Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2006 z dne 31. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2006 z dne 31. 3. 2006

Kazalo

1423. Odlok o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2006, stran 3621.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B) ter 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 27. seji dne 27. 3. 2006 sprejel
O D L O K
o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2006
1. člen
S tem odlokom se ureja način izvrševanja proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2006 (v nadaljnjem besedilu: proračun) in upravljanje s prihodki in drugimi prejemki ter odhodki ter drugimi izdatki.
2. člen
S proračunom se zagotavljajo sredstva za financiranje nalog, ki jih v skladu z ustavo in zakonom opravlja Mestna občina Ljubljana.
3. člen
Prihodki in odhodki ter drugi prejemki in izdatki proračuna Mestne občine Ljubljana so izkazani v bilanci prihodkov in odhodkov, v računu finančnih terjatev in naložb ter v računu financiranja in so prikazani v splošnem delu proračuna.
Stanje denarnih sredstev na računu proračuna na koncu preteklega leta je sestavni del proračuna za tekoče leto.
Proračun Mestne občine Ljubljana za leto 2006 se določa v višini 64.133.591.023 tolarjev.
Občina se lahko zadolži za financiranje investicij na področju ekologije – zamenjava azbestnih kritin pri Ekološkem skladu RS do višine 500.000.000 tolarjev.
Občina izda poroštvo Ljubljanskemu potniškemu prometu v višini 2.000.000.000 tolarjev.
4. člen
V proračunu Mestne občine Ljubljana se zagotavljajo sredstva za proračunsko rezervo, ki deluje kot proračunski sklad, in sicer v višini 201.188.374 tolarjev.
O uporabi sredstev proračunske rezerve na predlog oddelka za finance odloča župan in o uporabi poroča mestnemu svetu.
5. člen
Prihodki proračuna se pobirajo in vplačujejo v proračun v skladu s predpisi.
Prihodki, ki jih oddelki mestne uprave ustvarijo s svojo dejavnostjo, so prihodek proračuna.
Prihodek proračuna so tudi donacije, ki jih Mestna občina Ljubljana prejme od domače ali tuje pravne in fizične osebe.
Kupnina od prodaje finančnega in stvarnega premoženja Mestne občine Ljubljana je prejemek proračuna.
Kupnina, najemnina in odškodnina za občinsko stvarno premoženje se uporabi samo za gradnjo, nakup in vzdrževanje stvarnega premoženja občine.
Mestni svet Mestne občine Ljubljana odloča o izvedbi postopka prodaje posameznega predmeta finančnega in stvarnega premoženja na podlagi Programa prodaje finančnega in stvarnega premoženja Mestne občine Ljubljana za leto 2006, za vsako prodajo nad vrednostjo, ki je predpisana za oddajo javnih naročil malih vrednosti za gradnje. O izvedbi postopka prodaje pod vrednostjo, ki je predpisana za oddajo javnih naročil malih vrednosti za gradnje, odloča župan.
6. člen
Namenski prejemki proračuna so donacije, namenski prejemki proračunskega sklada, prihodki od lastne dejavnosti neposrednih uporabnikov, prihodki od prodaje ali zamenjave občinskega stvarnega premoženja in odškodnine iz naslova zavarovanj, prihodki, pridobljeni iz sredstev, danih v upravljanje Javnemu stanovanjskemu skladu Mestne občine Ljubljana, koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo, transferi iz državnega proračuna in Evropske unije, turistična taksa, okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov ter okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda.
Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prejemkov povečata obseg izdatkov finančnega načrta proračunskega uporabnika in proračun.
Če so namenski prejemki vplačani v proračun v nižjem obsegu, kot je izkazan v proračunu, lahko proračunski uporabnik prevzema in plačuje obveznosti samo v višini dejansko vplačanih oziroma razpoložljivih sredstev.
Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem letu, razen sredstva, ki jih proračunski uporabnik doseže z lastno dejavnostjo, se prenesejo v proračun za tekoče leto.
Za obseg prenesenih namenskih sredstev se poveča obseg izdatkov finančnega načrta proračunskega uporabnika na postavkah – kontih, na katere se nanašajo in proračun.
7. člen
Terjatve iz naslova zapadlih in neplačanih davkov, prispevkov in drugih obveznih dajatev dolžnika do občine v postopkih prisilne poravnave v skladu z zakonom o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji se lahko zamenjajo za lastniške deleže.
O zamenjavi terjatev za lastniške deleže v postopku prisilne poravnave odloča mestni svet na predlog župana.
Župan lahko odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, največ do višine 50.000 tolarjev, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve, vendar največ do skupne višine 10.000.000 tolarjev.
Kot dolg iz predhodnega odstavka se ne šteje dolg do občine iz naslova obveznih dajatev.
