Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2006 z dne 31. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2006 z dne 31. 3. 2006

Kazalo

Št. 410-44/2006 Ob-8799/06 , Stran 2491
I. Predmet razpisa Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov kmetijstva v Občini Ilirska Bistrica, za leto 2006, sredstva se namenijo za: – sofinanciranje delovanja kmetijskih društev, – subvencioniranje zdravniških pregledov za plemenske žrebce, – izobraževanje kmetov, – regresiranje stroškov prevoza mleka, – subvencioniranje zatiranja kroničnega mastitisa, – subvencioniranje osemenitev krav. II. Sofinanciranje delovanja kmetijskih društev: 1. Višina predvidenih sredstev 1,030.000 SIT. 2. Upravičenci do sredstev: so neprofitna društva s področja kmetijstva na območju Občine Ilirska Bistrica in društva, kjer so člani, ki so upravičenci do sredstev regijsko ali drugače povezani, če na območju občine za to področje ni registriranega društva. 3. Pogoji za pridobitev v razpisu zagotovljenih sredstev: Na javni razpis lahko kandidirajo upravičenci, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: – so registrirana društva s področja kmetijstva, – v letu razpisa organizirajo programe oziroma aktivnosti strokovnega dela, strokovnih prireditev, prenosa tržnih informacij in izdaje strokovno informativnih publikacij, – delujejo na področju Občine Ilirska Bistrica, – predložijo finančno ovrednoten program dela. 4. Višina sofinanciranja: višina dodeljenih sredstev je do 100% upravičenih stroškov (stroški izobraževanj, stroški organizacije in izvedbe prireditev, stroški sodelovanja na strokovnih prireditvah, stroški izdaje publikacij, stroški organizacije in izvedbe delovnih akcij) in je odvisna od pomena akcij za razvoj področja delovanja društva, števila članov, pomembnosti delovanja društva za razvoj in ohranjanje kmetijstva v Občini Ilirska Bistrica, od zagotovitve lastnih sredstev in predvidenih sredstev. 5. Označitev vlog: pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako »Ne odpiraj – kmetijska društva«. III. Subvencioniranje stroškov zdravniških pregledov za plemenske žrebce: 1. Višina predvidenih sredstev: 350.000 SIT. 2. Upravičenci do sredstev: so fizične osebe, ki opravljajo kmetijsko dejavnost na območju Občine Ilirska Bistrica ter imajo licenciranega žrebca. 3. Pogoji za pridobitev v razpisu zagotovljenih sredstev: na javni razpis lahko kandidirajo upravičenci, ki opravijo letne preiskave žrebcev na kužno malokrvnost (IAK), konjski arteritis in infekciozni metritis kopitarjev (CEM). 4. Višina sofinanciranja: za subvencioniranje letne preiskave posameznega plemenskega žrebca se nameni sredstva v višini največ 50.000 SIT in se lahko realizira do višine razpoložljivih sredstev. 5. Koriščenje sredstev: koriščenje sredstev je možno na podlagi predložene vloge z zahtevano dokumentacijo in računa o plačilu preiskave do vrednosti 50.000 SIT, ki jo sofinancira Občina Ilirska Bistrica. Prejemnik sredstev ne sme zmanjšati števila živali za katero je prejel subvencijo v obdobju treh let. Koriščenje sredstev je možno do njihove porabe oziroma najdalj do 31. 12. 2006. 6. Označitev vloge: pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako »Ne odpiraj – plemenski žrebci«. IV. Izobraževanje kmetov: 1. Višina predvidenih sredstev je 1,534.797 SIT. 2. Upravičenec do sredstev: kmetijska svetovalna služba Ilirska Bistrica in drugi izbrani izvajalci izobraževanja ter delavnic na podlagi programa izobraževanja. 