika oziroma zakupnika v objekt; – izjavo oziroma pisma o nameri s strani društev, samostojnih podjetnikov, podjetij ali ostalih institucij, za namen skupne organizacije dogodkov; – izjava o strateškem partnerju; – izjava strateškega partnerja, če bo sofinanciral investicijo. 5. Izpolnjen in podpisan vzorec pogodbe (razpisni obrazec št. 5). Kot popolna se šteje tudi tista vloga, ki je bila v dogovorjenem roku na podlagi poziva k dopolnitvi ustrezno dopolnjena. Merila za ocenitev ponudb Popolne vloge bo ocenila strokovna komisija na osnovi meril. Za dodelitev sredstev mora vloga doseči najmanj 51 točk. Prednost pri izboru za dodelitev nepovratnih sredstev imajo do porabe sredstev investicijski projekti, ki bodo dobili najvišjo oceno na podlagi meril za ugotavljanje učinkov investicije. V primeru, da imata dva ali več prijaviteljev enako število točk, se sredstva dodelijo v enakem deležu vsem prijaviteljem z enakim številom točk. V primeru, da kateri od njih odstopi, se njegov delež porazdeli med ostale prejemnike z enakim številom točk. Investicijski projekti bodo po doseženih točkah razdeljeni v tri skupine: Investicijski projekti bodo po doseženih točkah razdeljeni v tri skupine: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Merila so opredeljena za posamezne dele razpisa. MERILA ZA OCENJEVANJE VLOG – A Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Podrobneje opredeljena merila: a. Reference investitorja (Vloga je lahko v tem segmentu ocenjena z 0 ali z največ 19 točkami.) Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! b. Število novo ustvarjenih delovnih mest (Vloga je lahko v tem segmentu ocenjena z 0 oziroma z največ 24 točkami glede na stopnjo izobrazbe in glede na število zaposlenih.) Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! c. Faznost in predvideni zaključek investicije (Vloga je lahko v tem segmentu ocenjena z 0 oziroma z največ 10 točkami glede na čas zaključka investicije in glede na dokončanje faze v letu 2006.) Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! d. Vpliv investicije na okolje (Vloga je lahko v tem segmentu ocenjena z 0 oziroma z največ 13 točkami glede na priloženo dokumentacijo.) Vpliv investicije na emisije in imisije Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Vpliv investicije na odpadke Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! e. Trajnostna naravnanost investicije (Vloga je lahko v tem segmentu ocenjena z 0 ali z največ 10 točkami glede na priloženo dokumentacijo.) Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! f. Predhodno dodeljena sredstva (Vloga je lahko v tem segmentu ocenjena z 0 ali z največ 10 točkami glede na rezultate navedenih razpisov v preteklih letih.) Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! g. Delež visoke tehnologije v investicijskem projektu (Vloga je lahko v tem segmentu ocenjena z 0 z največ 7 točkami glede na priloženo dokumentacijo.) Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! h. Razvojni učinki projekta v občinah z razvojnimi problemi (Vloga je lahko v tem segmentu ocenjena z 0 ali z največ 5 točkami.) Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! MERILA ZA OCENJEVANJE VLOG - B Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Podrobneje opredeljena merila: a. Reference investitorja (Vloga je lahko v tem segmentu ocenjena z 0 ali z največ 21 točkami.) Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! b. Število novo ustvarjenih delovnih mest (Vloga je lahko v tem segmentu ocenjena z 0 oziroma z največ 26 točkami glede na stopnjo izobrazbe in glede na število zaposlenih) Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! c. Faznost in predvideni zaključek investicije (Vloga je lahko v tem segmentu ocenjena z 0 oziroma z največ 10 točkami glede na čas zaključka investicije in glede na dokončanje faze v letu 2006.) Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! d. Vpliv investicije na okolje (Vloga je lahko v tem segmentu ocenjena z 0 oziroma z največ 13 točkami glede na priloženo dokumentacijo.) Vpliv investicije na emisije in imisije Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Vpliv investicije na odpadke Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! e. Trajnostna naravnanost investicije (Vloga je lahko v tem segmentu ocenjena z 0 ali z največ 8 točkami glede na priloženo dokumentacijo) Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! f. Predhodno dodeljena sredstva (Vloga je lahko v tem segmentu ocenjena z 0 ali z največ 10 točkami glede na rezultate navedenih razpisov v preteklih letih.) Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! g. Delež visoke tehnologije v investicijskem projektu (Vloga je lahko v tem segmentu ocenjena z 0 ali z največ 7 točkami glede na priloženo dokumentacijo.) Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! h. Razvojni učinki projekta v občinah z razvojnimi problemi (Vloga je lahko v tem segmentu ocenjena z 0 ali z največ 5 točkami.) Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! MERILA ZA OCENJEVANJE VLOG - C Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Podrobneje opredeljena merila: a. Reference investitorja (Vloga je lahko v tem segmentu ocenjena z 0 ali z največ 17 točkami.) Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! b. Število novo ustvarjenih delovnih mest (Vloga je lahko v tem segmentu ocenjena z 0 oziroma z največ 22 točkami glede na stopnjo izobrazbe in glede na število zaposlenih) Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! c. Faznost in predvideni zaključek investicije (Vloga je lahko v tem segmentu ocenjena z 0 oziroma z največ 16 točkami glede na čas zaključka investicije in glede na dokončanje faze v letu 2006.) Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! d. Vpliv investicije na okolje (Vloga je lahko v tem segmentu ocenjena z 0 oziroma z največ 12 točkami glede na priloženo dokumentacijo.) Vpliv investicije na emisije in imisije Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Vpliv investicije na odpadke Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! e. Trajnostna naravnanost investicije (Vloga je lahko v tem segmentu ocenjena z 2 ali z največ 12 točkami glede na priloženo dokumentacijo ) Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! f. Predhodno dodeljena sredstva (Vloga je lahko v tem segmentu ocenjena z 0 ali z največ 12 točkami glede na rezultate navedenih razpisov v preteklih letih. ) Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! g. Delež visoke tehnologije v investicijskem projektu (Vloga je lahko v tem segmentu ocenjena z 0 ali z največ 6 točkami glede na priloženo dokumentacijo.) Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! h. Razvojni učinki projekta v občinah z razvojnimi problemi (Vloga je lahko v tem segmentu ocenjena z 0 ali z največ 3 točkami.) Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! MERILA ZA OCENJEVANJE VLOG - D Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Podrobneje opredeljena merila: a. Reference investitorja (Vloga je lahko v tem segmentu ocenjena z 0 ali s 17 točkami. ) Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! b. Število novo ustvarjenih delovnih mest (Vloga je lahko v tem segmentu ocenjena z 0 oziroma z največ 17 točkami glede na stopnjo izobrazbe in glede na število zaposlenih) Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! c. Faznost in predvideni zaključek investicije (Vloga je lahko v tem segmentu ocenjena z 0 oziroma z največ 28 točkami glede na čas zaključka investicije in glede na dokončanje faze v letu 2006.) Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! d. Vpliv investicije na okolje (Vloga je lahko v tem segmentu ocenjena z 0 z največ 10 točkami glede na priloženo dokumentacijo.) Vpliv investicije na emisije in imisije Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Vpliv investicije na odpadke Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! e. Trajnostna naravnanost investicije (Vloga je lahko v tem segmentu ocenjena z 2 ali z največ 8 točkami glede na priloženo dokumentacijo) Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! f. Predhodno dodeljena sredstva (Vloga je lahko v tem segmentu ocenjena z 0 z največ 17 točkami glede na rezultate navedenih razpisov v preteklih letih. ) Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! g. Razvojni učinki projekta v občinah z razvojnimi problemi (Vloga je lahko v tem segmentu ocenjena z 0 ali z največ 3 točkami.) Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! MERILA ZA OCENJEVANJE VLOG - E Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Podrobneje opredeljena merila: 1. Reference investitorja (Vloga je lahko v tem segmentu ocenjena z 0 ali z največ 20 točkami. ) Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 2. Število novo ustvarjenih delovnih mest (Vloga je lahko v tem segmentu ocenjena z 0 oziroma z največ 5 točkami) Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 3. Namen investicije (Vloga je lahko v tem segmentu ocenjena z 0 ali s 25 točkami) Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 4. Skladnost investicije z RRP (Vloga je lahko v tem segmentu ocenjena z 0 ali z največ 30 točkami) Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 5. Plan aktivnosti, terminski plan in viri financiranja (Vloga je lahko v tem segmentu ocenjena z 0 ali z največ 20 točkami) Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Izzid javnega razpisa Na podlagi predloga strokovne komisije bodo vlagatelji vlog v roku 60 dni od odpiranja vlog obveščeni s sklepom o odobritvi sredstev oziroma zavrnitvi. Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije Razpisno dokumentacijo v slovenskem jeziku lahko prijavitelji v razpisnem roku prevzamejo brez plačila na Regionalnem centru za razvoj d.o.o., Podvine 36, Zagorje ob Savi, vsak delovni dan med 9. in 12. uro. Razpisna dokumentacija se lahko posreduje tudi po elektronski pošti, če podjetje na e-mail: info@rcr-zasavje.si posreduje prošnjo za dvig razpisne dokumentacije. Razpisna dokumentacija je na voljo tudi na internet naslovu www.svlsrp.gov.si ali www.rcr-zasavje.si. Projekt mora biti predstavljen v obliki, kot jo zahteva razpisna dokumentacija, pregledno in zelo konkretno. Če vlagatelj vloge meni, da je potrebno določene dele dodatno predstaviti, lahko to stori v prilogi. Dodatne informacije so v času odprtja razpisa na voljo vsak delovni dan med 9. in 12. uro, kontaktni osebi: mag. Tomaž Kukovica na Službi Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko (tel. 01/478-37-77, e-mail: tomaz.kukovica@gov.si), Petra Kovač Smrkolj na Regionalnem centru za razvoj d.o.o. (tel. 03/56-60-504, e-mail: petra.ksmrkolj@rcr-zasavje.si) in Rosanda Žagar na Regionalnem centru za razvoj d.o.o. (tel. 03/56-60-519, e-mail: rosanda.zagar@rcr-zasavje.si). Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je brezplačna.

AAA Zlata odličnost