8. člen
Z včlanitvijo ali sodelovanjem Mestne občine Ljubljana v organizaciji, ki zahteva plačilo članarine v višini nad milijon tolarjev ali druge oblike nepovratnih sredstev, mora soglašati mestni svet.
9. člen
Uporabnik lahko samostojno prerazporeja proračunska sredstva med podkonti v okviru iste proračunske postavke.
Župan lahko na predlog proračunskega uporabnika ob predhodnem soglasju oddelka za finance odloča o prerazporeditvah pravic porabe v okviru/med:
1. podprograma znotraj finančnega načrta, ki ne sme preseči 15% vrednosti podprograma;
2. podprogrami v okviru glavnega programa med finančnimi načrti, pri čemer skupno povečanje ali zmanjšanje posameznega podprograma ne sme presegati 15% obsega podprograma v sprejetem proračunu;
3. glavnimi programi, pri čemer skupno povečanje ali zmanjšanje posameznega glavnega programa ne sme presegati 5% obsega glavnega programa v sprejetem proračunu, in
4. področji porabe, pri čemer skupno povečanje ali zmanjšanje posameznega področja porabe ne sme presegati 3% obsega področja porabe v sprejetem proračunu.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka prerazporeditev s plačnih kontov na druge podskupine kontov, s postavk lastne udeležbe pri projektih EU in s postavk namenskih sredstev EU ter drugih namenskih sredstev, ni dovoljena.
Župan o izvršenih prerazporeditvah polletno poroča mestnemu svetu.
10. člen
Sredstva proračuna se med letom zagotavljajo neposrednim in posrednim proračunskim uporabnikom, ki so v posebnem delu proračuna določeni kot nosilci postavk (v nadaljnjem besedilu: uporabniki).
Odhodki in drugi izdatki proračuna Mestne občine Ljubljana po proračunskih uporabnikih so izkazani v posebnem delu proračuna.
11. člen
Sredstva proračuna se smejo uporabljati le za namene, ki so določeni s proračunom, ko so opravljena vsa predhodna predpisana dejanja in pridobljena dokumentacija, dovoljenja ali druga predpisana pravna podlaga.
12. člen
Uporabnikom se za delovanje zagotavljajo sredstva za plače in prispevke, za druge osebne prejemke, za plačilo blaga in storitev in za investicijske izdatke.
13. člen
Med odhodki proračuna se del predvidenih proračunskih prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu posebej izkazuje.
Sredstva splošne proračunske rezervacije v višini 133.852.666 tolarjev se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih v proračunu ni bilo mogoče načrtovati.
O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan, ki o tem polletno poroča pristojnemu odboru za finance mestnega sveta.
Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije oddelek za finance razporedi v finančni načrt proračunskega uporabnika, na ustrezne proračunske postavke in podkonte.
14. člen
V imenu občine se smejo prevzemati obveznosti le v okviru sredstev, ki so v proračunu predvidena za posamezne namene, sredstva za subvencije pa tudi na podlagi dodatnih drugih tekočih prihodkov.
Subvencije javnim podjetjem iz proračuna Mestne občine Ljubljana se lahko namenjajo le za pokrivanje izgub, ki nastanejo pri opravljanju storitev po maloprodajni ceni, ki je nižja od dejanske cene storitev.
Subvencija se dodeli na podlagi pogodbe.
Proračunski uporabniki zagotovijo sredstva za obveznosti iz preteklih let, ki niso predvidene v proračunu za tekoče leto, v okviru sredstev proračuna tekočega leta.
15. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan.
Župan predpiše Navodilo o postopkih za izplačila iz proračuna Mestne občine Ljubljana.
Župan lahko pooblasti določene osebe za izvrševanje proračuna.
Četrtna skupnost izvršuje svoj finančni načrt skladno s predpisom iz drugega odstavka tega člena.
Vsi pravni posli, ki jih sklepa četrtna skupnost, so veljavni brez predhodnega soglasja župana za namene in v višinah, določenih v veljavnem finančnem načrtu četrtne skupnosti.
Po predhodni županovi potrditvi programa zbiranja namenskih sredstev so vsi pravni posli za pridobivanje, prevzemanje in plačevanje obveznosti v višini namenskih prejemkov četrtne skupnosti veljavni brez predhodnega soglasja župana.
Odredbodajalec za izvrševanje finančnega načrta četrtnih skupnosti MOL je oseba, ki ima pooblastilo za zastopanje, oziroma oseba, ki jo pooblasti svet četrtne skupnosti.
16. člen
Pogodba za nabavo blaga, naročilo storitev in oddajo gradenj v breme proračunskih sredstev se lahko sklene samo skladno s predpisi o javnem naročanju.
