Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2006 z dne 31. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2006 z dne 31. 3. 2006

Kazalo

Ob-9137/06 , Stran 2497
1. Predmet razpisa je sofinanciranje mladinskih raziskovalnih nalog izvedenih v šolskem letu 2005/06. 2. Osnovni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji prijav na javni razpis Upravičeni vlagatelji prijav po tem razpisu so srednje šole Mestne občine Novo mesto. Raziskovalne naloge, ki jih bodo srednje šole prijavile na ta razpis, morajo biti izvedene v šolskem letu 2005/06. Prijavljene raziskovalne naloge morajo izdelati dijaki pod ustreznim strokovnim mentorstvom. Vlagatelji lahko kandidirajo le s tistimi raziskovalnimi nalogami, za katere nimajo v zadostni meri zagotovljenih drugih finančnih sredstev. Vsako raziskovalno nalogo prijavijo na prijavnem obrazcu. Za vse prijavljene raziskovalne naloge izpolnijo zbirni obrazec. Upravičeni vlagatelj se lahko z isto raziskovalno nalogo prijavi samo na en javni razpis Mestne občine Novo mesto. 3. Merila za sofinanciranje mladinskih raziskovalnih nalog Prijavljene raziskovalne naloge bodo ovrednotene na podlagi meril, ki so odvisna od: – teme za raziskovalno nalogo, – števila predmetnih področij vključenih v raziskovalno nalogo, – števila izvajalcev, – časa izvajanja, – udeležbe na tekmovanju, – kje je bila predstavljena in – uvrstitve na državno ali mednarodno tekmovanje. Podrobneje so merila predstavljena v razpisni dokumentaciji. 4. Okvirna višina razpisanih sredstev za mladinske raziskovalne naloge za leto 2006 je 900.000 SIT. 5. Rok porabe dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2006. 6. Rok za predložitev vloge in način predložitve Vloge na razpis morajo biti oddane na naslov: Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, do vključno 18. 8. 2006, ali najpozneje ta dan poslane po pošti kot priporočena pošiljka, v zaprti ovojnici z oznako na prvi strani »Ne odpiraj – Vloga na razpis za mladinske raziskovalne naloge«, na zadnji strani ovojnice pa mora biti navedeno ime in naslov vlagatelja. Vloge, ki ne bodo oddane na obrazcih Mestne občine Novo mesto, ki so sestavni del razpisne dokumentacije, ali ne bodo ustrezale razpisnim pogojem, ne bodo obravnavane. Nepravočasno oddanih vlog komisija ne bo upoštevala. 7. Datum odpiranja vlog: odpiranje vlog, ki ga vodi strokovna komisija, ne bo javno in se bo izvajalo tretji delovni dan po zaključku razpisa. V primeru nepopolno izpolnjenih vlog bo strokovna komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog vlagatelje pozvala, da vlogo v roku 8 dni dopolnijo. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji v 8 dneh ne dopolnijo, se zavrže. Komisija za pomanjkljive podatke v prijavnih obrazcih ne bo zahtevala dopolnitve podatkov, temveč bo na podlagi meril ocenila samo znane podatke, navedene v prijavnem obrazcu za posamezno raziskovalno nalogo. 8. Izid razpisa: vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najpozneje v 60 dneh po zaključku razpisa. 9. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo upravičenim vlagateljem poslana po pošti, sicer pa jo lahko dobijo na Oddelku za družbene dejavnosti Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, ali na spletni strani Mestne občine Novo mesto: www.novomesto.si. 10. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani na tel. 07/39-39-255 (Mojca Kužnik).

AAA Zlata odličnost