3. Pogoji za pridobitev sredstev Na javni razpis lahko kandidirajo upravičenci, ki izpolnjujejo navedene pogoje: – predložijo dokazila, da so strokovno usposobljeni za opravljanje storitve, – predložijo finančno ovrednoten program izobraževanja. 4. Višina subvencije: višina finančne pomoči je do 100% upravičenih stroškov (stroški honorarjev predavateljem predavanj in izobraževalnih tečajev, stroški uporabe prostorov za izvedbo tečajev in predavanj, stroški nabave strokovne literature, stroški demonstracijskih poizkusov, ostali materialni stroški, ki ga za tekoče leto potrdi Občinski svet Občine Ilirska Bistrica. 5. Označitev zahtevka: pisna vloga morajo biti poslana v zaprtih ovojnicah, opremljena z naslovom pošiljatelja in označena z oznako »Ne odpiraj – izobraževanje kmetov«. V. Regresiranje stroškov prevoza mleka: 1. Višina predvidenih sredstev je 2,000.000 SIT. 2. Upravičenci do sredstev: fizične osebe, ki opravljajo kmetijsko dejavnost in se ukvarjajo s proizvodnjo mleka na območju Občine Ilirska Bistrica ter imajo dovoljenje MKGP, Veterinarske uprave Republike Slovenje za oddajo mleka v javno potrošnjo. 3. Pogoji za pridobitev v razpisu zagotovljenih sredstev: na javni razpis lahko v imenu proizvajalcev mleka kandidira kmetijska zadruga ali druga pravna oziroma fizična oseba, ki na območju Občine Ilirska Bistrica izvaja zbiranje, odkup in prevoz mleka. 4. Višina subvencije: za prevoz mleka se izplača subvencija v višini 2 SIT po litru odkupljenega mleka. Omenjena sredstva se izplača neposredno izvajalcu zbiranja, odkupa in prevoza mleka po opravljenih storitvah. 5. Koriščenje sredstev: koriščenje sredstev je možno na podlagi zahtevka s priloženim računom za opravljene storitve prevoza mleka in seznamom uporabnikov storitev (kmetov proizvajalcev mleka) s količino odkupljenega mleka po posameznem uporabniku, ki ga Oddelku za gospodarstvo in finance Občine Ilirska Bistrica predloži oseba, ki organizira zbiranje, odkup in prevoz mleka enkrat mesečno. Koriščenje sredstev je možno do njihove porabe oziroma najdlje do 31. 12. 2006. 6. Označitev vlog: pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako »Ne odpiraj – javni razpis – prevoz mleka«. VI. Subvencioniranje zatiranja kroničnega mastitisa: 1. Višina predvidenih sredstev 2,895.000 SIT. 2. Upravičenci do sredstev: fizične osebe, ki opravljajo kmetijsko dejavnost na območju Občine Ilirska Bistrica in izvajajo ukrepe za zatiranje kroničnega mastitisa. 3. Pogoji za pridobitev v razpisu zagotovljenih sredstev: na javni razpis lahko v imenu upravičencev kandidirajo pravne oziroma fizične osebe, ki so registrirani izvajalci javne veterinarske službe in imajo koncesijo za opravljanje veterinarske dejavnosti na območju Občine Ilirska Bistrica. 4. Višina subvencije: za zatiranje in preprečevanje kroničnega mastitisa pri kravah molznicah se za vsako zdravljenje nameni 10.000 SIT na kravo in se lahko realizira do višine razpoložljivih sredstev. Omenjena sredstva se izplača neposredno izvajalcu zatiranja in preprečevanja kroničnega mastitisa po opravljenih storitvah. Koriščenje sredstev je možno na podlagi zahtevka in seznama s priloženimi posameznimi izjavami uporabnika storitve iz območja Občine Ilirska Bistrica, ki ga Oddelku za gospodarstvo in finance Občine Ilirska Bistrica predloži izvajalec enkrat mesečno. Koriščenje sredstev je možno do njihove porabe. 