17. člen
Proračunska sredstva proračunski uporabniki med letom uporabljajo za plačevanje že opravljenih dobav in storitev. Pri tem je treba upoštevati zapadlost uporabnikovih obveznosti in likvidnostni položaj proračuna.
Dogovarjanje o predplačilih je možno le izjemoma ob primernem zavarovanju predplačil ter na podlagi predhodnega soglasja župana.
18. člen
Vsak izdatek iz proračuna mora imeti za podlago verodostojno knjigovodsko listino, s katero se izkazuje obveznost za izplačilo.
19. člen
Sredstva poračuna se proračunskim uporabnikom prednostno zagotavljajo za namene, ki so določeni z zakoni oziroma občinskimi odloki in še omogočajo minimalni obseg delovanja uporabnikov.
20. člen
Proračunski uporabnik lahko v tekočem letu za projekte iz načrta razvojnih programov prične s postopkom prevzemanja obveznosti za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov.
Skupni obseg prevzetih obveznosti proračunskega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere, ne sme presegati 70% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu proračunskega uporabnika, od tega v letu 2007 40% navedenih pravic porabe in v ostalih prihodnjih letih 30% navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti proračunskega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu proračunskega uporabnika.
Omejitve iz drugega in tretjega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti se načrtujejo v finančnem načrtu proračunskega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
21. člen
Če prejemki proračuna ne pritekajo v predvideni višini, lahko župan na predlog oddelka za finance največ za 45 dni zadrži izvrševanje posameznih izdatkov, vendar ne več kot za 10 odstotkov vseh planiranih izdatkov proračuna.
Če župan, zaradi slabših gospodarskih gibanj v državi in drugih ukrepov vlade, oceni, da bodo prihodki za več kot 1.000.000.000 tolarjev nižji glede na načrtovane v sprejetem proračunu leta 2006 lahko, poleg ukrepov za uravnoteženje proračuna iz 40. člena Zakona o javnih financah, uporabi ukrep proporcionalnega zmanjšanja pravic porabe.
Ukrepi zmanjšanja pravic porabe se za posameznega neposrednega proračunskega uporabnika določijo v enakem odstotku glede na postavke, iz katerih se financirajo blago in storitve, subvencije, transfere neprofitnim organizacijam in ustanovam, drugi tekoči transferi in investicijski odhodki ter investicijski transferi, in sicer pri vseh neposrednih proračunskih uporabnikih. Z navedenimi ukrepi se zmanjša skupni obseg odhodkov v sprejetem proračunu leta 2006 za 1.000.000.000 tolarjev.
22. člen
Med izvrševanjem proračuna Mestne občine Ljubljana se lahko na predlog proračunskega uporabnika ter s soglasjem oddelka za finance, odpre nov podkonto za izdatke, ki jih pri planiranju proračuna ni bilo mogoče predvideti oziroma se je med letom izkazalo, da podkonto ne ustreza ekonomskemu namenu porabe. Sredstva se razporedijo na novo odprti podkonto.
Nov podkonto se odpre v okviru že odprte proračunske postavke oziroma nove proračunske postavke v okviru sredstev posameznega proračunskega uporabnika.
23. člen
Oddelek za finance Mestne uprave Mestne občine Ljubljana:
– izvaja finančno poslovanje,
– spremlja in nadzira porabo sredstev pri proračunskih uporabnikih in o morebitnih nepravilnostih obvešča župana ter mu predlaga ustrezne ukrepe,
– usklajuje dinamiko proračunske porabe s posameznimi proračunskimi uporabniki v mejah planirane porabe zaradi zagotovitve tekoče likvidnosti proračuna,
– obvešča župana o začasnih likvidnostnih presežkih proračuna in predlaga začasno uporabo prostih denarnih sredstev zaradi ohranitve njihove realne vrednosti.
24. člen
O spremembi vrednosti projekta ali programa iz načrta razvojnih programov na predlog proračunskega uporabnika odloča župan ob predhodnem soglasju Oddelka za finance. V primerih, ko sprememba vrednosti projekta, vrednega nad 100 milijonov tolarjev, presega 20% prvotno predvidenega obsega potrebnih sredstev za projekt, se ta sprememba utemelji z novelacijo dokumentacije, po predhodnem soglasju mestnega sveta.
25. člen
Uporabniki so dolžni predložiti podatke za analizo poslovanja, ki jih zahtevajo župan, oddelek za finance ali nadzorni odbor.
26. člen
Proračun MOL za leto 2006 se objavi na spletni strani Mestne občine Ljubljana.
26. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-601/2005-78
Ljubljana, dne 27. marca 2006
Županja
Mestne občine Ljubljana
Danica Simšič l.r.
Proračun Mestne občine Ljubljana za leto 2006 se določa v naslednjih zneskih:

AAA Zlata odličnost