Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2006 z dne 31. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2006 z dne 31. 3. 2006

Kazalo

Su 010602/2006 Ob-9105/06 , Stran 2504
Na podlagi 56. člena in 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02 s spremembami in dopolnitvami) Okrožno sodišče v Murski Soboti, Slomškova 21, 9000 Murska Sobota, objavlja javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto: svetovalec v pravosodju (vodja skupne kadrovske službe). Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava, morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje: – visoka strokovna izobrazba upravne smeri, – najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj, – opravljen državni izpit iz javne uprave in izpit iz Sodnega reda, – poznavanje dela z računalnikom – z urejevalniki besedil. V skladu z drugim odstavkom 88. člena Zakona o javnih uslužbencih: – morajo biti kandidati državljani Republike Slovenije, – ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot 6 mesecev, – zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Delo se lahko opravlja v nazivu: svetovalec v pravosodju I, svetovalec v pravosodju II in svetovalec v pravosodju III. Izbrani kandidat bo naloge opravljal v nazivu svetovalec v pravosodju III. Delovne naloge izbranega kandidata bodo predvsem: – opravljanje strokovnih del v postopkih pri pravosodnih organih, – vodenje ter usklajevanje dela na področju evidenc, priprava informacij, statističnih in drugih poročil, – opravljanje kadrovskih nalog za vsa sodišča z območja okrožnega sodišča, – izdelava pogodb, sklepov, odredb in navodil, ki jih predpisuje predsednik sodišča v zvezi z delovnimi razmerji in izobraževanjem in druge naloge v skladu z aktom o sistemizaciji. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in 4-mesečnim poskusnim delom. Delo bo opravljal na Okrožnem sodišču v Murski Soboti na lokaciji Slomškova 21, Murska Sobota. K prijavi morajo kandidati priložiti naslednja ustrezna dokazila o izpolnjevanju pogojev: – fotokopijo osebnega dokumenta, iz katerega je razvidno državljanstvo RS, – fotokopijo diplome, – fotokopijo delovne knjižice, iz katere je razvidna delovna doba, – fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave in izpitu iz Sodnega reda, – potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje RS, – potrdilo, da zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, ki ga izda krajevno pristojno sodišče. Ob prijavi lahko potrdili v predzadnji in zadnji alinei nadomesti pisna izjava kandidata, vendar bo moral izbrani kandidat potrdili predložiti pred zaposlitvijo. V naziv se lahko imenuje kandidat, ki nima opravljenega državnega izpita iz javne uprave in izpita iz Sodnega reda, pod pogojem, da oba izpita opravi najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega razmerja. Pisne prijave z življenjepisom, opisom dosedanjih delovnih izkušenj (stopnjo izobrazbe in čas opravljanja dela) in z dokazili o izpolnjevanju pogojev morajo kandidati poslati v roku 8 dni po objavi javnega natečaja na naslov: Okrožno sodišče v Murski Soboti, Urad predsednika, Slomškova 21, 9000 Murska Sobota, z označbo »javni natečaj«. V izbirni postopek bodo uvrščeni le kandidati, katerih vloge bodo popolne, s priloženimi dokazili o izpolnjevanju pogojev. Kandidati bodo pisno obveščeni o izbiri v 8 dneh po odločitvi o izbiri. O izbiri uradnika bo izdan sklep, ki bo vročen izbranemu kandidatu, drugim kandidatom pa bo vročen sklep, da niso bili izbrani. Dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja dobite pri sekretarki sodišča, tel. 02/535-29-02.

AAA Zlata odličnost