5. Označitev vlog: pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako »Ne odpiraj – preprečevanje mastitisa«. VII. Subvencioniranje osemenitve krav: 1. Višina predvidenih sredstev 1,000.000 SIT. 2. Upravičenci do sredstev: fizične osebe, ki opravljajo kmetijsko dejavnost na območju Občine Ilirska Bistrica in se ukvarjajo z rejo govedi. 3. Pogoji za dodeljevanje v razpisu zagotovljenih sredstev: na javni razpis lahko v imenu upravičencev kandidirajo pravne oziroma fizične osebe, ki so registrirani izvajalci javne veterinarske službe in imajo koncesijo za opravljanje veterinarske dejavnosti na območju Občine Ilirska Bistrica. 4. Višina subvencije: za vsako osemenitev goveje plemenice se nameni 1.225 SIT in se lahko realizira do višine razpoložljivih sredstev. Na podlagi omenjene subvencije je v letu 2006 cena za uporabnika storitev 6.000 SIT. Omenjena sredstva se izplača neposredno izvajalcu osemenjevanja po opravljenih storitvah. Koriščenje sredstev je možno na podlagi zahtevka in seznama s priloženimi posameznimi izjavami uporabnika storitve iz območja Občine Ilirska Bistrica, ki ga Oddelku za gospodarstvo in finance Občine Ilirska Bistrica predloži izvajalec enkrat mesečno. Koriščenje sredstev je možno do njihove porabe. 5. Označitev vlog: pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako »Ne odpiraj – osemenjevanje krav«. VII. Vsebina zahtevka Upravičenec mora vložiti vlogo s podatki o vlagatelju, obrazložitvijo, navedbo vrednosti programa oziroma projekta, navedbo virov financiranja na obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije z vsemi potrebnimi prilogami in dokazili, ki so navedeni v razpisni dokumentaciji. Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo od dneva objave javnega razpisa do zaključka javnega razpisa na Občini Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, med delovnim časom v sprejemni pisarni (pritličje levo). Razpisna dokumentacije je na razpolago tudi na spletni strani Občine Ilirska Bistrica, http://www.ilirska-bistrica.si. VIII. Obravnava vlog Vloge bo obravnavala tričlanska komisija, ki jo imenuje župan. O dodelitvi sredstev bo odločal župan Občine Ilirska Bistrica. Sklep za pomoči pod zaporedno številko II., IV., V., VI. in VII. bodo prosilci prejeli najpozneje v roku 45 dni od odpiranja vlog, pod zaporedno številko III. pa v roku 15 dni od prejema vloge. Nepravočasne vloge bodo zavržene, neutemeljene pa zavrnjene. Predlagatelja nepopolne vloge komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozove, da jo dopolni. Rok dopolnitve je 5 dni od dneva prejema obvestila. Nepopolne vloge, ki jih predlagatelj v navedenem roku ne dopolni se zavržejo. Odpiranje prijav bo 3 dan po izteku roka za oddajo prijav. Odpiranje prijav ni javno. IX. Rok za vložitev zahtevkov Vloge za pomoči pod zaporedno številko II., IV.,V., VI. in VII. s predpisano dokumentacijo morajo prispeti najkasneje 30 dan po objavi javnega razpisa do 14. ure, na naslov Občina Ilirska Bistrica, Oddelek za gospodarstvo in finance, Bazoviška 14, 6250 Ilirska Bistrica. Rok za oddajo vloge za pomoč pod zaporedno številko III. je od objave popravka razpisa pa do porabe sredstev oziroma najpozneje do 31. 12. 2005. V tekočem mesecu bodo obravnavane vloge, ki bodo prispele do zadnjega dne v preteklem mesecu. XI. Informacije Vse informacije v zvezi z javnim razpisom lahko dobite na Občini Ilirska Bistrica, Oddelek za gospodarstvo in finance, Bazoviška 14, Ilirska Bistrica ali na telefon 05/71-41-361, kontaktni osebi Nevenka Tomšič in Boštjan Primc.

AAA Zlata odličnost